REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 40

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kontroli urzędów górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 130), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 73).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 73), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 5 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 40)

ZARZĄDZENIE Nr 40
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie kontroli urzędów górniczych

Na podstawie art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa tryb przeprowadzania przez pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych kontroli:1)

1)2) okręgowych urzędów górniczych, w zakresie dodatkowych wymagań, nieprzewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224);

2) komórek organizacyjnych oraz Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej „WUG".

§ 2. Czynności w sprawach określonych zarządzeniem, których nie zastrzeżono do kompetencji Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli w WUG, zwanego dalej „komórką kontroli", wykonuje Prezes WUG albo upoważniona przez niego osoba.

§ 3. 1. Okresowy plan kontroli jest zatwierdzany przez Prezesa WUG.

2. Plan kontroli może ulec zmianie, w formie nowego brzmienia tego dokumentu.

§ 4. 1. Kontrolę komórki organizacyjnej oraz Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG, zwanych dalej „komórkami WUG", przeprowadza się w trybie zwykłym albo uproszczonym.

2. W przypadku ujawnienia w toku czynności kontrolnych okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę komórki WUG przeprowadza się w trybie zwykłym.

§ 5.3) Kontrolowanemu okręgowemu urzędowi górniczemu oraz kontrolowanej komórce WUG wystawia się ocenę.

§ 6. W przypadku kontroli komórki WUG w trybie zwykłym:

1) kontrolerzy przekazują do komórki kontroli propozycje części wystąpienia pokontrolnego dotyczących wyznaczonych tym pracownikom czynności kontrolnych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia kontroli;

2) komórka kontroli sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego i przekazuje go w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli, za pośrednictwem właściwej osoby kierownictwa WUG, Prezesowi WUG;

3) nad którą bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Prezes WUG, projekt wystąpienia pokontrolnego jest przedkładany bezpośrednio Prezesowi WUG, w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli.

§ 7. W przypadku kontroli komórki WUG w trybie uproszczonym:

1) sporządzenie programu kontroli nie jest obowiązkowe;

2) zamiast protokołu z kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego sporządza się sprawozdanie z kontroli, podpisywane przez kontrolerów, a jeżeli zawiera zalecenia pokontrolne - przez Prezesa WUG.

§ 8. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 38).

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


1) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 73), które weszło w życie z dniem 17 listopada 2022 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA