REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Techniki Budowlanej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 4).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 lutego 2024 r.

STATUT
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Instytut Techniki Budowlanej, zwany dalej „Instytutem”, jest instytutem badawczym powołanym zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej (M.P. Nr A-49, poz. 689), zmienionym zarządzeniami Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Nr 9/0rg z dnia 26 marca 1986 r., Nr 41/0rg z dnia 2 lipca 1986 r. oraz Nr 21/0rg z dnia 15 kwietnia 1987 r.

2. Instytut działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672), zwanej dalej „Ustawą”, oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa” (Dz. U. poz. 2320);

3) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” (Dz. U. poz. 2193);

4) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” (Dz. U. poz. 371);

5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);

6) niniejszego statutu, który określa przedmiot i zakres działania Instytutu oraz tryb pracy jego organów.

§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Instytut może używać skróconej nazwy „ITB” i anglojęzycznej afiliacji Building Research Institute.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej „ministrem nadzorującym”.

4. Instytut może tworzyć oddziały.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Instytutu

§ 3.

Instytut prowadzi działalność naukową i techniczną w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport, zarówno w kraju, jak i za granicą.

§ 4.

1. Do podstawowej działalności Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych (w tym udział w krajowych i międzynarodowych interdyscyplinarnych programach badań naukowych i prac rozwojowych) służących:

a) zapewnieniu doskonałości naukowej,

b) zapewnieniu należytej jakości techniczno-użytkowej z uwzględnieniem aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych obiektów budowlanych i obiektów budowlanych i ochronie interesów ich użytkowników,

c) doskonaleniu obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, trwałości oraz rezyliencji,

d) inspirowaniu i tworzeniu warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, metod wykonywania robót budowlanych oraz diagnostyki, w tym monitoringu obiektów budowlanych na wszystkich etapach realizacji i eksploatacji,

e) doskonaleniu dotychczasowych i opracowywaniu nowych, specjalistycznych metod badań oraz tworzeniu naukowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów i obiektów budowlanych,

f) utrzymaniu i modernizacji obiektów budowlanych,

g) działalności dotyczącej oceny przydatności wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,

h) działalności w zakresie ekspertyz naukowo-technicznych,

i) normalizacji,

j) opracowywaniu projektów przepisów krajowych oraz regulacji Unii Europejskiej;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, w szczególności przez:

a) kreowanie kierunków rozwoju w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych budownictwa,

b) tworzenie podstaw naukowych kodyfikacji technicznej w budownictwie,

c) opracowywanie i doskonalenie metod projektowania obiektów budowlanych;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez:

a) wprowadzanie do praktyki nowoczesnych metod badań i obliczeń,

b) działalność w zakresie inżynierii lądowej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obejmująca w szczególności projektowanie inżynierskie związane z wykorzystaniem wyników badań naukowych i wdrożeniowych oraz wykonywanie badań i projektów geotechnicznych, pomiarów geofizycznych, geologicznych, sejsmicznych i geodezyjnych,

c) wprowadzanie do praktyki nowych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych i materiałowych, w szczególności przez:

- przygotowywanie opracowań technicznych, takich jak wytyczne, instrukcje, poradniki, oceny techniczne, rekomendacje techniczne,

- monitoring obiektów budowlanych na wszystkich etapach ich realizacji i eksploatacji.

2. Przedmiotem działania Instytutu jest także:

1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez:

a) organizację konferencji naukowych, szkoleń i kursów,

b) publikowanie utworów naukowych i technicznych,

c) współpracę z podmiotami szkolnictwa wyższego oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, samorządami zawodowymi i podmiotami gospodarczymi, a także ich organizacjami,

d) współpracę z zagranicznymi podmiotami i międzynarodowymi organizacjami w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, normalizacji, ocen technicznych, certyfikacji, notyfikacji, akredytacji laboratoriów oraz szkolenia kadr,

e) udział w pracach organizacji międzynarodowych, w tym organizacji wchodzących w skład struktur Unii Europejskiej, wynikający z prowadzonej działalności oraz zadań powierzonych przez administrację rządową;

2) prowadzenie badań teoretycznych, eksperymentalnych, laboratoryjnych i terenowych, wykonywanie analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) prowadzenie studiów i prac w zakresie jakości obiektów budowlanych, ochrony użytkowników i środowiska, a w szczególności:

a) opracowywanie raportów dotyczących podstaw technicznych budownictwa,

b) monitorowanie w kraju i zagranicą rozwoju nauk związanych z działalnością Instytutu,

c) współpraca z organami administracji publicznej;

4) prowadzenie działalności w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny technicznej, w tym:

a) prowadzenie badań na potrzeby wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,

b) wydawanie ocen i rekomendacji technicznych,

c) wydawanie certyfikatów i nadzór nad nimi,

d) udział w pracach Komitetów Technicznych PKN, CEN i ISO;

5) prowadzenie i rozwijanie:

a) baz danych związanych z pracami prowadzonymi w Instytucie,

b) specjalistycznych portali internetowych;

6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej, w tym:

a) prowadzenie powszechnie dostępnej biblioteki i czytelni gromadzącej zbiory związane z budownictwem,

b) udostępnianie danych i innych informacji w trybie online;

7) prowadzenie działalności w zakresie wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, m.in. poprzez:

a) nabywanie autorskich praw majątkowych do utworów pracowników Instytutu w celu ich upowszechnienia,

b) projektowanie unikatowej aparatury badawczej przez pracowników Instytutu i zapewnienie ochrony projektów,

c) wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw związanych z budownictwem,

d) wytwarzanie aparatury badawczej i urządzeń pomiarowych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,

e) prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji (wzorcowania) aparatury i narzędzi pomiarowych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji wyników prac,

g) sprzedaż wydawnictw własnych.

3. Instytut może prowadzić także:

1) działalność związaną z przyznanymi Instytutowi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;

2) studia podyplomowe i szkoły doktorskie związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, zgodnie z przyznanymi Instytutowi uprawnieniami.

4. Instytut może prowadzić działalność w zakresie gospodarki posiadanymi nieruchomościami, z zachowaniem zasad gospodarki instytutów badawczych określonych w Ustawie.

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności Instytutu określonej w ust. 1-3.

§ 5.

1. Instytut działa na podstawie planu działalności, który jest ustalany na okres roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego.

2. Plan działalności Instytutu określa najważniejsze zadania, do realizacji w okresie objętym tym planem, z uwzględnieniem:

1) kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych;

2) rocznych planów finansowych;

3) perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej.

§ 6.

Instytut realizuje swe zadania zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym oraz posiadanymi środkami finansowymi i technicznymi.

Rozdział 3

Tryb pracy organów Instytutu

§ 7.

1. Dyrektor może powołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) kolegium;

3) nie więcej niż 7 organów opiniodawczo-doradczych Dyrektora.

2. Dyrektor określa zadania i tryb działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 8.

1. W skład Rady Naukowej wchodzi 40 osób, spełniających warunki określone w Ustawie, w tym:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 20 osób, w tym osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, w liczbie 10 osób;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 20 osób, powołane przez ministra nadzorującego.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej, Rada działa w ograniczonym składzie do czasu jej uzupełnienia.

4. Rada, w porozumieniu z Dyrektorem, może powierzyć funkcję sekretarza Rady Naukowej osobie niebędącej członkiem Rady.

5. Udział w posiedzeniach Rady Naukowej może się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaś uchwały mogą być podejmowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.

§ 9.

1. Konkurs na stanowisko pracownika naukowego może być ogłoszony po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia nowego pracownika i określeniu szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajęcia danego stanowiska pracy.

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje Dyrektor z inicjatywy własnej, na wniosek swojego zastępcy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców. Ogłoszenie można zamieścić także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.

4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, opis stanowiska pracy, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin i miejsce składania dokumentów.

5. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Dyrektor Instytutu powołuje komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków, w tym kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.

7. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone w konkursie po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

8. Na wniosek komisji konkursowej Dyrektor może powołać recenzentów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, także spoza Instytutu, do zaopiniowania dorobku kandydata ubiegającego się w danym postępowaniu konkursowym o stanowisko profesora lub profesora instytutu.

9. Komisja konkursowa rekomenduje Dyrektorowi kandydata, co jest warunkiem wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia kandydata, czyli wystąpienia przez Dyrektora do Rady Naukowej o zaopiniowanie kwalifikacji kandydata na dane stanowisko naukowe , po zasięgnięciu opinii sekretarza naukowego.

10. W przypadku rekomendacji przez komisję konkursową większej liczby kandydatów niż wynika to z potrzeby zatrudnienia pracowników, decyzję o wyborze kandydata podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii kierownika komórki, w której pracownik ma być zatrudniony oraz właściwego zastępcy dyrektora i sekretarza naukowego.

11. Jeżeli komisja konkursowa nie udzieli rekomendacji żadnemu kandydatowi, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty i w takim przypadku Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

12. Dyrektor może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy Rada Naukowa wyrazi negatywną opinię o kandydacie.

§ 10.

1. W celu wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej w Instytucie, Dyrektor, w drodze zarządzenia, powołuje komisję wyborczą składającą się z co najmniej 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji wyborczej.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej, o ile nie jest on członkiem komisji dyscyplinarnej drugiej instancji lub nie pełni funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

4. Kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora.

5. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.

6. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli wśród tych osób nie ma kandydata zatrudnionego na stanowisku profesora, wówczas w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi sześciu kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów oraz osoba zatrudniona na stanowisku profesora, która otrzymała największą liczbę głosów w tej grupie.

7. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi.

8. `Komisja wyborcza wydaje komunikat, w którym ogłasza wyniki wyborów.

9. Pierwsze posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej zwołuje Dyrektor.

10. Komisja Dyscyplinarna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.

11. W przypadku rezygnacji członka Komisji Dyscyplinarnej w Instytucie, śmierci, choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z Instytutem, w jego miejsce do końca trwającej kadencji wstępuje kandydat, który uzyskał w wyniku przeprowadzonych wyborów kolejną największą liczbę głosów.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Zmiany statutu wymagają zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra nadzorującego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-15
  • Data wejścia w życie: 2024-02-16
  • Data obowiązywania: 2024-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA