Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 59
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1) ), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy "WUG,";

2) w § 6 w ust. 8 skreśla się wyrazy "komórkę,";

3) w § 7 w ust. 2 po wyrazie "działalności" dodaje się wyraz "WUG";

4) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "plan działalności oraz",

b) w ust. 1a w pkt 1 skreśla się wyrazy "planie działalności lub",

c) w ust. 3 w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "planie działalności oraz";

5) uchyla się § 9;

6) w § 10 w ust. 1 skreśla się wyrazy "planu działalności,";

7) w § 16 w ust. 2:

a) w pkt 3 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

b) uchyla się pkt 8;

8) w § 17 w pkt 2:

a) w lit. a wyrazy "odpowiedzialna komórka," zastępuje się wyrazem "odpowiedzialny",

b) w lit. c po wyrazach "lit. a" dodaje się wyrazy "albo b";

9) w § 21 w części wspólnej po wyrazie "wykonania" dodaje się wyrazy " , w przypadku OUG oraz SUG,".

§ 2.

Do planowania działalności, zarządzania ryzykiem, monitorowania i sprawozdawania z wykonania planów oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych, w zakresie dotyczącym roku 2021, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe