REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 48

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" i „Polityki energetycznej Polski do 2040 r."

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw aktualizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" i „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", zwany dalej „Zespołem",

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej „Ministrem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie oceny uwarunkowań realizacji polityki klimatyczno-energetycznej państwa;

2) przygotowanie propozycji krajowych założeń i celów oraz polityk i działań odnoszących się do wdrażania unii energetycznej i realizacji polityki klimatyczno-energetycznej państwa oraz skutkujących opracowaniem aktualizacji:

a) zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, z późn. zm.),

b) polityki energetycznej państwa, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2));

3) opiniowanie projektu aktualizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" oraz projektu aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.";

4) udział w opracowaniu oceny realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." oraz okresowych sprawozdań z realizacji "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" i „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", a także przedstawianie propozycji modyfikacji sposobów ich wdrażania.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Minister Klimatu i Środowiska;

2) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

3) sekretarz - Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej w Departamencie Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

4) członkowie:

a) przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora:

- Departamentu Ciepłownictwa,

- Departamentu Elektroenergetyki i Gazu,

- Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej,

- Departamentu Energii Jądrowej,

- Departamentu Funduszy Europejskich,

- Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych;

- Departamentu Gospodarki Odpadami,

- Departamentu Instrumentów Środowiskowych,

- Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa,

- Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej,

- Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,

- Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii,

- Departamentu Ropy i Paliw Transportowych,

- Departamentu Strategii i Analiz,

b) przedstawiciele następujących ministrów, w randze co najmniej podsekretarza stanu, przy czym jeżeli minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej może wyznaczyć przedstawiciela odrębnie dla każdego kierowanego działu administracji rządowej:

- ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

- ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

- ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

- ministra właściwego do spraw gospodarki,

- ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

- ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin,

- ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

- ministra właściwego do spraw rolnictwa,

- ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

- ministra właściwego do spraw transportu,

c) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w randze co najmniej wiceprezesa lub dyrektora.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą - na zaproszenie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego - uczestniczyć także osoby niewchodzące w skład Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele operatorów infrastruktury krytycznej;

2) przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych;

3) przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw energetycznych;

4) przedstawiciele instytutów badawczych i ośrodków naukowych;

5) przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej;

6) eksperci w zakresie objętym pracami Zespołu;

7) przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

4) może powierzyć członkom Zespołu lub grupom roboczym, o których mowa w § 5, wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego albo wskazany przez przewodniczącego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, w terminach określonych przez przewodniczącego.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępujący przewodniczącego.

§ 5.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący lub zastępca przewodniczącego może organizować grupy robocze z udziałem przedstawicieli członków wchodzących w skład Zespołu oraz osób wymienionych w § 3 ust. 2, w szczególności w zakresie:

1) bezpieczeństwa energetycznego;

2) jednolitego rynku energii;

3) poprawy efektywności energetycznej;

4) obniżania emisyjności;

5) innowacyjności, badań i rozwoju oraz wzmacniania konkurencyjności.

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby wymienione w § 3 ust. 2 mogą delegować do prac grup roboczych więcej niż jednego przedstawiciela.

3. Prace grup roboczych koordynuje Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dyrektor tego departamentu może wskazać lidera spośród osób uczestniczących w pracach grupy roboczej.

4. W zależności od potrzeb grupy robocze mogą realizować zadania wspólnie.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra.

§ 7.

Z tytułu udziału w pracach Zespołu, w tym w ramach grup roboczych, nie przysługują diety, zwrot kosztów podroży oraz wynagrodzenie.

§ 8.

Zespół ulega rozwiązaniu po spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

1) aktualizacja „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." zostanie przyjęta przez Radę Ministrów;

2) aktualizacja „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" zostanie przekazana Komisji Europejskiej;

3) sprawozdanie za lata 2022-2023 z realizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" zostanie przekazane Komisji Europejskiej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1723, 2127, 2243, 2370, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA