Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 45
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 4 wyrazy "Biurze Budżetowo-Finansowym w Wyższym Urzędzie Górniczym" zastępuje się wyrazami "Biurze Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "BBF"";

2) w § 5:

a) użyte w ust. 5a, w ust. 5b w części wspólnej, w ust. 5c oraz w ust. 5d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego w Wyższym Urzędzie Górniczym" zastępuje się wyrazem "BBF",

b) w ust. 5e wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe w Wyższym Urzędzie Górniczym" zastępuje się wyrazem "BBF";

3) w § 6a po wyrazach "Inspektorem Ochrony Danych" dodaje się wyrazy "w Wyższym Urzędzie Górniczym".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Dzienniki Urzędowe