REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728 i 731) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący projektem - „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach" przewidzianym do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działania E2.2.1. Inwestycje w bezpieczeństwo transportu”, zwany dalej „Komitetem”.

2. Członkowie Komitetu odpowiadają przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego za realizację projektu.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) II Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego - Przewodniczący;

2) Zastępca Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Dostawca;

3) Dyrektor Biura Finansowego (albo wyznaczony Zastępca Dyrektora Biura Finansowego) - Nadzór Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków;

4) Dyrektor Biura Teleinformatyki (albo wyznaczony Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki) - członek Komitetu bez przypisanej roli;

5) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (albo wyznaczony Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego) - członek Komitetu bez przypisanej roli;

6) Naczelnik Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Użytkownik;

7) Naczelnik Wydziału Postępowań I Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Użytkownik.

2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności Główny Dostawca. Przewodniczący podejmuje decyzje we wszystkich sprawach będących przedmiotem prac Komitetu.

3. W sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1, decyzje podejmuje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności Główny Dostawca.

4. Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach Komitetu wyłącznie osobiście.

5. W razie braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu może wyznaczyć innego członka Komitetu, który przedstawi sprawy przydzielone do przedłożenia na danym posiedzeniu przez nieobecnego członka. W takim przypadku przedstawicielowi nie będzie przysługiwać prawo głosu za nieobecnego członka Komitetu.

6. Członkowie Komitetu wspierają Przewodniczącego w realizacji Projektu.

7. W posiedzeniach Komitetu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział bez prawa głosu, inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, firm lub instytucji, zaproszeni przez Przewodniczącego lub zastępującego go Głównego Dostawcę.

8. W posiedzeniach Komitetu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział przedstawiciele administracji rządowej, w szczególności działu transportu, w charakterze obserwatorów, z prawem wyrażania opinii.

§ 3.

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;

2) inicjowanie zmiany i wyznaczanie, po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, nowych członków Komitetu i przypisanych dla nich funkcji, a także wyznaczanie i mianowanie Kierownika Projektu;

3) przedstawianie, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, sprawozdań z prac Komitetu, a także raportu zamknięcia projektu;

4) zapewnianie finansowania dla projektu;

5) podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie rozpoczęcia lub zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów;

6) wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu;

7) monitorowanie realizacji całości projektu i jego poszczególnych etapów;

8) weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami, a także założonymi ramami w zakresie zasobów, środków, metod oraz terminów;

9) ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji projektu;

10) akceptacja istotnych zmian w projekcie;

11) zatwierdzanie poszczególnych etapów realizacji projektu, mając na względzie informacje o stanie zaawansowania, sposobie zrealizowania, zmianach w planie i harmonogramie oraz środkach i zasobach;

12) podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;

13) zatwierdzanie przekazanych do decyzji Komitetu rozwiązań w zakresie realizowanego projektu;

14) zapewnienie podejmowania działań związanych ze zgłaszanym ryzykiem, wykraczającym poza kompetencje Kierownika Projektu;

15) informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących realizowanego projektu, w szczególności o zakresie realizacji prac w stosunku do harmonogramu i stopniu realizacji budżetu;

16) bieżący kontakt z osobami zarządzającymi projektem oraz udzielanie tym osobom wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie opiniowania i konsultowania przyjętych rozwiązań;

17) zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji projektu;

18) organizowanie prac Komitetu.

2. Przewodniczący wydaje wiążące polecenia członkom Komitetu. Rozstrzyga powstałe spory merytoryczne, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.

§ 4.

Przewodniczący może wystąpić do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o zlecenie wykonania opinii oraz ekspertyz koniecznych do realizacji zadań Komitetu.

§ 5.

1. Do obowiązków Głównego Użytkownika należy:

1) określanie potrzeb użytkowników;

2) określenie kryteriów akceptacji dla produktów projektu oraz dostarczenie oczekiwań jakościowych;

3) zapewnienie, że projekt dostarcza produkty spełniające wymagania użytkowników oraz dające pożądane rezultaty;

4) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań jakościowych oraz priorytetów produktów;

5) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy użytkownika oraz delegowanie działań nadzoru.

2. Do obowiązków Głównego Dostawcy należy:

1) zapewnienie aby produkt został dostarczony zgodnie z postawionymi wymogami i potrzebami, w zakładanej ilości i jakości oraz w wymaganym terminie;

2) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań wobec dostawców;

3) sprawowanie nadzoru nad projektem wobec dostawców oraz delegowanie działań nadzoru.

3. Do obowiązków Nadzoru Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków należy:

1) sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z budżetem projektu, w tym nad sprawami związanymi z dofinansowaniem projektu ze środków unijnych;

2) sprawowanie nadzoru nad kwalifikowalnością wydatków w ramach projektu;

3) współpraca w zakresie utrzymania trwałości projektu;

4) współpraca w zakresie zgodności projektu z prawodawstwem Unii Europejskiej.

4. Dyrektor Biura Teleinformatyki (albo Zastępca jeżeli został wyznaczony) odpowiada za zapewnienie merytorycznego wkładu w realizację części projektu dotyczącej wdrożenia rozwiązań w zakresie IT.

5. Dyrektor Biura Finansowego (albo Zastępca jeżeli został wyznaczony) odpowiada za sprawy montażu finansowanego projektu, w tym za sprawy związane z dofinansowaniem projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz kwalifikowalnością wydatków poniesionych w ramach projektu.

6. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (albo Zastępca jeżeli został wyznaczony) odpowiada za kwestie zamówień publicznych, udzielanych w związku z realizacją projektu oraz uczestniczy w realizacji zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu.

7. Zapewnienie zgodności projektu z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej należy do członków Komitetu reprezentujących Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, którzy w tym celu współpracują z Biurem Prawnym oraz Zespołem Radców Prawnych.

§ 6.

Obsługę prac Komitetu zapewnia Biuro Projektu, które organizują i obsługują wyznaczeni pracownicy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

§ 7 1.

W celu wykonywania bieżących zadań związanych z operacyjnym kierowaniem projektem, Przewodniczący wyznacza osobę pełniącą rolę Kierownika Projektu.

2. Kierownik Projektu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu na wniosek Przewodniczącego.

3. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie projektem, w szczególności:

1) raportuje Komitetowi o postępach prac w projekcie i stanie ich zaawansowania;

2) przekazuje zidentyfikowane ryzyka, powiadamia Komitet o wszelkich odchyleniach od planu i rekomenduje podjęcie określonych działań;

3) zarządza wytwarzaniem wymaganych produktów oraz jest odpowiedzialny za całościowe postępy i wykorzystanie zasobów;

4) odpowiada na wszelkie zapytania członków Komitetu.

§ 8.

1. Biuro Projektu przygotowuje posiedzenia Komitetu, w których pracownicy obsługujący Biuro Projektu mogą uczestniczyć bez prawa głosu.

2. Do obowiązków pracowników obsługujących Biuro Projektu należy w szczególności:

1) zawiadamianie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8, o terminach posiedzeń;

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.

§ 9.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Komitet może realizować zadania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, którym podpisywany jest przez uczestników posiedzenia.

4. Kopię protokołu z posiedzenia Komitetu doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

§ 10.

Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.

§ 11.

Szczegółowy wykaz ról i zadań w ramach Zespołów Projektowych, wraz ze wskazaniem osób zaangażowanych w realizację projektu, zostanie określony w dokumentacji zarządczej projektu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA