REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 83

ZARZĄDZENIE NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa tryb realizacji w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zadań w zakresie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych, określonych w art. 26-31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, uwzględniający wymagania określone w art. 113, art. 183a oraz art. 94 pkt 2b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) „BBF" - rozumie się przez to Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w WUG;

2) „dyrektorze komórki" - rozumie się przez to dyrektora komórki organizacyjnej, naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego albo pracownika wykonującego obowiązki służbowe w ramach samodzielnego stanowiska w WUG;

3) „kandydacie" - rozumie się przez to kandydata do korpusu służby cywilnej w urzędzie górniczym, który złożył ofertę;

4) „komisji" - rozumie się przez to komisję przeprowadzającą nabór;

5) „komórce" - rozumie się przez to komórkę organizacyjną, Samodzielny Wydział Organizacyjny albo samodzielne stanowisko w WUG;

6) „naborze" - rozumie się przez to nabór kandydata (kandydatów) do korpusu służby cywilnej na stanowisko (stanowiska) pracy w urzędzie górniczym;

7) „ofercie" - rozumie się przez to zespół dokumentów składanych przez kandydatów w związku z ogłoszeniem;

8) „ogłoszeniu" - rozumie się przez to ogłoszenie o naborze, sporządzone i upowszechnione w sposób określony w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

9) „opisie stanowiska" - rozumie się przez to opis stanowiska pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

10) „OUG" - rozumie się przez to okręgowy urząd górniczy;

11) „protokole" - rozumie się przez to protokół z przeprowadzonego naboru, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

12) „upowszechnieniu" - rozumie się przez to zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio, OUG lub WUG;

13) „wniosku" - rozumie się przez to wniosek o wszczęcie naboru;

14) „WUG" - rozumie się przez to urząd, o którym mowa w art. 166 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

§ 3.

1. Wszystkie etapy naboru są dokumentowane.

2. Wzory dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru są opracowywane przez BBF.

3. Wzory, o których mowa w ust. 2, są akceptowane przez Dyrektora Generalnego WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§ 4.

Wszczęcie naboru może nastąpić:

1) na wniosek:

a) dyrektora komórki - w przypadku naboru na stanowisko pracy w WUG,

b) dyrektora OUG - w przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG

- skierowany do Dyrektora Generalnego WUG;

2) z inicjatywy Dyrektora Generalnego WUG.

§ 5.

1. Wniosek zawiera:

1) określenie kodu klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w układzie zadaniowym, zwanego dalej „kodem klasyfikacji zadaniowej";

2) określenie stanowiska pracy;

3) uzasadnienie wszczęcia naboru;

4) symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową;

5) propozycję wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do wniosku załącza się kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska.

§ 6.

Wniosek jest opiniowany przez:

1) dyrektora BBF, w zakresie:

a) celowości wszczęcia naboru,

b) propozycji wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska;

2) Prezesa WUG, w przypadku naboru na stanowisko pracy:

a) niewchodzące w skład komórki, które podlega bezpośrednio Prezesowi WUG,

b) realizujące w WUG zadania, w ramach których podlega bezpośrednio Prezesowi WUG,

c) w komórce, nad którą Prezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny;

3) Wiceprezesa WUG, w przypadku naboru na stanowisko pracy:

a) w komórce, nad którą Wiceprezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny,

b) w OUG, nad którego dyrektorem Wiceprezes WUG sprawuje bezpośredni nadzór.

§ 7.

W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2:

1) dyrektor BBF, na polecenie Dyrektora Generalnego WUG:

a) określa stanowisko pracy,

b) sporządza uzasadnienie wszczęcia naboru,

c) określa kod klasyfikacji zadaniowej,

d) określa symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową, dokumentując to kopią zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska,

e) proponuje wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska,

f) występuje, załączając kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska, o opinię do Prezesa WUG albo Wiceprezesa WUG, z uwzględnieniem właściwości określonej w § 6 pkt 2 i 3;

2) BBF powiadamia o inicjatywie Dyrektora Generalnego WUG, odpowiednio, dyrektora komórki albo dyrektora OUG.

§ 8.

1. Decyzję w sprawie wszczęcia naboru oraz, w przypadku decyzji pozytywnej, o ustaleniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego podejmuje Dyrektor Generalny WUG.

2. Dyrektor BBF powiadamia, odpowiednio, dyrektora komórki albo dyrektora OUG o podjętej decyzji w sprawie wszczęcia naboru, podając w przypadku decyzji pozytywnej informację dotyczącą ustalonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 9.

1. Nabór jest przeprowadzany w następujących etapach:

1) powołanie komisji;

2) ustalenie szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru oraz szczegółowego sposobu oceny kandydatów;

3) sporządzenie ogłoszenia i jego upowszechnienie;

4) gromadzenie ofert;

5) selekcja dokumentów oraz sporządzenie listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

6) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających na najwyższym poziomie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

7) sporządzenie protokołu;

8) podjęcie decyzji o wyborze kandydata albo o zakończeniu naboru bez dokonania wyboru;

9) upowszechnienie ogłoszenia o wyniku naboru.

2. Jeżeli nabór jest przeprowadzany na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy, liczba kandydatów wyłanianych w ramach etapu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.

§ 10.

1. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wszczęciu naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG - Dyrektor Generalny WUG,

2) w OUG - dyrektor OUG, a w przypadku wszczęcia w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2 - Dyrektor Generalny WUG

- powołuje komisję, wyznaczając spośród osób wchodzących w jej skład przewodniczącego, członka albo członków oraz sekretarza.

2. Komisja składa się:

1) w przypadku naboru na stanowisko pracy w WUG - z czterech osób;

2) w przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG - z trzech osób, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z czterech osób.

3. W skład komisji wchodzą osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

4. W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG - w skład komisji wchodzi dyrektor BBF, jego zastępca albo inny, zaproponowany przez dyrektora BBF, pracownik wykonujący obowiązki służbowe w BBF w zakresie merytorycznych zadań tej komórki;

2) w OUG:

a) w skład komisji mogą wchodzić:

- dyrektor albo zastępca dyrektora OUG,

- pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w OUG, w tym pracownik służby prawnej,

- jeżeli w OUG nie ma osoby o specjalności, której dotyczy nabór - pracownik wykonujący obowiązki służbowe w innym OUG albo we właściwej merytorycznie komórce, po uzgodnieniu z dyrektorem tego OUG albo dyrektorem tej komórki,

b) wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2 - w skład komisji wchodzą pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w urzędach górniczych.

5. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która powołała komisję.

§ 11.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w ust. 2, osoba, która powołała komisję, zwana dalej „powołującym komisję", może zmienić skład komisji w trakcie trwania naboru.

2. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która:

1) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności;

2) była bezpośrednim przełożonym kandydata, który wykonywał obowiązki służbowe w urzędzie górniczym.

3. O zaistniałej przyczynie wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji powiadamia pisemnie powołującego komisję, który wyłącza tę osobę oraz:

1) wyznacza do składu komisji inną osobę, uwzględniając wymagania określone w § 10;

2) jeżeli w skład komisji powołanej w OUG wchodzi osoba, która była bezpośrednim przełożonym kandydata, który wykonywał obowiązki służbowe w urzędzie górniczym - wyznacza do składu komisji, po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym WUG, pracownika wykonującego obowiązki służbowe we właściwej merytorycznie komórce.

§ 12.

1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naboru w sposób gwarantujący zachowanie otwartości i konkurencyjności, w szczególności:

1) opracowanie dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;

2) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru, umożliwiających sprawdzenie spełniania przez kandydatów wszystkich wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w tym określenie metod i technik naboru, liczby etapów naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;

3) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowego sposobu oceny kandydatów, gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;

4) dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu;

5) w przypadku zgłoszenia, na etapie składania oferty, szczególnych potrzeb przez kandydata będącego osobą ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) - współpraca z koordynatorem do spraw dostępności we właściwym urzędzie górniczym w zakresie organizacji naboru w sposób umożliwiający zrealizowanie zgłoszonych potrzeb;

6) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających na najwyższym poziomie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

7) sporządzenie protokołu.

2. Jeżeli nabór jest przeprowadzany na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy, liczba kandydatów wyłanianych po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 6, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.

§ 13.

Przewodniczący komisji:

1) określa terminy posiedzeń komisji;

2) prowadzi posiedzenia komisji;

3) akceptuje szczegółowe propozycje prac komisji;

4) zatwierdza przygotowane przez komisję dokumenty dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;

5) odpowiada za realizację zadania określonego w § 12.

§ 14.

Sekretarz komisji prowadzi sprawy organizacyjne i dokumentacyjne dotyczące prac komisji, w tym protokołuje prace komisji.

§ 15.

1. Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach.

2. Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy składa się w formie pisemnej przewodniczącemu komisji na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 16.

Osoba niewchodząca w skład komisji nie może uczestniczyć w pracach komisji.

§ 17.

1. W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG:

a) dyrektor BBF sporządza ogłoszenie w oparciu o zatwierdzony i zwartościowany opis stanowiska, w uzgodnieniu z dyrektorem komórki, do której jest przeprowadzany nabór,

b) treść ogłoszenia podlega akceptacji Dyrektora Generalnego WUG,

c) BBF:

- zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- powiadamia Biuro Komunikacji Społecznej w WUG o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zamieszczenia tego ogłoszenia przez Biuro Komunikacji Społecznej w WUG w Biuletynie Informacji Publicznej WUG;

2) w OUG:

a) dyrektor OUG sporządza ogłoszenie w oparciu o zatwierdzony i zwartościowany opis stanowiska,

b) ogłoszenie jest zamieszczane:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - przez osobę upoważnioną przez dyrektora OUG,

- na polecenie dyrektora OUG w Biuletynie Informacji Publicznej OUG - przez redaktora tego biuletynu,

c) dyrektor OUG niezwłocznie przesyła do BBF wydruk ogłoszenia z bazy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisany przez dyrektora OUG, osobę wprowadzającą treść ogłoszenia oraz przedstawiciela Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w OUG.

2. Ogłoszenie zawiera informacje o określonych przez komisję metodach i technikach naboru oraz - w przypadku składania ofert w postaci papierowej - o obowiązku składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym, jakiego naboru dotyczą.

3. Dokumenty potwierdzające upowszechnienie ogłoszenia przechowuje się razem z dokumentacją z naboru.

4. W przypadku naboru na stanowisko pracy w OUG, wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, Dyrektor Generalny WUG może ustalić, że:

1) zadania przewidziane w ust. 1 pkt 2 dla dyrektora OUG może wykonywać także dyrektor BBF;

2) ogłoszenie może zostać zamieszczone także w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.

§ 18.

1. Po upływie terminu do składania ofert komisja:

1) dokonuje ustalenia terminu złożenia poszczególnych ofert;

2) otwiera koperty zawierające oferty, które wpłynęły w terminie - w przypadku składania ofert w postaci papierowej;

3) przeprowadza selekcję dokumentów w celu ustalenia listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Termin do złożenia oferty w postaci papierowej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została:

1) nadana w placówce przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej albo

2) złożona:

a) w siedzibie urzędu górniczego, do którego jest prowadzony nabór, lub

b) w przypadku naboru na stanowisko pracy, wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

3. W przypadku stwierdzenia braku jednomyślności w ocenie ofert, przewodniczący komisji zarządza dyskusję i głosowanie w celu przyjęcia jednolitej metodologii oceny.

4. O wyniku głosowania rozstrzyga zwykła większość głosów osób wchodzących w skład komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

5. Osoba wchodząca w skład komisji niezgadzająca się z wynikiem głosowania zgłasza pisemnie zdanie odrębne z uzasadnieniem.

6. Przebieg dyskusji, wynik głosowania oraz przyjętą w drodze głosowania metodologię oceny odnotowuje się w protokole. Zgłoszone zdania odrębne stanowią załączniki do protokołu.

§ 19.

1. Oferta niezawierająca dokumentu wymaganego w ogłoszeniu, potwierdzającego spełnianie wymagań niezbędnych, jest odrzucana.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą powołującego komisję, przewodniczący komisji wzywa kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 1.

§ 20.

1. Stosuje się następujące metody i techniki naboru:

1) do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy;

2) do sprawdzenia doświadczenia zawodowego - rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną w sposób ustrukturyzowany.

2. Do sprawdzenia wymagań określonych w opisie stanowiska, niewymienionych w ust. 1, w tym kompetencji i umiejętności, dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru niewymienionych w ust. 1.

§ 21.

1. Osoby wchodzące w skład komisji dokonują oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi szczegółowymi regułami obowiązującymi podczas naboru oraz ustalonym szczegółowym sposobem oceny kandydatów.

2. Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów naboru. Dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.

3. Przewodniczący komisji powiadamia kandydatów, na równych zasadach, o sposobie oceny kandydatów, o warunkach zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych podczas tego etapu.

§ 22.

1. Protokół jest podpisywany przez osoby wchodzące w skład komisji i przekazywany przez przewodniczącego komisji powołującemu komisję.

2. W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas naboru, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

3. Treść pytań i zadań oraz innych dokumentów służących do oceny kandydatów są przechowywane wraz z dokumentacją z naboru.

4. Protokół jest zatwierdzany przez powołującego komisję.

§ 23.

1. Komisja zostaje zniesiona z dniem zatwierdzenia protokołu.

2. W przypadku zakończenia naboru bez dokonania wyboru:

1) zatwierdzający protokół może wyłączyć stosowanie zasady określonej w ust. 1 i jednocześnie polecić ponowne upowszechnienie ogłoszenia o tej samej treści;

2) jeżeli nabór był przeprowadzany na stanowisko pracy w OUG - kopia protokołu po zatwierdzeniu jest przekazywana dyrektorowi BBF.

3. W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG, jeżeli zatwierdzający protokół:

a) zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1:

- nie realizuje się ponownie etapów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2,

- nie wykonuje się ponownie czynności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1-3,

b) nie zastosował mechanizmu określonego w ust. 2 pkt 1:

- po zatwierdzeniu protokołu kompletna dokumentacja z naboru jest przekazywana dyrektorowi BBF,

- sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o wyniku naboru;

2) w OUG, jeżeli zatwierdzający protokół:

a) zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1:

- nie realizuje się ponownie etapów określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2,

- zmienia się skład komisji poprzez zastąpienie pracownika wykonującego obowiązki służbowe we właściwej merytorycznie komórce, wyznaczonego do składu komisji na podstawie § 11 ust. 3 pkt 2, pracownikiem wykonującym obowiązki służbowe we właściwym OUG,

- nie wykonuje się ponownie czynności określonych w § 12 ust. 1 pkt 1-3,

b) nie zastosował mechanizmu określonego w ust. 2 pkt 1 - sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o wyniku naboru.

§ 24.

1. W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG:

a) dyrektor komórki, do której jest przeprowadzany nabór, składa do Dyrektora Generalnego WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór merytoryczny nad tą komórką, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:

- termin jego zatrudnienia,

- w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,

b) Dyrektor Generalny WUG podejmuje w uzgodnieniu z Prezesem WUG decyzję w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata,

c) dyrektor BBF powiadamia kandydata o decyzji Dyrektora Generalnego WUG w sprawie zatrudnienia,

d) ogłoszenie o wyniku naboru podlega upowszechnieniu,

e) ogłoszenie, o którym mowa w lit. d, pozostaje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WUG przez 3 miesiące;

2) w OUG:

a) dyrektor OUG przekazuje Dyrektorowi Generalnemu WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór na dyrektorem OUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:

- termin jego zatrudnienia,

- w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,

b) jeżeli powołującym komisję był Dyrektor Generalny WUG, dyrektor BBF przekazuje Dyrektorowi Generalnemu WUG, za pośrednictwem Wiceprezesa WUG, sprawującego bezpośredni nadzór na dyrektorem OUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując:

- termin jego zatrudnienia,

- rodzaj umowy o pracę,

- składniki jego miesięcznego wynagrodzenia,

- w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, także rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w przepisach prawa,

c) Dyrektor Generalny WUG w uzgodnieniu z Prezesem WUG podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata,

d) dyrektor BBF powiadamia kandydata o decyzji Dyrektora Generalnego WUG w sprawie zatrudnienia,

e) powołujący komisję niezwłocznie po zakończeniu naboru upowszechnia ogłoszenie o jego wyniku,

f) ogłoszenie, o którym mowa w lit. e, pozostaje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OUG przez 3 miesiące.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz pkt 2 lit. a tiret pierwsze, nie mogą być krótsze niż 14 dni od dnia przekazania wniosku i powinny uwzględniać czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z podjęciem zatrudnienia.

3. Do upowszechnienia ogłoszenia, o którym mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 lit. d - stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c;

2) w ust. 1 pkt 2 lit. e - stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 4.

§ 25.

1. W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG - dyrektor BBF powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego wyniku;

2) w OUG:

a) dyrektor OUG powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego wyniku,

b) wszczętego w trybie, o którym mowa w § 4 pkt 2, powiadomienie, o którym mowa w lit. a, jest dokonywane przez dyrektora OUG albo dyrektora BBF.

2. Dopuszcza się możliwość powiadomienia kandydatów drogą elektroniczną.

§ 26.

Kandydatom uczestniczącym w naborze zapewnia się dostęp do uzyskanych przez nich wyników w trakcie poszczególnych etapów naboru.

§ 27.

W przypadku naboru na stanowisko pracy:

1) w WUG - BBF jest komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. WUG z 2023 r. poz. 65);

2) w OUG:

a) OUG jest, także w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, w odniesieniu do dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, z wyjątkiem dokumentacji przekazanej na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a i b,

b) BBF, po otrzymaniu, na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, części dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, staje się w odniesieniu do tej części komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

§ 28.

Dyrektor OUG przekazuje do BBF w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia informacje dotyczące:

1) stanu prowadzonych naborów;

2) terminów przeprowadzania poszczególnych etapów naborów;

3) liczby ofert złożonych przez kandydatów oraz liczby ofert spełniających wymagania formalne;

4) wyników naborów.

§ 29.

Do naborów ogłoszonych w trybie określonym w zarządzeniu uchylanym w § 30 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 30.

Traci moc zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 62).

§ 31.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ogłoszonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1195).

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-12
  • Data wejścia w życie: 9989-12-31
  • Data obowiązywania: 9989-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA