Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 41
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 201 oraz z 2021 r. poz. 25) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) Bogdan Jankowski
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

3b) Ewa Kędzierska
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;";

2) uchyla się pkt 9 i 10.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Metryka

Dzienniki Urzędowe