Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wytycznych dotyczących szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Wytyczne dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny na rok 2021, stanowiące załącznik do zarządzenia.

2. Celem Wytycznych jest:

1) wskazanie celów szkolenia obronnego na rok 2021;

2) określenie sposobu planowania, organizowania i realizacji szkolenia obronnego.

§ 2.

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 27).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [WYTYCZNE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ROZWÓJ REGIONALNY NA ROK 2021]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2021 r.
poz. 64)

WYTYCZNE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY NA ROK 2021

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny na rok 2021, zwane dalej "Wytycznymi", uwzględniają postanowienia:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157);

2) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2021-2026, zatwierdzonych w dniu 17 grudnia 2020 r.

2. Wytyczne stanowią podstawę do programowania i planowania szkolenia obronnego.

Rozdział 2

Ocena realizacji szkolenia obronnego w roku 2020

§ 2. Zgodnie z pismem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. Minister Obrony Narodowej, mając na względzie epidemię choroby COVID-19 oraz konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne potencjalnych uczestników szkolenia obronnego, zalecił realizację przedsięwzięć szkoleniowych w drugiej połowie 2021r.

Rozdział 3

Główne cele szkolenia obronnego w roku 2021

§ 3. 1. Głównym celem szkolenia obronnego w roku 2021 będzie doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej oraz grup operacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zwanemu dalej "Ministrem", lub przez niego nadzorowanych, do działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy realizacji zadań obronnych zawartych w Planie operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej - rozwój regionalny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej Planem operacyjnym2) .

2. Główny cel, o którym mowa w ust. 1, będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych obejmujących:

1) aktualizację Planu operacyjnego;

2) opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z wypisu z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planu operacyjnego przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

3) sprawdzenie procedur realizacji zadań operacyjnych określonych w kartach realizacji zadań operacyjnych3) ;

4) doskonalenie wykonywania zadań systemu stałego dyżuru;

5) udział w ćwiczeniu działowym pod kryptonimem - Przemieszczenie 21.

3. Cele szkolenia obronnego będą realizowane w szczególności poprzez: udział kadry kierowniczej Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w planowanych na rok 2021 wyższych kursach obronnych (WKO) oraz szkoleniach specjalistycznych. Kierowani na nie będą przedstawiciele kadry kierowniczej, zgodnie z powierzonymi zadaniami obronnymi wynikającymi z Planu operacyjnego oraz zajmowanymi stanowiskami służbowymi w systemie kierowania Ministra. Zgodnie z Wytycznymi MON w czasie zagrożenia epidemicznego WKO będą organizowane wyłącznie w formie zdalnej, do ukończenia którego niezbędny będzie aktywny udział w co najmniej 80% zajęć.

Rozdział 4

Planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia obronnego

§ 4. 1. W procesie planowania szkolenia obronnego należy w szczególności:

1) określić najważniejsze wyznaczniki osiągania gotowości do realizacji zadań obronnych, stanowiące podstawę do określenia zasadniczych zamierzeń szkoleniowych;

2) wskazać główny cel szkoleniowy wraz ze wskazaniem sposobu jego osiągnięcia, w tym ustalić zadania priorytetowe;

3) dobrać problematykę i sposób szkolenia do potrzeb i planowanych zadań w formie zajęć teoretycznych i praktycznych;

4) zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z Programem szkolenia obronnego w zakresie celów szkolenia, przedsięwzięć szkoleniowych oraz problematyką ujętą w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829);

5) określić grupy szkoleniowe oraz tematykę szkolenia, zgodnie z realizowanymi zadaniami obronnymi i stopniem zaawansowania uczestników szkolenia;

6) zaplanować szkolenie obronne zgodnie z zatwierdzoną koncepcją przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;

7) uwzględniać struktury i podział kompetencji w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz obowiązujące procedury w zakresie współdziałania Ministerstwa i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych z ćwiczącymi strukturami wojskowymi;

8) uwzględnić ograniczenia dotyczące ochrony informacji niejawnych w ramach współdziałania między elementami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi występującymi w trakcie planowania i realizacji ćwiczeń;

9) określić sposób planowania szkolenia z uwzględnieniem:

a) uwarunkowań miejscowych i rzeczowych,

b) merytorycznej zgodności dokumentów wydawanych w zakresie planowania szkolenia obronnego, w szczególności Wytycznych na kolejny rok szkoleniowy,

c) programów i planów szkolenia obronnego,

d) tematyki, terminu i formy szkolenia dostosowanych do celów i zadań obronnych państwa realizowanych przez Ministra,

e) środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego;

10) uwzględnić zasadę prowadzenia szkoleń przede wszystkim w oparciu o własne zasoby (kadrę kierowniczą, pracowników komórek ds. obronnych, własną bazę szkoleniową);

11) uwzględnić prowadzenie zajęć teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie e-learningu, portalu szkolenia zdalnego).

2. Organizując szkolenie obronne należy w szczególności:

1) dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć określonych w programach i planach szkolenia;

2) przygotować grupy szkoleniowe do realizacji określonych zadań w formie:

a) zajęć teoretycznych i w tym zakresie:

- traktować zajęcia teoretyczne, jako formę szkolenia umożliwiającą m.in. nabywanie wiedzy w zakresie wykonywania zadań obronnych, poznawanie zasad funkcjonowania systemu obronnego oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu,

- planować zajęcia teoretyczne w formie wykładów, informacji, seminariów, konferencji itp., a tematykę szkoleń obronnych dostosowywać do faktycznych potrzeb grup szkoleniowych,

- zapewniać właściwe przygotowanie do udziału w treningach, grach i ćwiczeniach obronnych,

b) zajęć praktycznych i w tym zakresie:

- ćwiczenia obronne traktować, jako formę praktycznego szkolenia, w trakcie którego uczestnicy szkolenia nabywają umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie działania ich komórek organizacyjnych,

- zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących grup szkoleniowych do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

3. Dopuszcza się organizowanie szkolenia praktycznego w formie zdalnej (np. gry decyzyjnej, treningów online) z wykorzystaniem technologii cyfrowych, co służyć będzie także weryfikacji stopnia przygotowania szkolonych do funkcjonowania i wykonywania zadań obronnych w środowisku teleinformatycznym. W przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego rekomenduje się taką formę ćwiczeń.

4. Realizując szkolenie obronne należy w szczególności:

1) wskazać podstawę prawną oraz przewidywane kierunki zmian przepisów dotyczących przygotowań obronnych;

2) na bieżąco aktualizować plany szkolenia, uwzględniając zmiany zachodzące w:

a) funkcjonowaniu systemu obronnego państwa,

b) aktach prawnych i dokumentach normatywnych,

c) strukturach organizacyjnych i zakresach działania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

§ 5. 1. Schemat organizacji szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny określa załącznik nr 1 do Wytycznych.

2. Organizatora i uczestników szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny określa załącznik nr 2 do Wytycznych.

Rozdział 5

Zalecenia dotyczące szkoleń obronnych

§ 6. Zaleca się:

1) utrzymać formę szkolenia polegającą na łączeniu szkolenia teoretycznego ze szkoleniem praktycznym;

2) ćwiczenia obronne traktować, jako zasadniczą formę szkolenia zapewniającą przygotowanie kadry kierowniczej oraz grup operacyjnych Ministerstwa i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych do praktycznego działania w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa;

3) zachować odpowiednie proporcje między kosztami prowadzenia zajęć szkoleniowych przez ekspertów i pozostałymi kosztami organizacji szkolenia, np. uzasadnienie kosztów wyżywienia przy kilkugodzinnym szkoleniu jednodniowym;

4) zapewnić przestrzeganie wyznaczonego terminu składania rocznego sprawozdania ze szkolenia w zakresie dotyczącym planowania przedsięwzięć i wydatków na rok kolejny zgodnie z Metodyką zgłaszania przedsięwzięć do programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2021-2035;

5) kontynuować organizowanie szkoleń obronnych z jednostkami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej w celu wymiany doświadczeń i zapewnienia właściwego współdziałania jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne.

Rozdział 6

Dokumentacja szkolenia obronnego

§ 7. 1. Dokumentacja szkolenia obronnego obejmuje:

1) Program szkolenia obronnego, opracowany przez Ministra w sześcioletnim okresie planistycznym z jego aktualizacją, co dwa lata, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych;

2) Plan szkolenia obronnego, opracowywany w cyklu rocznym przez Ministra, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych;

3) dokumentację pomocniczą, w tym:

a) plan zajęć,

b) listę obecności.

2. W części tabelarycznej Planu szkolenia obronnego należy przedstawiać w sposób chronologiczny udział w przedsięwzięciach planowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz własne przedsięwzięcia szkoleniowe (załącznik nr 3).

3. Projekt Planu szkolenia obronnego działu administracji rządowej - rozwój regionalny na 2021 rok podlega uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

4. Proces szkolenia uruchamia się po uzgodnieniu projektu Planu szkolenia obronnego z Ministrem Obrony Narodowej i zatwierdzeniu przez Ministra.

Rozdział 7

Wykonanie planu szkolenia obronnego

§ 8. Wykonawca Planu szkolenia obronnego:

1) zgłasza organizatorowi szkolenia zmiany terminów lub tematów szkoleń obronnych;

2) każdorazowo po przeprowadzeniu ćwiczenia (treningu, gry) dokonuje oceny jego skuteczności oraz opracowuje wnioski i zalecenia.

Załączniki do Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
dotyczące szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej - rozwój
regionalny na rok 2021

Załącznik nr 1

SCHEMAT ORGANIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY

Załącznik nr 2

ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ROZWÓJ REGIONALNY

Nazwa organizatora szkolenia Uczestnicy szkolenia
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne Dyrektorzy departamentów i biur Ministerstwa oraz ich zastępcy
Pracownicy departamentów i biur Ministerstwa zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych
Grupy operacyjne Ministerstwa wyznaczone do obsadzenia stanowisk funkcyjnych na Stanowiskach kierowania Ministra
Członkowie zespołu stałego dyżuru w Ministerstwie
Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane

Załącznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO

Załącznik nr 4

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.