REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 39

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży, w związku z Zaleceniem Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia - wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępującym Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży 2020/C 372/01 (Dz. Urz. UE C 372 z 04.11.2020, str. 1), zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. pracy.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) proponowanie rozwiązań i działań do podjęcia w ramach Gwarancji dla młodzieży;

2) upowszechnianie i promowanie działań w ramach Gwarancji dla młodzieży;

3) opiniowanie sprawozdań z realizacji Gwarancji dla młodzieży;

4) analiza efektów realizacji Gwarancji dla młodzieży i wypracowywanie rekomendacji.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący problematykę rynku pracy;

2) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy;

3) sekretarz - pracownik Departamentu Rynku Pracy wskazany przez Dyrektora Departamentu Rynku Pracy;

4) po jednym przedstawicielu instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji dla młodzieży z ramienia:

a) ministra właściwego do spraw pracy,

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

c) ministra właściwego do spraw rodziny i zabezpieczenia społecznego,

d) Banku Gospodarstwa Krajowego,

e) Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy,

f) Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy,

g) Rady Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy;

5) po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

c) ministra właściwego do spraw klimatu,

d) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

e) ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi;

6) przedstawiciele organizacji partnerów społecznych i organizacji pozarządowych wskazanych odpowiednio przez Radę Dialogu Społecznego i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem;

7) przedstawiciele młodzieży wskazani przez ministra właściwego ds. pracy.

§ 4.

1. Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą brać udział także inne osoby niż wymienione w § 3.

2. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje osobiście.

3. W przypadku nieobecności członka Zespołu podczas posiedzenia może on wskazać osobę, która go zastępuje.

4. Członek Zespołu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może przekazać pisemną opinię w sprawach objętych projektem porządku tego posiedzenia.

5. Praca w Zespole odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu jej członkom oraz osobom zaproszonym nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza przewodniczący.

3. Prace Zespołu mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 6.

1. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.

2. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu w terminie 2 tygodni od posiedzenia przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 7.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu;

3) występowanie, w zakresie określonym w § 2 pkt 1, do instytucji zaangażowanych w realizację Gwarancji dla młodzieży o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu w sprawach dotyczących jego działalności;

5) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji o pracach Zespołu za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza.

3. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawicieli wymienionych w § 3 pkt 4- 7, może powołać grupę roboczą.

4. Powołanie grupy roboczej, o której mowa w ust. 3, następuje w drodze postanowienia przewodniczącego.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 8.


Do obowiązków sekretarza należy:

1) przygotowywanie projektów ustaleń w sprawach organizacyjnych;

2) sporządzanie protokołu posiedzenia Zespołu;

3) dokumentowanie obecności członków Zespołu na jego posiedzeniach;

4) przechowywanie dokumentacji;

5) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Rynku Pracy.

§ 10.

Z tytułu udziału w pracach Zespołu członkom, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7, a także uczestnikom zapraszanym na spotkania, niebędącym członkami Zespołu, zgodnie z § 4 ust. 1, z wyłączeniem przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych resortów, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 29).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII

JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, turystyka oraz praca, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
  • Dokument traci ważność: 2022-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA