REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego za rok 2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się inwentaryzację pełną aktywów i pasywów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zwanego dalej „GITD".

§ 2.

Inwentaryzację należy przeprowadzić:

1) metodą spisu z natury:

a) według stanu na 30.06.2023 r. obejmującą:

- środki trwałe własne,

- środki trwałe będące własnością innych podmiotów,

- pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie),

- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową,

b) według stanu na 30.11.2023 r. obejmującą druki ścisłego zarachowania - bloczki mandatowe znajdujące się na stanie GITD (wzór wykazu do arkusza spisu z natury bloczków mandatowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).

c) według stanu na 31.12.2023 r. obejmującą:

- gotówkę, czeki, weksle i inne papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania,

- zapasy materiałowe znajdujące się w magazynie GITD.

2) w drodze potwierdzenia sald:

a) według stanu na 31.10.2023 r. obejmującą należności (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych i publicznoprawnych),

b) według stanu na 31.12.2023 r. obejmującą:

- należności (z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych i publicznoprawnych), które powstały po dniu 30.11.2023 r.,

- własne składniki majątkowe powierzone innym jednostkom organizacyjnym,

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,

3) w drodze weryfikacji sald kont księgowych, poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów, według stanu na 31.12.2023 r. obejmującą:

a) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,

b) środki trwałe w budowie,

c) należności sporne i wątpliwe,

d) należności i zobowiązania wobec pracowników,

e) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,

f) inwestycje rozpoczęte,

g) wartości niematerialne i prawne,

h) fundusze specjalne,

i) zobowiązania,

j) rozliczenia międzyokresowe czynne,

k) inne aktywa i pasywa wyżej niewymienione.

§ 3.

1. Inwentaryzację bloczków mandatowych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 28 oraz z 2019 r. poz. 9).

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji bloczków mandatowych należy w szczególności:

1) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji;

2) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania;

3) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji;

4) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia;

5) sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;

6) terminowe sporządzenie Protokołu z przebiegu inwentaryzacji i podsumowanie wyników spisu wraz z wnioskami poinwentaryzacyjnymi.

3. Do obowiązków zespołu spisowego bloczków mandatowych należy:

1) zapoznanie się z przepisami o prowadzeniu spisu z natury;

2) zaopatrzenie się w arkusze spisu z natury wraz z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) poinformowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki mandatowej o zarządzeniu inwentaryzacji w określonym terminie;

4) zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki organizacyjnej nie została zakłócona;

5) terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji na wyznaczonym polu spisowym;

6) terminowe przekazanie Przewodniczącemu Komisji arkuszy spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;

7) przedstawienie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.

4. Do zespołów spisowych bloczków mandatowych nie powołuje się do przeprowadzenia inwentaryzacji bloczków mandatowych osób odpowiedzialnych za ich wydawanie, rozliczanie, oraz prowadzenie ewidencji bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania.

§ 4.

Sporządzony przez Komisje protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji, zawierający wnioski co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, zostanie przekazany do opinii głównego księgowego do dnia 10 stycznia 2024 roku oraz przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

Załącznik 1. [Skład Komisji Inwentaryzacyjnej]

Załączniki do zarządzenia nr 9/2023
Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 26 czerwca 2023 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej:

1) Prusiński Grzegorz - Przewodniczący Komisji;

2) Jesionek Adrian - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Gadzialski Grzegorz - Członek Komisji;

4) Jeziorski Paweł - Członek Komisji;

5) Biegajska Daria - Członek Komisji;

6) Czerwiński Janusz - Członek Komisji;

7) Nowak Daniel - Członek Komisji;

8) Sitko Grzegorz - Członek Komisji;

9) Tymkiewcz Rafał - Członek Komisji;

10) Bober Miłosz - Członek Komisji;

11) Malinowski Piotr - Członek Komisji;

12) Wódczak Sławomir - Członek Komisji;

13) Madajczyk Agnieszka - Członek Komisji;

14) Czerwińska Paulina - Członek Komisji;

15) Domagała Łukasz - Członek Komisji;

16) Gago Bartłomiej - Członek Komisji.

Załącznik 2. [Skład Komisji Inwentaryzacyjnej bloczków mandatowych]

Załącznik nr 2

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej bloczków mandatowych:

1) Paweł Szymanek - Przewodniczący Komisji;

2) Adam Ołdak - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

Skład Zespołów spisowych bloczków mandatowych:

1) Biurze Finansowym w składzie:

a) Wioletta Wójcik - Przewodniczący zespołu,

b) Piotr Boćkowski - Członek zespołu;

2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w składzie:

a) Sylwester Kaczmarczyk - Przewodniczący zespołu,

b) Mirosława Kras - Członek zespołu;

3) Delegaturze Centralnej w składzie:

a) Kamil Maciejewski - Przewodniczący zespołu,

b) Marta Zając - Członek zespołu;

4) Delegaturze Południowej w składzie:

a) Paulina Czerwińska - Przewodniczący zespołu,

b) Małgorzata Sibiga - Członek zespołu;

5) Delegaturze Południowo - Wschodniej w składzie:

a) Grzegorz Grzywacz - Przewodniczący zespołu,

b) Arletta Rykiel - Członek zespołu;

6) Delegaturze Południowo - Zachodniej w składzie:

a) Joanna Płaczek - Przewodniczący zespołu,

b) Przemysław Szulik - Członek zespołu;

7) Delegaturze Północnej w składzie:

a) Krzysztof Ratajczak - Przewodniczący zespołu,

b) Sławomir Wódczak - Członek zespołu;

8) Delegaturze Północno - Wschodniej w składzie:

a) Katarzyna Malowaniec - Przewodniczący zespołu,

b) Krzysztof Borys - Członek zespołu;

9) Delegaturze Północno - Zachodniej w składzie:

a) Martyna Szydełko - Przewodniczący zespołu,

b) Bartosz Stępniewski - Członek zespołu;

10) Delegaturze Śląskiej w składzie:

a) Agnieszka Lipińska - Przewodniczący zespołu,

b) Joanna Lubojańska - Członek zespołu;

11) Delegaturze Wielkopolskiej w składzie:

a) Artur Schwacher - Przewodniczący zespołu,

b) Maciej Witczak - Członek zespołu;

12) Delegaturze Wschodniej w składzie:

a) Dagmara Misztal - Przewodniczący zespołu,

b) Bogdan Mazur - Członek zespołu;

13) Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej w Wydziale Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych:

a) w Zespole Centralnym w składzie:

- Marcin Czyżewski - Przewodniczący zespołu,

- Sylwia Nakonieczna - Członek zespołu,

b) w Zespole Południowym w składzie:

- Przemysław Stawiarski - Przewodniczący zespołu,

- Grażyna Łaciak - Członek zespołu,

c) w Zespole Południowo - Wschodnim w składzie:

- Bernadetta Tarczoń - Przewodniczący zespołu,

- Kamil Kędrak - Członek zespołu,

d) w Zespole Południowo - Zachodnim w składzie:

- Łukasz Domagała - Przewodniczący zespołu,

- Dorota Szkopek - Członek zespołu,

e) w Zespole Północnym w składzie:

- Łukasz Krużewski - Przewodniczący zespołu,

- Michał Rokita - Członek zespołu,

f) w Zespole Północno - Wschodnim w składzie:

- Mariusz Goździewski - Przewodniczący zespołu,

- Liliana Suchocka - Członek zespołu,

g) w Zespole Północno - Zachodnim w składzie:

- Maciej Pawlak - Przewodniczący zespołu,

- Adrian Wolny - Członek zespołu,

h) w Zespole Śląskim w składzie:

- Tomasz Kazanecki - Przewodniczący zespołu,

- Iwona Rodziewicz - Członek zespołu,

i) w Zespole Wielkopolskim w składzie:

- Jacek Olejniczak - Przewodniczący zespołu,

- Maciej Niedziela - Członek zespołu,

j) w Zespole Wschodnim w składzie:

- Łukasz Demczuk - Przewodniczący zespołu,

- Artur Kwaśniewski - Członek zespołu.

Załącznik 3. [Skład Komisji Inwentaryzacyjnej kasy]

Załącznik nr 3

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej kasy:

1) Katarzyna Ruszkowska - Przewodniczący Komisji;

2) Joanna Strójwąs - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Agnieszka Królewicz - Członek Komisji.

Załącznik 4. [WYKAZ DO ARKUSZA SPISU Z NATURY]

Załącznik nr 4

WYKAZ DO ARKUSZA SPISU Z NATURYZałącznik 5. [Harmonogram i plan prac inwentaryzacyjnych środków trwałych w roku 2023/2024]

Załącznik nr 5

Harmonogram i plan prac inwentaryzacyjnych środków trwałych w roku 2023/2024


REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA