Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne", zwany dalej "Zespołem", finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej "Funduszem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) weryfikowanie wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne";

2) przedkładanie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", list zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia, a także proponowaną kwotą przyznania środków z Funduszu.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

2) wiceprzewodniczący Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie Zespołu rekomendowani przez właściwych dyrektorów departamentów i biur, w liczbie:

a) pięciu pracowników Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

b) jednego pracownika Biura Ministra,

c) jednego pracownika Departamentu Prawnego,

d) jednego pracownika Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

e) jednego pracownika Departamentu Budżetu,

f) jednego pracownika Biura Administracyjnego.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą dodatkowo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa, niebędący członkami Zespołu.

3. Listę członków Zespołu oraz osób, o których mowa w ust. 2, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

4. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Zespołu. Wzór oświadczenia członka Zespołu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Zespołu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2 składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

7. Członkowie Zespołu oceniający złożone wnioski wypełniają Kartę oceny wniosku "Centra opiekuńczo-mieszkalne", zwaną dalej "Kartą oceny wniosku". Wzór Karty oceny wniosku MODUŁ I/MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia, a wzór Karty oceny wniosku MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

1. Do obowiązków przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu i ustalanie porządku obrad;

3) ustalanie, każdorazowo przed posiedzeniem Zespołu, składu osobowego członków Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

5) akceptowanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

1. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu jego posiedzenia, a także o składzie osobowym na posiedzeniu;

2) dokumentowanie obecności członków Zespołu na posiedzeniach;

3) przygotowanie wspólnej Karty oceny wniosku na podstawie Karty oceny wniosku MODUŁ I/MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia, albo Karty oceny wniosku MODUŁ II w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r., stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia, zawierającej uśrednioną liczbę punktów z oceny merytorycznej wraz z proponowaną kwotą dofinansowania;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

5) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Zespołu.

2. W przypadku nieobecności sekretarza funkcję tę pełni wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu inny członek Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje w składzie co najmniej pięcioosobowym, w tym przewodniczący Zespołu oraz pracownik Departamentu Budżetu, na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, w trybie stacjonarnym. Udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy.

2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa § 3 ust. 2, mają dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej weryfikowanego wniosku.

3. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Zespołu posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego Zespołu.

4. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdzany jest przez wszystkich członków Zespołu.

§ 7.

Praca w Zespole ma charakter nieodpłatny. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 9.

Zespół działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załączniki do zarządzenia nr 33
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 3 sierpnia 2021 r. (poz. 33)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE


Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE
Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIE

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ I/MODUŁ II]

Załącznik nr 4

WZÓR - KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ I/MODUŁ II
Załącznik 5. [WZÓR – KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ II]

Załącznik nr 5

WZÓR - KARTA OCENY WNIOSKU MODUŁ II


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-05
  • Data obowiązywania: 2021-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe