REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. Edycja 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do oceny wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023- 2025. Edycja 2023, zwany dalej „Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków złożonych przez podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. Edycja 2023, zwanego dalej „Programem", w oparciu o kryteria, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu, zwanym dalej „Regulaminem";

2) przedstawienie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem", listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania;

3) sporządzenie protokołu z posiedzeń Zespołu dotyczącego oceny złożonych wniosków pod kątem kryteriów oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej, zwanego dalej „protokołem".

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - pracownik Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem";

2) wiceprzewodniczący - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) pozostali członkowie w liczbie:

a) trzech pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie;

b) dwie osoby wskazane przez podmioty ekonomii społecznej, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty ekonomii społecznej biorące udział w naborach wniosków w ramach Programu, wybrani z listy zgłoszeń do prac w Zespole do oceny wniosków w Ministerstwie, zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu nadzorującego Departament Ekonomii Społecznej.

2. Listę członków Zespołu zatwierdza Minister.

3. Członkowie Zespołu składają oświadczenie o bezstronności oraz braku przesłanek, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Zespołu składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych we wnioskach złożonych w ramach Programu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Zespołu składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Ministra na wniosek przewodniczącego.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Członkowie Zespołu są informowani o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Zespołu posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu nie otrzymują z tytułu udziału w pracach Zespołu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Zespołu;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Zespołu, w tym wyłączenia z prac Zespołu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika.

3. Członkom Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, z tytułu udziału w stacjonarnych posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 6.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych związanych z funkcjonowaniem Zespołu;

4) akceptowanie ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi;

5) zatwierdzanie kart oceny wniosków, o których mowa w § 8 ust. 2;

6) zatwierdzanie protokołu, o którym mowa w § 2 pkt 3.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego - upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 7.

1. Do obowiązków sekretarza należy:

1) przygotowanie posiedzeń Zespołu, powiadamianie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu;

2) wypełnianie kart oceny wniosków, o który mowa w § 8 ust. 2;

3) sporządzanie listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu;

4) sporządzanie projektu protokołu, o którym mowa w § 2 pkt 3;

5) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Zespołu.

§ 8.

1. Zespół dokonuje oceny złożonych wniosków w trakcie posiedzeń Zespołu, w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne i strategiczne wynikające z Regulaminu.

2. W wyniku prac Zespołu nad oceną złożonych wniosków, sekretarz wypełnia karty oceny wniosków o wsparcie zatrudnienia (wzór stanowi złącznik nr 4 do zarządzenia), karty oceny wniosków o wsparcie bieżące (wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia), karty oceny wniosków o wsparcie reintegracji (wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia), sporządza listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz sporządza projekt protokołu, o którym mowa w § 2 pkt 3.

3. Karty oceny wniosków, o których mowa w ust. 2, lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz protokół są przedstawiane do akceptacji członkom Zespołu oraz podlegają zatwierdzeniu przez przewodniczącego.

4. Zespół przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi listę wniosków do dofinansowania wraz z protokołem. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zawiera następujące informacje dotyczące każdego wniosku:

1) numer wniosku;

2) nazwę Wnioskodawcy;

3) wybrany przez Wnioskodawcę rodzaj wsparcia finansowany w ramach Programu;

4) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo;

5) liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej wniosku;

6) kwotę dofinansowania.

§ 9.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Ekonomii Społecznej.

§ 10.

Zespół kończy działalność z dniem ogłoszenia ostatecznych wyników naborów wniosków na realizację wsparcia w ramach Programu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI]

Załączniki do zarządzenia nr 26 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 20 czerwca 2023 r. (poz. 26)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI


Załącznik 2. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKACH]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKACH


Załącznik 3. [WZÓR - OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIEZałącznik 4. [WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie zatrudnienia w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023–2025. Edycja 2023.]

Załącznik nr 4

WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie zatrudnienia w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. Edycja 2023.


Załącznik 5. [WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie bieżące w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023–2025. Edycja 2023.]

Załącznik nr 5

WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie bieżące w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. Edycja 2023.Załącznik 6. [WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie reintegracji w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023–2025. Edycja 2023]

Załącznik nr 6

WZÓR - Karta oceny wniosku o wsparcie reintegracji w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +" na lata 2023-2025. Edycja 2023Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-21
  • Data wejścia w życie: 2023-06-22
  • Data obowiązywania: 2023-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA