REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje, a także sprawuje nad nim nadzór, Minister Rozwoju i Technologii, zwany dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Minister może powierzyć nadzór nad realizacją zadań Pełnomocnika sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „Ministerstwem”.

2. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik współdziała z sekretarzami stanu i podsekretarzami stanu w Ministerstwie oraz dyrektorem generalnym Ministerstwa.

3. Komórki organizacyjne w Ministerstwie, w zakresie swojej właściwości, są obowiązane do współpracy z Pełnomocnikiem, w szczególności udostępniają mu informacje, zajmują stanowiska i wyrażają opinie niezbędne do realizacji jego zadań.

§ 3.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnianie wsparcia Ministrowi w zakresie zagadnień należących do działu administracji rządowej gospodarka, związanych z deregulacją w obszarze prawa gospodarczego, oraz prowadzeniem dialogu gospodarczego, w szczególności:

1) analizowanie oraz monitorowanie warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

2) przedstawianie propozycji działań, w tym działań legislacyjnych, związanych z poprawą warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

3) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi opinii, analiz lub rekomendacji związanych ze zidentyfikowanymi barierami prawnymi w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawą jakości prawa w tym obszarze;

4) współpraca i reprezentowanie Ministra w kontaktach z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracodawców oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem dialogu gospodarczego z przedsiębiorcami oraz podmiotami wymienionymi w pkt 4;

6) wspieranie inicjatyw o charakterze informacyjnym i naukowym;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra.

§ 4.

Na polecenie Ministra Pełnomocnik przekazuje Ministrowi informacje dotyczące realizacji swoich zadań.

§ 5.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-31
  • Data wejścia w życie: 2024-01-31
  • Data obowiązywania: 2024-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA