Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie systemu kierowania w działach administracji rządowej rodzina i zabezpieczenie społeczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1

.

Zarządzenie określa:

1) organizację oraz tryb przygotowania i sposób funkcjonowania systemu kierowania w działach administracji rządowe - rodzina i zabezpieczenie społeczne;

2) kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych zobowiązanych do przygotowania stanowisk kierowania;

3) zadania związane z przygotowaniem stanowisk kierowania;

4) zadania związane z przemieszczeniem na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) DAR - należy przez to rozumieć działy administracji rządowej - rodzina i zabezpieczenie społeczne;

2) jednostce - należy przez to rozumieć następujące jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane:

a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć kierownika jednostki, o której mowa w pkt 2;

4) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

5) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

6) stanowisku kierowania w stałej siedzibie (SK-S) - należy przez to rozumieć stanowisko kierowania zorganizowane w stałej siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi lub przez niego nadzorowanej;

7) stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy (SK-ZMP) - należy przez to rozumieć stanowisko kierowania zorganizowane poza stałą siedzibą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi lub przez niego nadzorowanej, z wykorzystaniem obiektów budowlanych udostępnionych Ministerstwu lub jednostce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub przydzielonych w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;

8) systemie kierowania - należy przez to rozumieć system organizacyjno-koordynacyjny zapewniający Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej i kierownikom jednostek, o których mowa w pkt 2, ciągłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w obszarze DAR kierowanych przez Ministra.

§ 3.

1. System kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym związanych z:

1) monitorowaniem źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z właściwością Ministra;

2) współuczestniczeniem w kierowaniu obroną Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zapobieganiem powstawaniu zagrożeń, o których mowa w pkt 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich usuwaniem;

4) przeciwdziałaniem skutkom zagrożeń, o których mowa w pkt 1, w tym powstałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przygotowanie systemu kierowania obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających Ministrowi i kierownikom jednostek wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w przypadku wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, obejmują:

1) przygotowanie Ministra i kierowników jednostek oraz Ministerstwa i jednostek do funkcjonowania w systemie kierowania;

2) wykonywanie zadań określonych w planach operacyjnych i programach obronnych przez Ministra i kierowników jednostek;

3) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania.

4. W przygotowaniu systemu kierowania uwzględnia się również przedsięwzięcia wynikające z zawartych umów międzynarodowych z zakresu DAR kierowanych przez Ministra.

§ 4.

1. W ramach systemu kierowania organizuje się:

1) stanowiska kierowania w stałych siedzibach i zapasowych miejscach pracy;

2) inne stanowiska kierowania niebędące stanowiskami kierowania, w rozumieniu § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania sytemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474), zapewniające możliwość kierowania podległymi strukturami, organizowania, koordynowania i prowadzenia działalności ustawowej oraz współdziałania z innymi podmiotami w sytuacji wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny.

2. W skład stanowisk kierowania, o których mowa w ust. 1, wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 9, zespoły:

1) kierowania,

2) koordynacji

- realizujące zadania związane z funkcjonowaniem stanowisk kierowania, w skład których wchodzą wyznaczeni pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub jednostki.

3. Zespoły kierowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zapewniają bieżące kierowanie Ministerstwem lub jednostką w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny.

4. Zespołem kierowania w Ministerstwie kieruje Dyrektor Generalny.

5. Zespoły koordynacji o których mowa w ust. 2 pkt 2, realizują zadania związane z:

1) synchronizacją działań realizowanych na stanowiskach kierowania;

2) prowadzeniem analiz dotyczących możliwości rozwoju sytuacji kryzysowej oraz przewidywanych skutków działań;

3) dokonywaniem oceny szans realizacji zadań, które będą podstawą do wypracowania strategii działania i podejmowania decyzji w zakresie kierowania bezpieczeństwem narodowym, zgodnie z właściwością Ministra;

4) zapewnieniem odpowiednich warunków i właściwej organizacji pracy stanowisk kierowania;

5) zapewnieniem ochrony oraz zabezpieczenia materiałowo-technicznego, medycznego, transportowego oraz łączności telefonicznej i teleinformatycznej stanowisk kierowania.

6. W ramach zespołu koordynacji funkcjonują grupy operacyjne i punkty kontaktowe stałego dyżuru wewnętrznych struktur organizacyjnych Ministerstwa lub jednostki.

7. Zespołem koordynacji w Ministerstwie kieruje dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

8. Osoby wyznaczone do realizacji zadań w systemie kierowania w Ministerstwie lub jednostkach powinny posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do przetwarzania informacji niejawnych oraz ważne zaświadczenie stwierdzające przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

9. Kierownik jednostki może, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem, zorganizować funkcjonowanie stanowisk kierowania w kierowanej przez siebie jednostce w innym składzie niż wskazany w ust. 2, w szczególności może tworzyć inne zespoły niż te, o których mowa w ust. 2.

10. Zadania dla zespołów o których mowa w ust. 2, wchodzących w skład stanowisk kierowania kierownika jednostki, opracowuje kierownik tej jednostki.

§ 5.

1. W ramach systemu kierowania w Ministerstwie organizuje się:

1) SK-S Ministra;

2) SK-ZMP Ministra.

2. Zadania związane z kierowaniem Ministerstwem Minister realizuje przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną stanowisk kierowania, o których mowa w ust. 1, i zadania zespołów wchodzących w skład stanowisk kierowania Ministra opracowuje Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 6.

1. Inne stanowiska kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, organizują w stałych siedzibach:

1) Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Kierownicy jednostek organizują stanowiska kierowania w przydzielonych, w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, pomieszczeniach w obiektach budowlanych lub wydzielonych i przystosowanych pomieszczeniach będących w ich władaniu, z wykorzystaniem infrastruktury, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

3. Obsadę stanowisk kierowania ustalają kierownicy jednostek, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, wielkości jednostki, zasięgu jej działania oraz liczby i sposobu realizacji zadań operacyjnych.

§ 7.

1. Przygotowanie SK-S i SK-ZMP polega na:

1) określeniu obiektów stanowiących siedzibę stanowisk kierowania;

2) opracowaniu dokumentacji organizacyjnej i operacyjnej funkcjonowania stanowisk kierowania;

3) zapewnieniu łączności telefonicznej i dostępu do sieci informatycznych na stanowiskach kierowania;

4) wyposażeniu stanowisk kierowania w sprzęt biurowy i kwaterunkowy;

5) zapewnieniu warunków organizacyjnych do uruchomienia stałych dyżurów na stanowiskach kierowania;

6) przygotowaniu systemu powiadamiania i alarmowania na stanowiskach kierowania w ramach powszechnego systemu ostrzegania o zagrożeniach;

7) przygotowaniu miejsc schronienia na wypadek konieczności ochrony osób wyznaczonych do realizacji zadań w systemie kierowania w Ministerstwie lub jednostkach;

8) zapewnieniu sił i środków technicznych do prowadzenia akcji ratowniczych w ramach powszechnej obrony cywilnej na stanowiskach kierowania;

9) wyposażeniu obiektów wykorzystywanych w ramach stanowisk kierowania w zapasowe źródła energii elektrycznej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury użytkowej;

10) zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach stanowisk kierowania;

11) zapewnieniu warunków organizacyjnych do przetwarzania informacji niejawnych stosownie do realizowanych zadań obronnych na stanowiskach kierowania oraz ochrony tych informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

12) zapewnieniu należytego utrzymania obiektów wykorzystywanych w ramach stanowisk kierowania oraz urządzeń technicznych stanowiących ich wyposażenie.

2. Przygotowanie do przemieszczenia i funkcjonowania na SK-ZMP polega na:

1) w przypadku nie posiadania w trwałym zarządzie obiektów odpowiednich do organizacji SK-ZMP, złożeniu wniosku o przydział takich obiektów, w ramach świadczeń na rzecz obrony, do właściwego wojewody, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta;

2) opracowaniu planów przemieszenia Ministra do SK-ZMP;

3) występowaniu do właściwych organów administracji z wnioskami w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych dotyczących środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby przemieszczania obsady zespołów, o których mowa w § 4 ust. 2, do SK-ZMP Ministra;

4) dostosowaniu w Ministerstwie i jednostkach:

a) regulaminów organizacyjnych,

b) regulaminów pracy stanowisk kierowania

- do funkcjonowania urzędu i jednostki w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny;

5) przystosowaniu organizacyjnym i funkcjonalnym SK-ZMP obejmującym w szczególności:

a) zorganizowanie przejęcia w zarząd oraz administrowanie obiektami SK-ZMP,

b) zorganizowanie warunków do zapewnienia zabezpieczenia logistycznego w SK-ZMP, w tym żywienia obsady zespołów, o których mowa w § 4 ust. 2,

c) zorganizowanie warunków do zapewnienia odpoczynku pracownikom wykonującym zadania w systemie dyżurów całodobowych na SK-ZMP,

d) zorganizowanie pierwszej pomocy medycznej dla obsady zespołów, o których mowa w § 4 ust. 2, wykonujących zadania na SK-ZMP,

e) zapewnienie przewozu osób i mienia pomiędzy SK-S i SK-ZMP.

§ 8.

1. Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem SK-S oraz przygotowanie do przemieszczenia i funkcjonowania na SK-ZMP powierza się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

2. Zadania z zakresu przygotowania stanowiska kierowania Ministra realizują:

1) Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie, który odpowiada za sprawy związane z przygotowaniem i utrzymaniem funkcjonowania stanowisk kierowania w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3;

2) Dyrektor Biura Administracyjnego w Ministerstwie, który odpowiada za sprawy związane z przygotowaniem i utrzymaniem funkcjonowania stanowisk kierowania oraz realizuje w szczególności zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 3-4, 7-10 i 12 oraz ust. 2 pkt 5;

3) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie, który odpowiada za:

a) opracowanie regulaminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a - w zakresie dotyczącym Ministerstwa,

b) planowanie przemieszczenia Ministra i Ministerstwa do SK-ZMP oraz realizuje w szczególności zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1-3,

c) utrzymanie gotowości obronnej w podległych Ministrowi DAR i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań operacyjnych oraz realizuje w szczególności zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 5 i 6 - w zakresie dotyczącym Ministerstwa;

4) kierownicy zespołów, o których mowa w § 4 ust. 4 i 7, którzy odpowiadają za opracowanie regulaminów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. b - w zakresie dotyczącym Ministerstwa;

5) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie, który odpowiada za ochronę informacji niejawnych oraz koordynuje i wykonuje zadanie określone w § 7 ust. 1 pkt 11.

§ 9.

1. Przemieszczeniem Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu na SK-ZMP kieruje Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie.

2. Przemieszczeniem kadry kierowniczej i wyznaczonych pracowników Ministerstwa na SK-ZMP kieruje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

3. Imienny skład osobowy pracowników przemieszczanych komórek organizacyjnych Ministerstwa określają ich kierownicy zgodnie z limitem ustalonym w kartach realizacji zadań operacyjnych i dotyczącym przydziału do zespołów, o których mowa w § 4 ust. 2.

4. Pracownicy niewyznaczeni do pracy w SK-ZMP realizują zadania w stałej siedzibie Ministerstwa zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Ministerstwa wydanym na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178).

5. Przygotowanie pracowników do realizacji zadań w systemie kierowania w Ministerstwie należy planować i realizować w ramach szkolenia obronnego.

6. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację przemieszczenia i funkcjonowania Ministerstwa w SK-ZMP zapewnia Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 20).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Data wejścia w życie: 2021-06-12
  • Data obowiązywania: 2021-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe