REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 76

DECYZJA Nr 12
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA"

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Komitet organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA", zwany dalej „Komitetem".

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący: Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „WUG";

2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,

b) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego,

c) Rzecznik Prasowy Prezesa WUG,

d) osoby wykonujące obowiązki służbowe w WUG, wyznaczone przez Dyrektora Generalnego WUG w porozumieniu z Prezesem WUG;

4) Sekretarz: osoba wykonująca obowiązki służbowe w Samodzielnym Wydziale Organizacyjnym, wyznaczona przez Dyrektora Generalnego WUG w porozumieniu z Prezesem WUG.

2. W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komitetu, w pracach Komitetu uczestniczy osoba ją zastępująca.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu inne osoby wykonujące obowiązki służbowe w urzędach górniczych.

§ 3.

1. Zadaniem Komitetu jest organizowanie uroczystości „DNIA GÓRNIKA".

2. Terminy organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA" są ustalane przez Prezesa WUG.

§ 4.

1. Komitet działa kolegialnie.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Komitet wyznacza ze swojego grona osoby odpowiedzialne za dokonanie poszczególnych czynności objętych zakresem zadania Komitetu.

§ 5.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może zostać zwołane na umotywowany wniosek Zastępcy Przewodniczącego albo Członka.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować:

1) o odbyciu posiedzenia Komitetu w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz dokumentów;

2) o rozpatrzeniu spraw należących do zadań Komitetu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez zwoływania posiedzenia.

§ 7.

Przewodniczący informuje Prezesa WUG o pracach Komitetu.

§ 8.

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska oraz okręgowe urzędy górnicze udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2027 r.1)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

image


1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 61), która utraciła moc z dniem 1 stycznia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-07
  • Data wejścia w życie: 2023-08-08
  • Data obowiązywania: 2023-08-08
  • Dokument traci ważność: 2027-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA