Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w roku 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1

.

1. Wprowadza się do stosowania "Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych", zwane dalej "Wytycznymi", stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się do stosowania "Harmonogram wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych", zwany dalej "Harmonogramem", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wytyczne i Harmonogram określają zasadnicze kierunki działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie wykonywania zadań obronnych, w kierowanych przez niego działach administracji rządowej.

§ 2.

Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, na podstawie Wytycznych i Harmonogramu, opracują plany wykonywania zadań obronnych na rok 2021.

§ 3.

Nadzór nad realizacją wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WYTYCZNE ???????w sprawie wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych]

Załączniki do zarządzenia nr 24 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 10 czerwca 2021 r. (poz. 24)

Załącznik nr 1

WYTYCZNE
w sprawie wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Głównymi zadaniami realizowanymi w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", lub przez niego nadzorowanych (to jest: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych) będą:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym aktualizacja:

a) koncepcji organizowania zadań obronnych w czasie pokoju w działach administracji rządowej - rodzina i zabezpieczenie społeczne, zwanych dalej "DAR",

b) koncepcji przygotowań Ministerstwa do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa;

2) planowanie operacyjne, w tym aktualizacja:

a) planów operacyjnych funkcjonowania DAR w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) planów operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) programowanie obronne, w tym realizacja zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035" określonych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych DAR;

4) realizacja zadań wynikających z dokumentu "Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej Polskiej";

5) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)1) na rzecz wojsk sojuszniczych, w tym prowadzenie bazy danych o zasobach obronnych;

6) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:

a) kontynuowanie prac w zakresie planowania i przygotowania stanowisk kierowania Ministra oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, którzy są obowiązani do przygotowania tych stanowisk, w stałych siedzibach i w zapasowych miejscach pracy,

b) aktualizacja dokumentów dotyczących przemieszczania i zapewniania funkcjonowania Ministra oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych na stanowiskach kierowania,

c) aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;

7) zabezpieczenie rezerw osobowych przez prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

8) realizacja szkolenia obronnego zgodnie z 6-letnim programem szkolenia obronnego oraz z planem szkolenia obronnego;

9) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych;

10) opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych będącego we właściwości Ministra;

11) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych, w tym udział w nowelizacji i aktualizacji aktów prawnych.


1) Host Nation Support - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO.

Załącznik 2. [Harmonogram wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych]

Załącznik Nr 2

Harmonogram wykonywania zadań obronnych w roku 2021 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Treść załącznika w formie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
  • Data wejścia w życie: 2021-06-12
  • Data obowiązywania: 2021-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe