Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 22
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 39, z 2020 r. poz. 59 oraz z 2021 r. poz. 29) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 2;

2) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Barbara Szczepańska;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16

Dzienniki Urzędowe