REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zwany dalej "Zespołem doradczym", który jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw klimatu.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu doradczego należy:

1) wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie krótko- i długoterminowej;

2) wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) wypracowanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

4) wypracowanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym;

5) wypracowanie rozwiązań w zakresie systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w tym analiza możliwości objęcia systemem ROP kolejnych grup produktów;

6) opracowanie rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby;

7) wypracowanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności, a także ponowne użycie produktów.

§ 3.

1. W skład Zespołu doradczego wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu doradczego - sekretarz lub podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwą do spraw gospodarki odpadami;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu doradczego - dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwej do spraw gospodarki odpadami;

3) sekretarz Zespołu doradczego - pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwej w zakresie gospodarki odpadami wyznaczony przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu doradczego;

4) członkowie:

a) przedstawiciel Unii Metropolii Polskich,

b) przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich,

c) przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d) przedstawiciel Związku Miast Polskich,

e) przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,

f) przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przedstawiciel przedsiębiorców delegowany przez Krajową Izbę Gospodarczą,

h) przedstawiciel organizacji pozarządowych delegowany przez European Environmental Bureau spośród organizacji pozarządowych działających na terenie RP,

i) przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

2. Podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4 pisemnie wyznaczają swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu doradczego, wyrażając tym samym zgodę na ich udział w pracach Zespołu doradczego. Przedstawiciele wskazani w ust. 1 pkt 4 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu doradczego.

3. Członkowie Zespołu doradczego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zastępowani w pracach Zespołu doradczego przez upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W pracach Zespołu doradczego, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu doradczego, z jego inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu doradczego lub członka Zespołu doradczego, osoby niewchodzące w skład Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu doradczego.

6. Wniosek o włączenie do prac Zespołu osób, o których mowa w ust. 4, przedkładany jest w formie pisemnej do Przewodniczącego Zespołu doradczego, który wyraża zgodę w tym zakresie.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu doradczego należy w szczególności:

1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu doradczego;

2) monitorowanie i kontrolowanie postępu prac;

3) ustalanie harmonogramu prac Zespołu doradczego;

4) powierzanie członkom Zespołu doradczego, zgodnie z ich właściwością, wykonania określonych prac służących realizacji zadań Zespołu doradczego.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu doradczego posiedzeniom Zespołu doradczego przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu doradczego.

3. Celem usprawnienia organizacji wykonywanych zadań, Przewodniczący Zespołu doradczego może powoływać, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu doradczego lub członka Zespołu doradczego, grupy i zespoły robocze złożone z osób wchodzących w skład Zespołu doradczego lub ekspertów, wyznaczając okres, na jaki zostały powołane, zadanie lub zakres ich właściwości, skład osobowy i osobę kierującą.

§ 5.

Osoby wchodzące w skład Zespołu doradczego są bezstronne i zachowują w poufności informacje i dane uzyskane w związku z udziałem w pracach Zespołu doradczego.

§ 6.

1. Zespół doradczy wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu doradczego odbywają się raz na kwartał w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu doradczego, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

3. Zespół doradczy może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu doradczego.

§ 7.

1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół doradczy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład Zespołu doradczego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu doradczego, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego Zespołu doradczego.

2. Z posiedzenia Zespołu doradczego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu doradczego, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu doradczego, oraz sekretarz Zespołu doradczego. Protokół jest przekazywany do wiadomości pozostałym osobom wchodzącym w skład Zespołu doradczego.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 8.

1. Osobom wchodzącym w skład Zespołu doradczego oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 4, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu doradczego.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu doradczego są ponoszone przez delegujące ich podmioty.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu doradczego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia opracuje harmonogram prac Zespołu doradczego i przedstawi go do akceptacji ministra właściwego do spraw klimatu.

§ 10.

1. Obsługę prac Zespołu doradczego zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu właściwa w zakresie gospodarki odpadami.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw klimatu.

§ 11.

1. Zespół doradczy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw klimatu pisemne propozycje rozwiązań wypełniających zadania Zespołu doradczego, o których mowa w § 2, do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw klimatu pisemnych propozycji, o których mowa w ust. 1.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej klimat na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 oraz 2004).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA