REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz. U. poz. 875) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

§ 2.

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) CIMIC (Civil-Military Co-operation) - współpracę cywilno-wojskową, w tym koordynację i współpracę pomiędzy dowódcą NATO, a podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność, władze lokalne oraz organizacje i agencje międzynarodowe, narodowe i pozarządowe, obejmującą w szczególności udział w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie planowania i prowadzenia operacji wojskowych z udziałem podmiotów cywilnych;

2) DAR - działy administracji rządowej kierowane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

3) harmonogram - harmonogram wykonywania zadań obronnych, sporządzony przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej właściwą do spraw planowania obronnego oraz kierownika jednostki organizacyjnie podległego Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanego;

4) HNS (Host Nation Support) - cywilną i wojskową pomoc świadczoną w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły i organizacje NATO;

5) jednostka - jednostkę wyszczególnioną w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) kierownik jednostki - kierownika jednostki podległej Ministrowi lub przez niego nadzorowanej, o której mowa w pkt 5;

7) komórka organizacyjna - departament lub biuro w Ministerstwie;

8) Minister - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

9) Ministerstwo - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

10) NATO - organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization) - międzynarodową organizację opartą na sojuszniczym systemie bezpieczeństwa zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim, stawiającą sobie za cel zbiorową ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego;

11) NK PPO - Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

12) norma obronna - „Norma obronna NO-02-A060:2022. System obronny państwa - Plany obronne - Klasyfikacja", zatwierdzona decyzją Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON poz. 7);

13) planowanie obronne - sposób planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne oraz przeglądy obronne, które wynikają z przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

14) PPPO - Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w DAR sporządzany według przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

15) rozporządzenie w sprawie kontroli - rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

16) rozporządzenie w sprawie wyłączania - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2559);

17) system obronności państwa - zbiór uporządkowanych wewnętrznie i wzajemnie powiązanych elementów - ludzi, organizacji, urządzeń działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa militarnego państwa, który ma na celu użycie wszystkich zasobów militarnych i niemilitarnych do zapobiegania zagrożeniom wewnątrz kraju;

18) ustawa - ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

19) zadania obronne - zadania wykonywane w ramach obowiązku obrony, realizowane również w ramach przygotowań obronnych państwa (pozamilitarne przygotowania obronne) przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także przez organizacje pozarządowe;

20) ZZKPO - Zespół do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Planowania Obronnego - wewnętrzna struktura organizacyjna komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego i planowania obronnego w Ministerstwie.

Rozdział 2

Organizacja wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie i w jednostce

§ 3.

1. Wykonywanie zadań obronnych w DAR polega na:

1) tworzeniu warunków organizacyjnych do planowania i realizacji zadań obronnych;

2) koordynowaniu planowania i realizacji zadań obronnych;

3) współdziałaniu DAR z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w planowaniu i realizacji zadań obronnych, w tym z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej;

4) zapewnieniu warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.

2. W wykonywaniu zadań obronnych przez DAR uwzględnia się w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania i realizacji zadań obronnych;

2) wykonywanie zadań w ramach planowania obronnego oraz ich koordynowanie i inicjowanie współdziałania;

3) utrzymanie gotowości do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS);

4) organizację współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC);

5) zapewnienie warunków do niezakłóconego funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;

6) planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań w ramach obowiązku obrony;

7) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony;

8) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego;

9) planowanie i organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych.

§ 4.

1. Wykonywanie zadań obronnych w danym roku kalendarzowym realizowane jest w Ministerstwie oraz przez kierownika jednostki na podstawie „Harmonogramu wykonywania zadań obronnych".

2. Kopię harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw planowania obronnego otrzymuje kierownik jednostki.

3. Wzór harmonogramu określa załącznik do zarządzenia.

§ 5.

1. Wykonywanie zadań obronnych w DAR koordynuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

2. Komórka organizacyjna współdziała z komórką organizacyjną właściwą do spraw planowania obronnego w wykonywaniu zadań obronnych.

§ 6.

1. W komórce organizacyjnej zadania obronne wykonują pracownicy wyznaczeni przez dyrektora tej komórki.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej uwzględnia wykonywanie zadań obronnych w regulaminie wewnętrznym komórki.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady wykonywania zadań obronnych przez Ministerstwo i jednostki

§ 7.

1. Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje, w szczególności opracowanie:

1) koncepcji wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie w czasie pokoju;

2) koncepcji przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Koncepcje, o których mowa w ust. 1, opracowuje i aktualizuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

3. Koncepcje, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę właściwą do spraw planowania obronnego.

§ 8.

1. Planowanie obronne, regulowane również normą obronną, obejmuje:

1) programowanie obronne;

2) planowanie operacyjne;

3) przeglądy obronne.

2. W ramach programowania obronnego, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego opracowuje, uzgadnia, aktualizuje i realizuje PPPO w ramach DAR.

3. W PPPO, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się:

1) projektowane nakłady rzeczowo-finansowe na realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych;

2) wydatki na pozamilitarne przygotowania obronne kierownika jednostki;

3) przedsięwzięcia wynikające z programów dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz organizacji szkolenia obronnego.

4. PPPO sporządza się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami metodycznymi wydanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

5. W ramach planowania operacyjnego:

1) komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego opracowuje i aktualizuje plany operacyjne funkcjonowania DAR w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) tryb i zasady opracowania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania DAR i jednostki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz tabel i kart realizacji zadań operacyjnych określają odrębne przepisy.

6. W ramach przeglądów obronnych w Ministerstwie i w jednostce sporządza się NK PPO obejmujący:

1) analizę i ocenę stanu pozamilitarnych przygotowań obronnych w DAR oraz zasad ich finansowania;

2) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych, w tym uczestniczenie w nowelizacji i aktualizacji aktów prawnych w tym zakresie.

7. Kierownik jednostki przekazuje do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw planowania obronnego, w terminie przez niego wskazanym, dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych w kierowanej jednostce - w formie wypisu z NK PPO jednostki.

8. NK PPO sporządza się zgodnie z wydaną przez Ministra Obrony Narodowej „Metodyką Opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych".

§ 9.

1. Utrzymanie gotowości do realizacji zadań wynikających z funkcjonowania systemu HNS i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej w ramach CIMIC, w tym dotyczących funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie oraz Punktu Kontaktowego w jednostce określają odrębne przepisy.

2. Zadania Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie wykonuje ZZKPO.

§ 10.

1. W ramach funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym DAR w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa wykonuje się zadania obronne zapewniające:

1) utrzymanie w gotowości elementów stanowisk kierowania Ministra - w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - organizowanych w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;

2) przekazywanie informacji i decyzji w ramach systemu stałych dyżurów Ministerstwa;

3) przygotowanie i utrzymanie systemów łączności na potrzeby obronne i zarządzania kryzysowego, w tym systemów teleinformatycznych.

2. Zadania obronne, o których mowa w ust. 1, koordynuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

3. Organizację oraz tryb przygotowania i sposób funkcjonowania DAR w systemie kierowania oraz w systemie stałych dyżurów przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności określają odrębne przepisy.

§ 11.

1. Planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do wykonywania zadań obronnych obejmuje:

1) określenie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób;

2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie na wskazane podmioty i osoby obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.

2. Planowanie i organizowanie świadczeń koordynuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

3. Zadania obronne związane z przyjmowaniem obiektów i urządzeń uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych i osobistych wykonuje komórka organizacyjna właściwa do spraw administracyjnych.

4. Zadania obronne związane z przyjmowaniem środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych i osobistych wykonuje komórka organizacyjna właściwa do spraw obsługi transportowej.

§ 12.

1. Zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych obejmuje zwolnienie pracowników Ministerstwa oraz jednostki z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w drodze wyłączenia z urzędu lub na wniosek.

2. W komórce organizacyjnej oraz w jednostce wyznacza się pracowników niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w § 10 ust. 1.

3. Komórka organizacyjna występuje do komórki organizacyjnej właściwej do spraw planowania obronnego o wyłączenie na wniosek podlegających obowiązkowi służby wojskowej pracowników, o których mowa w ust. 2.

4. Komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego i jednostka prowadzą wyłączanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyłączania przy współpracy z terenowymi wojskowymi centrami rekrutacji.

5. Komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych udostępnia dane osobowe komórce właściwej do spraw planowania obronnego w celu zapewnienia realizacji czynności wynikających z ust. 4.

§ 13.

1. Proces programowania i planowania szkolenia obronnego w Ministerstwie i w jednostce określają odrębne przepisy.

2. Programowanie, planowanie i realizację szkolenia obronnego w Ministerstwie prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

§ 14.

1. Sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie i w jednostce oraz jej zakres określa rozporządzenie w sprawie kontroli.

2. Podstawę do kontroli wykonywania zadań obronnych realizowanych przez Ministra stanowi roczny plan kontroli wykonywania zadań obronnych w DAR.

3. Plan, o którym mowa w ust. 2, opracowuje i realizuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 15.

Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 10).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR – HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 13 kwietnia 2023 r. (poz. 19)

WZÓR - HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-14
  • Data wejścia w życie: 2023-04-15
  • Data obowiązywania: 2023-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA