Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej "Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu,

2) Wiceprzewodniczący Zespołu,

3) Sekretarz Zespołu,

4) pozostali członkowie Zespołu, w liczbie od 8 do 10 osób

- powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej "Ministrem", spośród pracowników departamentu właściwego do zadań z zakresu budownictwa, architektury i geodezji w urzędzie obsługującym Ministra, zwanego dalej "Departamentem", oraz osób, których wiedza i doświadczenie w dziedzinie leżącej w zakresie zadań Zespołu daje rękojmię prawidłowego wykonywania jego zadań.

3. Członkostwo w Zespole ustaje w przypadku:

1) odwołania członka Zespołu;

2) rezygnacji członka Zespołu;

3) śmierci członka Zespołu.

4. Rezygnacja z członkostwa w Grupie roboczej jest skuteczna z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Departament.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanym dalej "konkursem";

2) opracowanie w formie protokołu wyników prac Zespołu i rekomendacji dla Ministra w zakresie przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał. Posiedzenia mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu w uzgodnieniu z Departamentem i zawiadamianie o nich członków Zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) przedstawienie Ministrowi, za pośrednictwem Departamentu protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje w zakresie przyznania nagród;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych spośród członków Zespołu;

7) wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań Zespołu.

3. Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:

1) przydzielenie członkom Zespołu wniosków o przyznanie nagród w konkursie, zwanych dalej "wnioskami", w celu dokonania oceny zgłoszonych prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji lub innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji, zestawienie wyników ocen oraz przygotowanie i przedstawienie Zespołowi propozycji rekomendacji w zakresie przyznania nagród wraz z uzasadnieniem;

2) kierowanie pracami Zespołu, w tym zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu;

3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu.

4. Do zadań Sekretarza Zespołu należy sprawdzanie wniosków oraz zgłoszonych prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań pod względem formalnym.

5. Do zadań pozostałych członków Zespołu należy:

1) dokonywanie oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji lub innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji;

2) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniu z prac Zespołu w danym roku członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem pracy, publikacji lub innowacyjnego rozwiązania, zgłoszonych do nagród w tym roku, albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie kategorii, w której praca, publikacja lub innowacyjne rozwiązanie zostały zgłoszone.

§ 7.

1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami Ministerstwa przysługuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za każde posiedzenie Zespołu, którego termin i sposób wypłaty określi umowa zawarta pomiędzy Ministerstwem a członkiem Zespołu po powołaniu członka w skład Zespołu.

2. W przypadku gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu, osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej:

1) publicznym transportem zbiorowym - na podstawie dołączonych biletów, przy czym w przypadku podróży transportem kolejowym - w wysokości ceny biletu drugiej klasy;

2) samochodem prywatnym - na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu w oparciu o stawkę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209). W przypadku gdy samochodem prywatnym podróżuje kilka osób wchodzących w skład Zespołu, zwrot kosztów przysługuje tylko jednej osobie.

3. Zwrot kosztów podróży jest pokrywany z części 18 budżetu państwa.

§ 8.

Znosi się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Techn. poz. 6 i 11).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII

WALDEMAR BUDA


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-16
  • Data wejścia w życie: 2022-08-17
  • Data obowiązywania: 2022-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe