REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu;

3) Sekretarz Zespołu;

4) pozostali członkowie Zespołu, w liczbie od 15 do 17 osób

- powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”, spośród pracowników departamentów właściwych w zakresie rewitalizacji w urzędzie obsługującym Ministra, osób zaproponowanych przez instytucje właściwe w zakresie rewitalizacji oraz innych osób, których wiedza i doświadczenie w dziedzinie leżącej w zakresie zadań Zespołu daje rękojmię prawidłowego wykonania jego zadań.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 4, niebędące pracownikami departamentów właściwych w zakresie rewitalizacji w urzędzie obsługującym Ministra, wyrażają pisemną zgodę na powołanie do składu Zespołu.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena zgłoszonych opracowań, przedsięwzięć i działań w dziedzinie rewitalizacji w konkursie o nagrodę Ministra w następujących kategoriach:

a) gminny program rewitalizacji,

b) opracowanie analityczne,

c) ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji,

d) konsultacje społeczne,

e) przedsięwzięcia społeczne,

f) mieszkalnictwo,

g) lokalna gospodarka,

h) środowisko,

i) tereny publiczne,

j) kompleksowość rewitalizacji;

2) opracowanie protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu i rekomendacje dla Ministra w zakresie przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Decyzję w sprawie przyznania nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji powstałych w wyniku prac Zespołu.

3. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie.

4. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Planowania Przestrzennego w urzędzie obsługującym Ministra, zwany dalej „DPR”.

§ 3.

1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał. Posiedzenia mogą się odbywać również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacje w zakresie przyznania nagród wraz z uzasadnieniem, w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) powoływanie spośród członków Zespołu podzespołów do spraw określonej kategorii nagrody;

8) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu.

2. Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:

1) przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia opracowań, przedsięwzięć i działań w dziedzinie rewitalizacji;

2) kierowanie pracami Zespołu, w tym zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie im, w przypadku nieobecności Przewodniczącego;

3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań Sekretarza Zespołu należy sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych opracowań, przedsięwzięć i działań pod względem formalnym oraz zawiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń Zespołu.

4. Zadania pozostałych członków Zespołu wyznacza Przewodniczący podczas posiedzeń Zespołu.

5. Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniuz prac Zespołu w danym roku członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem opracowania, przedsięwzięcia lub działania w dziedzinie rewitalizacji zgłoszonych do konkursu w tym roku albo w przypadku gdy z innych względów występują przesłanki mogące powodować brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie kategorii, w której opracowanie, przedsięwzięcie lub działanie zostało zgłoszone.

§ 5

. 1. Członkom Zespołu niebędącym pracownikami urzędu obsługującego Ministra przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1000 zł brutto za całość prac w Zespole, którego termin i sposób wypłaty określi umowa zawarta między urzędem obsługującym Ministra a członkiem Zespołu po powołaniu członka w skład Zespołu.

2. W przypadku gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu, osobom wchodzącym w skład Zespołu niebędącym pracownikami urzędu obsługującego Ministra, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej:

1) publicznym transportem zbiorowym na podstawie dołączonych biletów, przy czym w przypadku podróży transportem kolejowym - w wysokości ceny biletu drugiej klasy;

2) samochodem prywatnym - na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora DPR albo osobę przez niego upoważnioną w oparciu o stawkę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.2)).

3. Zwrot kosztów podróży jest rozliczany w ramach środków ujętych w planie finansowym DPR.

§ 6

. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Znosi się Zespół do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, powołany zarządzeniem nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 67).

§ 8

. Tracimoc zarządzenie nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwaz dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 67).

§ 9

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Zmianytekstu jednolitego wymienionej ustawy zostałyogłoszonew Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-28
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA