REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 11/2022 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” (Dz. Urz. GITD poz. 12), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego - Przewodniczący;

2) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Zastępca Przewodniczącego;

3) Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora - Główny Użytkownik;

4) Naczelnik Wydziału Informacji i Komunikacji Gabinetu Głównego Inspektora - Główny Dostawca do spraw materiałów edukacyjno-promocyjnych;

5) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - Główny Dostawca do spraw zamówień publicznych;

6) Zastępca Dyrektora Biura Finansowego nadzorujący bezpośrednio wydział właściwy do spraw funduszy rozwojowych - Nadzór Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków.”;

2) w § 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Reprezentanci Gabinetu Głównego Inspektora współpracują z Zespołem Radców Prawnych, w celu zapewnienia zgodności projektu z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej.

6. Za zachowanie efektów realizowanego projektu w okresie trwałości, w tym odpowiednie przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu po zakończeniu jego realizacji odpowiadają:

1) Gabinet Głównego Inspektora - w zakresie:

a) utrzymania trwałości projektu poprzez realizację określonych założeń i wskaźników oraz podejmowanie kluczowych decyzji,

b) sprawowania merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem zakupionych składników majątku oraz współpracy dotyczącej ich utrzymania z komórką organizacyjną GITD odpowiedzialną za kwestie logistyczne,

c) przekazywania wkładów do sprawozdań z osiągniętych efektów do Biura Finansowego;

2) Biuro Finansowe - w zakresie określonym zadaniami wydziału właściwego do spraw funduszy rozwojowych wskazanymi w regulaminie wewnętrznym Biura Finansowego;

3) Biuro Dyrektora Generalnego - w zakresie określonym zadaniami wydziału właściwego do spraw zamówień publicznych wskazanymi w regulaminie wewnętrznym Biura Dyrektora Generalnego.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Obsługę prac Komitetu zapewnia Biuro Projektu przy Gabinecie Głównego Inspektora.”

4) w § 9

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Komitet może realizować zadania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

3. W posiedzeniach Komitetu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Z posiedzeń Komitetu każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i protokolant.

5. Podpisany protokół niezwłocznie doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-22
  • Data wejścia w życie: 2024-04-22
  • Data obowiązywania: 2024-04-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA