Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 54 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej (Dz. Urz. WUG poz. 128) w załączniku do zarządzenia w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 w lit. b wyrazy "komórki organizacyjnej, samodzielnego wydziału lub stanowiska niewchodzącego w skład komórki organizacyjnej albo samodzielnego wydziału" zastępuje się wyrazami "komórki organizacyjnej, Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego lub stanowiska niewchodzącego w skład tej komórki albo tego wydziału";

2) w pkt 4 wyrazy "Biura Budżetowo-Finansowego" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe