Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 4
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na członków Komisji Egzaminacyjnej powołuję:

1) Panią Małgorzatę Czupryńską,

2) Panią Agnieszkę Szkolniak

- przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: wz. S. Skuza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe