REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 71 oraz z 2023 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 11 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) Departamentu Ciepłownictwa,";

2) uchyla się § 7;

3) w § 9:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Elektroenergetyki i Gazu,

b) Departamentu Energii Jądrowej,

c) Departamentu Funduszy Europejskich,

d) Departamentu Prawnego,

e) Departamentu Spraw Międzynarodowych;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) wykonuje kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.";

4) w § 13 w ust. 3 uchyla się pkt 5;

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 czerwca 2023 r., poz. 20

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA