Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Strategii Robotyzacji w Ministerstwie Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Ministerstwie Finansów Strategię Robotyzacji, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Za realizację zadań wynikających ze Strategii Robotyzacji są odpowiedzialni dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów.

§ 3.

Komórką właściwą do koordynowania zadań wynikających ze Strategii Robotyzacji jest Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [STRATEGIA ROBOTYZACJI]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 100)

STRATEGIA ROBOTYZACJI

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe