Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) oraz art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 55/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. GITD poz. 55 oraz z 2021 r. poz. 2) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Plan zamówień publicznych, na podstawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych, może podlegać zmianie. Wniosek musi zawierać uzasadnienie zmiany wraz z podaniem numeru pozycji w Planie zamówień publicznych oraz wstępną propozycję zastosowania aspektów społecznych. Zmiana Planu zamówień publicznych wymaga każdorazowo akceptacji głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej oraz zgody Dyrektora Generalnego.";

2) w § 8 w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przez komórkę właściwą do spraw obsługi prawnej potwierdza warunki prawne realizacji zamówienia w zakresie wyłącznie oceny prawnej informacji zawartych we wniosku, z wyłączeniem oceny zgodności wniosku z przepisami ustawy Pzp, w tym z Regulaminem, SWZ, OPiW, w tym projektu umowy lub IPU/PPU, które radca prawny akceptuje w ramach odrębnej czynności pomocy prawnej oraz z wyłączeniem czynności należących do właściwości komórki właściwej do spraw funduszy rozwojowych.";

3) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, podstawę realizacji zamówienia stanowi zatwierdzenie i akceptacja zamówienia na wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3. W każdym przypadku należy wskazać szczegółowe uzasadnienie wyłączenia stosowania procedur obowiązujących w Regulaminie.";

4) w § 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zamówień, o których mowa w Rozdziale 5, dopuszcza się możliwość odstąpienia od zachowania formy pisemnej lub elektronicznej umowy, o ile przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o niskim stopniu skomplikowania obowiązków Wykonawcy oraz ich wartość nie przekracza kwoty 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto. Jednakże w przypadku usług świadczonych dłużej niż przez jeden miesiąc, dla zabezpieczenia interesu Zamawiającego należy w każdym przypadku zawrzeć umowę.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku zamówień, o których mowa w Rozdziale 5, Kierownik Zamawiającego na szczególnie uzasadniony i umotywowany wniosek komórki wnioskującej może zezwolić na odstąpienie od wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, gdy wartość jej przekracza kwotę 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych netto, a jej przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o niskim stopniu skomplikowania obowiązków Wykonawcy.";

5) w § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Egzemplarz umowy przeznaczony dla komórki właściwej do spraw budżetu przed przedłożeniem umowy do podpisu Kierownikowi Zamawiającego wymaga w pierwszej kolejności zaparafowania przez pracownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za umowę, następnie zaparafowania przez radcę prawnego, potem głównego księgowego lub upoważnionego do jego zastępowania pracownika oraz upoważnionego pracownika komórki właściwej do spraw budżetu, a w przypadku zamówień realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich - dodatkowo pracownika komórki właściwej do spraw funduszy rozwojowych.";

6) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wezwania o przyłączenie do procedury odwoławczej:

1) podpisuje w imieniu komisji przetargowej przewodniczący komisji przetargowej.";

b) w ust. 10 w pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2) akceptuje, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu lub podpisu kwalifikowanego":";

c) w ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) akceptuje pracownik komórki właściwej do spraw obsługi prawnej potwierdzając warunki prawne realizacji zamówienia w zakresie wyłącznie oceny prawnej informacji zawartych we wniosku, z wyłączeniem oceny zgodności wniosku z przepisami ustawy Pzp, w tym z Regulaminem, SWZ, OPiW, w tym projektu umowy lub IPU/PPU, które radca prawny akceptuje w ramach odrębnej czynności pomocy prawnej oraz z wyłączeniem czynności należących do właściwości komórki właściwej do spraw funduszy rozwojowych;";

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 2 w ust. 10 w pkt 4 w lit. b tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- komórki właściwej do spraw obsługi prawnej - w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług o charakterze doradztwa prawnego,",

b) w załączniku nr 2 wyrazy "art. 16" zastępuje się wyrazami "art. 37 ust. 1".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE]

Załącznik do zarządzenia nr 22 /2021
Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

"Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-03
  • Data obowiązywania: 2021-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe