REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 141

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie organizacji współpracy w resorcie finansów przy prowadzeniu spraw w ramach pilotażu VAT UE CBR

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb współpracy w sprawach wszczętych wstępnym wnioskiem CBR, wnioskiem CBR oraz wnioskiem współpracującej administracji podatkowej o uzgodnienie interpretacji CBR;

2) sposób udostępniania interpretacji CBR.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) administracji krajowej - rozumie się przez to administrację podatkową Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Departamencie DOM - rozumie przez to Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów;

3) Departamencie DOP - rozumie się przez to Departament Orzecznictwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów;

4) Departamencie PT - rozumie się przez to Departament Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów;

5) Departamencie SP - rozumie się przez to Departament Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów;

6) interpretacji CBR - rozumie się przez to interpretację prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym, uzgodnioną ze współpracującą administracją w ramach pilotażu VAT UE CBR;

7) KAS - rozumie się przez to Krajową Administrację Skarbową;

8) KIS - rozumie się przez to Krajową Informację Skarbową;

9) pilotażu VAT UE CBR - rozumie się przez to projekt VAT Cross-Border Rulings dotyczący uzgadniania ze współpracującymi administracjami treści interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym;

10) skrzynce MF CBR - rozumie się przez to dedykowany adres elektronicznej skrzynki podawczej, na który są przesyłane wnioski i dokumenty w sprawach objętych pilotażem VAT UE CBR;

11) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot, który złożył wstępny wniosek CBR lub wniosek CBR;

12) wniosku CBR - rozumie się przez to wniosek składany do KAS przez wnioskodawcę w ramach pilotażu VAT UE CBR po akceptacji wstępnego wniosku CBR;

13) wniosku o uzgodnienie interpretacji CBR - rozumie się przez to wniosek współpracującej administracji przekazany w ramach pilotażu VAT UE CBR;

14) wstępnym wniosku CBR - rozumie się przez to pierwszy wniosek składany do KAS przez wnioskodawcę w ramach pilotażu VAT UE CBR;

15) współpracującej administracji - rozumie się przez to administrację podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR, która to administracja:

- wystąpiła do KAS o uzgodnienie interpretacji CBR lub

- uczestniczy w uzgodnieniach interpretacji CBR na wniosek KAS;

§ 3.

Skrzynkę MF CBR obsługuje Departament DOM.

§ 4.

Departament DOM jest komórką właściwą do kontaktów ze współpracującą administracją oraz wnioskodawcą.

§ 5.

Departament DOM odpowiada za tłumaczenia wszystkich dokumentów z języka angielskiego na polski lub z języka polskiego na angielski.

Rozdział 2

Tryb współpracy w sprawach wszczętych wstępnym wnioskiem CBR

§ 6.

1. Departament DOM informuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia braków formalnych, jeżeli wstępny wniosek CBR nie spełnia wymogów formalnych.

2. Departament DOM przekazuje spełniający wymogi formalne wstępny wniosek CBR do Departamentu DOP.

§ 7.

Departament DOP sprawdza, czy uzasadnione jest dalsze procedowanie wstępnego wniosku CBR i przekazuje informację w tym zakresie do Departamentu DOM. W przypadku odmowy przyjęcia wstępnego wniosku CBR Departament DOP sporządza uzasadnienie tej odmowy.

§ 8.

Departament DOM informuje wnioskodawcę odpowiednio o odmowie przyjęcia wstępnego wniosku CBR albo możliwości złożenia wniosku CBR.

Rozdział 3

Tryb współpracy w sprawach wszczętych wnioskiem CBR

§ 9.

1. Departament DOM informuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia braków formalnych, jeżeli wniosek CBR nie spełnia wymogów formalnych.

2. Departament DOM przekazuje spełniający wymogi formalne wniosek CBR do Departamentu DOP.

§ 10

. Departament DOP dokonuje weryfikacji merytorycznej wniosku CBR, w tym w razie potrzeby przeprowadza niezbędne konsultacje z Departamentem PT, Departamentem SP lub KIS.

§ 11.

W przypadku niespełnienia przez wniosek wymogów formalnych lub ich nieuzupełnienia, Departament DOM informuje wnioskodawcę o braku możliwości dalszego procedowania wniosku CBR.

§ 12.

Departament DOP przygotowuje w języku polskim stanowisko administracji krajowej obejmujące rozstrzygnięcie zagadnienia wskazanego we wniosku CBR, w tym przeprowadza w razie potrzeby konsultacje z Departamentem PT, Departamentem SP lub KIS, w zakresie niezbędnym do sporządzenia tego stanowiska. Departament DOM tłumaczy stanowisko przygotowane przez Departament DOP na język angielski.

§ 13.

Departament DOM koordynuje proces uzgadniania wniosków CBR, w tym przekazuje do wiadomości Departamentu DOP, Departamentu SP oraz Departamentu PT wszelkie informacje w sprawie tych wniosków otrzymane od współpracującej administracji.

Rozdział 4

Tryb współpracy w sprawach wszczętych wnioskiem współpracującej administracji o uzgodnienie interpretacji CBR

§ 14.

1. Wniosek o uzgodnienie interpretacji CBR Departament DOM przekazuje do Departamentu DOP wraz z jego roboczym tłumaczeniem na język polski, celem przygotowania stanowiska administracji krajowej.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywane przez DOP w języku polskim w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku o uzgodnienie interpretacji CBR do Departamentu DOP. Do terminu nie wlicza się okresów koniecznych do uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania stanowiska administracji krajowej.

3. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, Departament DOP przesyła odpowiednie wystąpienie w języku polskim do Departamentu DOM.

4. W przypadku wpływu dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień Departament DOM przekazuje je niezwłocznie do Departamentu DOP.

5. Departament DOP:

1) konsultuje w razie potrzeby stanowisko administracji krajowej z Departamentem PT, Departamentem SP lub KIS;

2) sporządza stanowisko administracji krajowej we współpracy z Departamentem PT i Departamentem SP; stanowisko to jest sporządzane w języku polskim z powołaniem w uzasadnieniu przepisów prawa Unii Europejskiej.

Rozdział 5

Udostępnianie interpretacji CBR

§ 15.

Departament DOP, po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji CBR, przekazuje ją do:

1) zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) wiadomości i ewentualnego wykorzystania służbowego wszystkich jednostek KAS;

3) Departamentu DOM w polskiej i angielskiej wersji językowej, który przekazuje je do zamieszczenia na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-30
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA