Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 20) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "BBF" - Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;";

2) użyte w § 3 w pkt 1, w § 28 w ust. 3 oraz w § 31 w ust. 3 w części wspólnej wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego" zastępuje się wyrazem "BBF";

3) użyte w § 7, w § 15 w ust. 3, w § 20 w ust. 2, w § 28 w ust. 1, w § 31 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 45 w ust. 1 i 2, w § 60 w ust. 1 oraz w § 64 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe" zastępuje się wyrazem "BBF";

4) w § 61 w części wspólnej wyrazy "Biurem Budżetowo-Finansowym" zastępuje się wyrazem "BBF";

5) użyte w § 64 w pkt 1 w lit. a i b wyrazy "samodzielnych wydziałów" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego";

6) w § 64 w pkt 2 wyrazy "Biurze Budżetowo-Finansowym" zastępuje się wyrazem "BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe