Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu
i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 10 i 27 oraz z 2021 r. poz. 21 i 34) w załączniku:

1) w § 3 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) współpracują z Departamentem Budżetu na każdym etapie opracowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych i innych projektów dokumentów rządowych, których wejście w życie może spowodować powstanie skutków finansowych dla Ministerstwa lub jednostek lub organów, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.";

2) w § 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wsparcie komórek organizacyjnych Ministerstwa na każdym etapie opracowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych i innych projektów dokumentów rządowych, których wejście w życie może spowodować powstanie skutków finansowych dla Ministerstwa lub jednostek lub organów, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.";

3) w § 9 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) zapewnienie sprawnego przepływu informacji w Ministerstwie, promowanie zasad prostego języka, a także prowadzenie projektów integrujących pracowników i budujących wśród pracowników pozytywny wizerunek Ministerstwa jako pracodawcy;";

4) w § 30 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) realizacja zadań związanych z zewnętrzną promocją marki i wizerunku Ministerstwa jako atrakcyjnego pracodawcy;";

5) w załączniku nr 1:

a) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy wejście projektu w życie może spowodować powstanie skutków finansowych dla Ministerstwa lub jednostek lub organów, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, właściwa komórka współpracuje z Departamentem Budżetu na każdym etapie opracowywania i uzgadniania projektu, w szczególności przy przygotowywaniu stanowisk Ministra do uwag o charakterze finansowym.",

b) w § 12:

- w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) projektu rozporządzenia Rady Ministrów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów właściwa komórka załącza uzgodniony wewnątrzresortowo projekt wraz z uzasadnieniem, w tym OSR;",

- po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. OSR załączany do projektów wniosków, o których mowa w ust. 2, wymaga akceptacji Dyrektora Departamentu Budżetu.",

- w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wymaga akceptacji Dyrektora Departamentu Prawnego; w przypadku wniosku o wprowadzenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wstępnej akceptacji Dyrektora Departamentu Prawnego wymaga także ten projekt.".

§ 2.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Budżetu, Departamentu Edukacji i Komunikacji oraz Biura Dyrektora Generalnego zweryfikują zgodność wewnętrznych regulaminów organizacyjnych podległych im komórek z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska w brzmieniu określonym niniejszym zarządzeniem oraz, w przypadku stwierdzenia potrzeby dostosowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych podległych im komórek do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
  • Data wejścia w życie: 2021-06-10
  • Data obowiązywania: 2021-06-10

Dzienniki Urzędowe