Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17/2021 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego (Dz. Urz. GITD poz. 17) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Paweł Brzeziński - Przewodniczący Komisji;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Dzienniki Urzędowe