Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury nadzoru, kontroli i realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 46 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie procedury nadzoru, kontroli i realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 48) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) BBL - należy przez to rozumieć Biuro Bezpieczeństwa i Logistyki;",

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) BOM - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Ministerstwa;",

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne określone w § 5 załącznika do zarządzenia nr 40 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 41);";

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za przygotowanie i przekazanie do DB materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie:

1) wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich, dla których instytucją pośredniczącą jest DWF, oraz wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy - odpowiada DWF;

2) wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu środków europejskich, dla których instytucją pośredniczącą nie jest Ministerstwo - odpowiada komórka organizacyjna realizująca projekt, w uzgodnieniu z właściwą instytucją pośredniczącą;

3) wydatków na IT, w tym na zakupy inwestycyjne związane z IT - odpowiada DI;

4) wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie, inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne Ministerstwa, z wyłączeniem wydatków w zakresie floty transportowej - odpowiada BOM;

5) wydatków obronnych i wydatków na zakupy inwestycyjne Ministerstwa w zakresie floty transportowej - odpowiada BBL;

6) wydatków związanych z podróżami zagranicznymi i tłumaczeniami - odpowiada DWM;

7) zatrudnienia, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracowniczych planów kapitałowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń, w zakresie budżetu państwa - odpowiada BDG.";

3) użyty w § 14 w ust. 3-10 wyraz „BA" zastępuje się wyrazem „BOM".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 13 grudnia 2022 r.

MINISTER RODZINY
I
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Dzienniki Urzędowe