REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 17/23
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 28, z 2021 r. poz. 4, 5 i 15 oraz z 2022 r. poz. 24) w załączniku nr 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Biura Finansów CBA przedstawia Szefowi CBA, celem zatwierdzenia, materiały do projektu ustawy budżetowej, projekt planu finansowego CBA, plan finansowy CBA oraz plan zadań do realizacji na dany rok budżetowy.";

2) w § 6:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dyrektor Biura Finansów CBA może - w razie potrzeby - organizować odprawy budżetowe, na których przedstawia kierownictwu CBA oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych CBA informacje dotyczące realizacji budżetu.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA kontrolują wykonanie zadań przez podległe im jednostki organizacyjne CBA.";

3) w § 7:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zmiany w planie zadań do realizacji na dany rok budżetowy mogą być dokonane na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA składany do dyrektora Biura Finansów CBA. W przypadku gdy zmiana dotyczy wydatków majątkowych, kierownik jednostki organizacyjnej CBA, przed złożeniem wniosku do dyrektora Biura Finansów, obowiązany jest uzyskać zgodę Szefa CBA.

2. Wniosek o dokonanie zmiany w planie zadań do realizacji na dany rok budżetowy zawiera określenie zadania, źródła pochodzenia środków finansowych (fundusz), kwoty przesunięcia pomiędzy zadaniami lub zmniejszenia albo zwiększenia tego planu bez dokonywania przesunięć pomiędzy zadaniami oraz uzasadnienie dokonania zmian. Wzór wniosku o dokonanie zmiany w planie zadań do realizacji na dany rok budżetowy określa załącznik nr 1.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Zmiany w planie zadań do realizacji na dany rok budżetowy mogą być dokonane przez dyrektora Biura Finansów CBA w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych CBA, których te zmiany dotyczą lub w ramach zapewnienia ciągłości działalności CBA i zgodności z przepisami prawa.

2b. W przypadku przenoszenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w planie finansowym CBA poprzez wydanie decyzji budżetowej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.";

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Andrzej Stróżny

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU ZADAŃ DO REALIZACJI ]

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/23
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 31 maja 2023 r.

WZÓR - WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU ZADAŃ DO REALIZACJI 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-02
  • Data obowiązywania: 2023-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA