Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 17 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 38 i 57) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Z narad kolegium Ministerstwa sporządza się protokół ustaleń, który zatwierdza Minister.";

2) w § 20 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) organizacja i obsługa spotkań Ministra w Radzie Dialogu Społecznego;";

3) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. DSR odpowiada za koordynowanie polityki prorodzinnej, realizację zadań dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, innych pozaubezpieczeniowych pieniężnych świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, a także zadań z zakresu opieki nad dzieckiem oraz Karty Dużej Rodziny.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inicjowanie oraz udział w tworzeniu przedsięwzięć na rzecz opieki nad dzieckiem, w tym rządowych i resortowych programów działań służących poprawie bytowych, społecznych i kulturowych warunków życia rodziny;",

- uchyla się pkt 3 i 4;

4) w § 31 w ust. 2 po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu:

"19b) koordynacja zagadnień dotyczących Semestru Europejskiego;";

5) w § 33 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) koordynacja opracowania oraz monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform.";

6) w § 34 w ust. 2 uchyla się pkt 7;

7) w § 36:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Ponadto BDG odpowiada za zamówienia publiczne w Ministerstwie oraz koordynowanie przyjmowania obiegu petycji wpływających do Ministerstwa.",

b) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) koordynowanie przyjmowania i obiegu petycji wpływających do Ministerstwa oraz prowadzenie rejestru petycji.";

8) w § 38 w ust. 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) obsługa pracy kolegium Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji podjętych podczas prac kolegium postanowień, zgodnie ze wskazaniami i poleceniami Ministra;",

b) uchyla się pkt 9 i 16;

9) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. BPD zapewnia wykonywanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej oraz zadań związanych ze wspieraniem rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji.",

b) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-16 w brzmieniu:

"10) przygotowywanie koncepcji rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji krajowej i zagranicznej;

11) koordynowanie i monitorowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz zadań z zakresu organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych;

12) prowadzenie i monitorowanie adopcji zagranicznych zgodnie z Konwencją o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzoną w Hadze dnia 29 maja 1993 r., w tym wydawanie zgód na prowadzenie postępowania o przysposobienie;

13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji;

14) przygotowywanie koncepcji wykorzystywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacja programów finansowanych z tych środków;

15) opracowywanie oraz realizowanie i monitorowanie resortowych i rządowych programów z zakresu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz pieczy zastępczej, a także inicjowanie badań i działań promocyjnych w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

16) organizacja i koordynacja ewakuacji dzieci z Ukrainy, w tym umieszczanie grup nieletnich z pieczy zastępczej i ich opiekunów w obiektach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-19
  • Data obowiązywania: 2022-05-19

Dzienniki Urzędowe