REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 40

ZARZĄDZENIE NR 39.
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie likwidacji Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej "ZWP", działający na podstawie zarządzenia nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodzi., Prac. i Polit. Społ. poz. 28 oraz Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. z 2021 r. poz. 11).

§ 2.

Termin otwarcia likwidacji ZWP wyznacza się na dzień 1 czerwca 2021 r.

§ 3.

1. Do dnia zakończenia likwidacji ZWP prowadzi dotychczasową działalność.

2. W okresie likwidacji ZWP działa pod swoją dotychczasową nazwą z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

§ 4.

1. Czynności likwidacyjne wykonuje Likwidator.

2. Pełnienie funkcji Likwidatora powierza się Dyrektorowi ZWP.

3. Obsługę organizacyjno-techniczną Likwidatora zapewnia ZWP.

§ 5.

1. W ramach wykonywanych czynności likwidacyjnych Likwidator działa zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwanego dalej "Ministrem", harmonogramem likwidacji ZWP.

2. Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Ministrowi, w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji ZWP, harmonogramu likwidacji ZWP.

3. Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w ramach prowadzonej likwidacji ZWP. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:

1) otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);

2) sporządzenie bilansu otwarcia i planu finansowego likwidacji na dzień otwarcia likwidacji, w tym oszacowanie dodatkowych koszów likwidacji, w szczególności kar umownych, kosztów remontu i sprzątania nieruchomości, kosztów transportu mienia, odpraw emerytalnych i odpraw dla pracowników związanych z likwidacją zakładu pracy;

3) zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z ZWP o jego likwidacji;

4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku ZWP - składników majątkowych ruchomych i nieruchomych, składników niematerialnych i prawnych oraz wierzytelności i zobowiązań;

5) przekazanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązań i należności ZWP według stanu na dzień zakończenia likwidacji;

6) nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż mienia ZWP;

7) sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych;

8) zamknięcie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

9) zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego ZWP o likwidacji ZWP w terminie do 7 dni od dnia otwarcia likwidacji;

10) sporządzenie na dzień otwarcia likwidacji wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest ZWP;

11) ściągnięcie należności i wykonanie zobowiązań wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji oraz zapewnienie ze środków pozostałych na rachunku bankowym ZWP odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych;

12) rozwiązanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest ZWP i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów;

13) sporządzenie do dnia zakończenia likwidacji wykazu spraw niezakończonych, a następnie przekazanie tych spraw wraz z całą dokumentacją do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;

14) dokonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ZWP;

15) dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności ZWP, w szczególności związanych z wykreśleniem ZWP z:

a) Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

c) rejestru płatników składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

16) zamknięcie rachunków bankowych;

17) dokonanie archiwizacji dokumentów z zakresu spraw zakończonych.

4. W procesie likwidacji Likwidator jest obowiązany do zapewnienia:

1) niezakłóconego funkcjonowania ZWP do czasu zakończenia likwidacji, a w szczególności świadczenia usług stosownie do zawartych umów i dokonanych rezerwacji;

2) pokrycia w maksymalnym stopniu, ze środków własnych ZWP, zobowiązań wobec pracowników i dostawców oraz innych zobowiązań powstałych do dnia zakończenia likwidacji;

3) sporządzania i przedkładania Ministrowi miesięcznych sprawozdań z wykonywanych czynności likwidacyjnych.

§ 6.

Likwidator sporządzi i przekaże Ministrowi sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji ZWP.

§ 7

. 1. Przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie ZWP na dzień likwidacji zostanie określone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych w odrębnych decyzjach Ministra.

2. Pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania ZWP, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przejmuje Minister.

§ 8.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodzi., Prac. i Polit. Społ. poz. 28 oraz Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. z 2021 r. poz. 11).

§ 9

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
JAROSŁAW GOWIN


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA