REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1

. 1. Powołuje się Grupę roboczą do spraw BIM (ang. Building Information Modelling - modelowanie informacji o budynku), zwaną dalej „Grupą roboczą”.

2. Grupa robocza jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

. 1. W skład Grupy roboczej wchodzą:

1) Przewodniczący Grupy roboczej, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Zastępca Przewodniczącego Grupy roboczej, zwany dalej „Zastępcą Przewodniczącego”;

3) Sekretarz Grupy roboczej, zwany dalej „Sekretarzem”;

4) pozostali członkowie Grupy roboczej, w liczbie do 15 osób.

2. Minister powołuje i odwołuje Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Pozostałych członków Grupy roboczej powołuje Przewodniczący.

3. Członkowie Grupy roboczej wybierają spośród siebie Sekretarza.

4. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra lub Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, zwanego dalej „Dyrektorem Departamentu”, zaprasza do udziału w pracach Grupy roboczej z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Grupy roboczej oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji jej zadań.

5. Członkostwo w Grupie roboczej wygasa w przypadku:

1) odwołania członka Grupy roboczej;

2) pisemnej rezygnacji członka Grupy roboczej;

3) śmierci członka Grupy roboczej.

6. Pisemna rezygnacja z członkostwa w Grupie roboczej jest skuteczna z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Przewodniczącego, a w przypadku Przewodniczącego - Sekretarza.

§ 3

. Do zadań Grupy roboczej należy:

1) zapewnienie wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce;

2) prowadzenie prac związanych z wypracowaniem rozwiązań pozwalających na wdrożenie BIM w Polsce uwzględnionych w Strategii wdrażania BIM w Polsce, w szczególności dotyczących:

a) opracowania dokumentów wykonawczych do Strategii wdrażania BIM w Polsce, w szczególności wytycznych dla administracji publicznej i nadzoru budowlanego dotyczących wykorzystania technologii BIM,

b) przygotowania propozycji niezbędnych ram prawnych pozwalających na wdrożenie BIM w Polsce,

c) zdefiniowania potrzeb w zakresie działań mających na celu popularyzację i promowanie korzyści wynikające z wykorzystania metodyki BIM oraz platformy pomocy,

d) prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie działań prowadzonych przez Grupę roboczą.

§ 4

. 1. Przewodniczący kieruje pracami Grupy roboczej, w tym:

1) planuje i koordynuje pracę Grupy roboczej, w tym koordynuje opracowywanie opinii, ekspertyz, projektów dokumentów i rozstrzygnięć, niezbędnych do realizacji zadań Grupy roboczej oraz zapewnienia wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce;

2) ustala termin kolejnych posiedzeń Grupy roboczej, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez pozostałych członków Grupy roboczej;

3) określa porządek obrad posiedzenia Grupy roboczej;

4) zwołuje posiedzenia Grupy roboczej i im przewodniczy;

5) przydziela zadania członkom Grupy roboczej;

6) przedstawia Grupie roboczej informacje i dokumenty dotyczące planowanych do rozpatrzenia spraw;

7) reprezentuje Grupę roboczą na zewnątrz;

8) informuje Ministra, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu, o bieżącej działalności Grupy roboczej i raz na sześć miesięcy przekazuje Ministrowi w tym trybie raport z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym mowa w § 11;

9) przedstawia Ministrowi, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu, końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym mowa w § 11.

10) wykonuje inne czynności wynikające z zakresu zadań Grupy roboczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Grupy roboczej kieruje Zastępca Przewodniczącego, któremu przysługują prawa i obowiązki Przewodniczącego.

3. Do zadań Sekretarza należy:

1) organizowanie posiedzeń Grupy roboczej;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Grupy roboczej;

3) zapewnianie wymiany projektów dokumentów, opinii, ekspertyz, informacji lub innych rozstrzygnięć pomiędzy członkami Grupy roboczej, także w trybie obiegowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5

. 1. Grupa robocza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach. Posiedzenia mogą odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Posiedzenia Grupy roboczej zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek Ministra albo Dyrektora Departamentu.

3. Przewodniczący zawiadamia członków Grupy roboczej oraz Dyrektora Departamentu o planowanym terminie posiedzenia Grupy roboczej co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W uzasadnionych przypadkach członka Grupy roboczej może zastępować na posiedzeniu Grupy roboczej inna osoba, której przysługują prawa i obowiązki członka Grupy roboczej, wskazana przez organ, którego zastępowany członek Grupy roboczej jest przedstawicielem.

§ 6

. 1. Grupa robocza podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Grupy roboczej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. W uzasadnionych przypadkach Grupa robocza może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk, przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym termin do zajęcia stanowiska nie może być krótszy niż trzy dni. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Grupy roboczej.

§ 7

. 1. Z posiedzenia Grupy roboczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

2. Sekretarz przekazuje protokół członkom Grupy roboczej.

§ 8.

1. Na potrzeby realizacji zadań Grupy roboczej mogą być tworzone podgrupy.

2. Podgrupy tworzy i znosi Przewodniczący.

3. Tworząc podgrupę Przewodniczący określa jej skład osobowy i wskazuje, spośród osób w składzie Grupy roboczej, koordynatora prac tej podgrupy oraz zakres realizowanych przez nią zadań.

4. W skład podgrupy mogą wchodzić również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Ministra, niebędące członkami Grupy roboczej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Grupy roboczej.

5. Posiedzenie podgrupy zwołuje jej koordynator o czym zawiadamia członków podgrupy i Sekretarza co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

6. Koordynator przedstawia Grupie roboczej wyniki prac podgrupy w formie protokołu z posiedzenia w terminie nie później niż 14 dni od posiedzenia.

§ 9.

1. Członkom Grupy roboczej oraz osobom, o których mowa w § 8 ust. 4, niebędącym pracownikami urzędu obsługującego Ministra, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Grupy roboczej lub jej podgrupy w kwocie 365 zł brutto za każde posiedzenie, którego termin i sposób wypłaty określi umowa zawarta pomiędzy urzędem obsługującym Ministra a członkiem Grupy lub podgrupy po powołaniu członka w skład Grupy lub zaproszeniu do udziału w pracach podgrupy.

2. Członkom Grupy roboczej oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 8 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Grupy roboczej lub podgrupy, odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej, na podstawie dołączonych do rozliczeń biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy.

3. W przypadku odbycia podroży samochodem, zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Przewodniczącego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.2)).

4. Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie imiennego rachunku, w wysokości nie wyższej niż 300 zł za jedną dobę hotelową.

5. Zwrot kosztów podróży lub kosztów noclegu następuje w przypadku, gdy miejsce zamieszkania członków Grupy roboczej lub osób, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 8 ust. 4, znajduje się poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Grupy roboczej.

§ 10

. Wydatki związane z działalnością Grupy są pokrywane z części 18 budżetu państwa - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

§ 11.

1. Przewodniczący przedstawia Ministrowi, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu, raport z działań Grupy roboczej nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy oraz końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej, o których mowa w § 3, w terminie 30 dni od zakończenia prac Grupy roboczej.

2. O zakończeniu prac Grupy roboczej decyduje Przewodniczący lub Minister.

3. Raport z działań Grupy roboczej zawiera:

1) imię i nazwisko osoby sporządzającej i zatwierdzającej raport oraz okres objęty raportem;

2) opis przebiegu aktualnie prowadzonych prac Grupy roboczej w odniesieniu do nałożonych zadań.

4. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej zawiera:

1) imię i nazwisko osoby sporządzającej i zatwierdzającej sprawozdanie oraz okres objęty sprawozdaniem;

2) określenie liczby i dat posiedzeń, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym;

3) opis przebiegu prac Grupy roboczej;

4) wnioski z prac Grupy roboczej;

5. Do sprawozdania z realizacji zadań Grupy roboczej dołącza się kopie protokołów z posiedzeń lub innych istotnych wypracowanych przez Grupę roboczą dokumentów.

§ 12

. Obsługę organizacyjną oraz administracyjno-kancelaryjną Grupy roboczej zapewnia Departament.

§ 13.

Znosi się Grupę roboczą powołaną zarządzeniem nr 6 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 7).

§ 14.

Z dniem przedstawienia Ministrowi końcowego sprawozdania z realizacji zadań Grupy roboczej:

1) znosi się Grupę roboczą;

2) traci moc zarządzenie.

§ 15

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-19
  • Data wejścia w życie: 2024-01-20
  • Data obowiązywania: 2024-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA