REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 43

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 52), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG poz. 33).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG poz. 33), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 5 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 43)

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej, zwany dalej „Zespołem".

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący:

Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Członkowie:

a) Marcin Baradziej

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

c) (uchylona),

d) Janusz Orlof

Wyższy Urząd Górniczy,

e) Krzysztof Paraszczuk

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

f) Dagmara Solatycka

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

g) Wojciech Wieczorek

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;


3)1) Sekretarz:

Wioletta Sornek

Wyższy Urząd Górniczy.

§ 3. Do zadań Zespołu należą:

1) analiza stanu, rozwoju i praktyki stosowania prawa w zakresie działalności, do której stosuje się przepisy dotyczące opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „nielegalną działalnością";

2) opiniowanie wniosków organów nadzoru górniczego dotyczących zakupu urządzeń służących do dokumentowania prowadzenia nielegalnej działalności oraz analiza wdrożenia przez urzędy górnicze stosowania tych urządzeń;

3) opracowywanie propozycji kierunków działań organów nadzoru górniczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności;

4) analiza aktualności i skuteczności metodyki opracowanej w trybie określonym w zarządzeniu nr 46 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG poz. 89) oraz, w przypadku potrzeby, opracowywanie propozycji jej modyfikacji albo nowej metodyki;

5) analiza istniejących, opracowywanie propozycji oraz upowszechnianie skutecznych form współpracy organów nadzoru górniczego z innymi organami władzy publicznej oraz partnerami społecznymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności;

6) opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie przeciwdziałania, zwalczania i penalizowania nielegalnej działalności;

7) organizowanie oraz przeprowadzanie warsztatów i innych form szkolenia dla pracowników urzędów górniczych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności.

§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.

2. Sprawy należące do zakresu zadań Zespołu, o których mowa w § 3 pkt 1-6, są prowadzone w szczególności:

1) na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności od potrzeb;

2) w trybie korespondencyjnego, w szczególności dokonywanego w formie elektronicznej, uzgodnienia stanowiska przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

3) przez realizację konkretnych czynności lub zadań przez osobę albo osoby wchodzące w skład Zespołu, wyznaczone przez Przewodniczącego.

3. Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby niewchodzące w skład Zespołu.

§ 5. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 6. Przewodniczący informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Zespołu w formie cyklicznych informacji, przekazywanych nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG poz. 33), które weszło w życie z dniem 13 maja 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA