Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Ministerstwa Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracą sieci laboratoriów na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach których są utworzone te laboratoria

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Ministerstwo Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracą sieci laboratoriów na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach których są utworzone te laboratoria.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe