REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 16 i 18, z 2021 r. poz. 87, z 2022 r. poz. 55 oraz z 2023 r. poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wypracowywanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, w tym wdrażających koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, w perspektywie krótko- i długoterminowej;”,

b) uchyla się pkt 6,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wypracowywanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności oraz tekstyliów, w szczególności rozwiązań wspierających ponowne użycie produktów.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu doradczego - kierujący komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwą do spraw gospodarki odpadami;”,

b) w pkt 4 w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j-y w brzmieniu:

„j) przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

k) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

l) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

m) przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarki Odpadami,

n) przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,

o) przedstawiciel Izby Branży Komunalnej,

p) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste,

q) przedstawiciel Stowarzyszenia Polski Recykling,

r) przedstawiciel Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO,

s) przedstawiciel Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

t) przedstawiciel Konfederacji Lewiatan,

u) przedstawiciel UNEP/GRID-Warszawa,

w) przedstawiciel Reloop Platform,

y) przedstawiciel Fundacji „Pro Terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Paulina Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-26
  • Data wejścia w życie: 2024-02-27
  • Data obowiązywania: 2024-02-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA