Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 47) w § 2 w pkt 4 wyrazy "samodzielnymi wydziałami" zastępuje się wyrazami "Samodzielnym Wydziałem Organizacyjnym".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe