REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 19/23
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym telefonów komórkowych, urządzeń komórkowych i kart SIM wykorzystywanych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26/22 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym telefonów komórkowych, urządzeń komórkowych i kart SIM wykorzystywanych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych (Dz. Urz. CBA poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Karty, o których mowa w ust. 4-5, przyznaje się na wniosek, o którym mowa w ust. 2 albo ust. 3. Dopuszcza się przyznanie bez wniosku telefonu komórkowego, urządzenia komórkowego lub karty SIM:

a) do celów testowych dla specjalistów:

- wsparcia helpdesk oraz obsługi systemów specjalnych,

- ewidencji, zaopatrzenia teleinformatycznego i telefonii komórkowej,

- gospodarki depozytowej sprzętu i materiałów teleinformatycznych,

b) w przypadku konieczności wymiany telefonu komórkowego lub urządzenia komórkowego w związku z brakiem naprawy serwisowej.",

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, realizowany jest z wykorzystaniem aplikacji HERMES. Dopuszcza się składanie wniosku w postaci papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1.

9. Zmiana numeru telefonu lub wymiana karty SIM odbywa się na podstawie wniosku przełożonego służbowego, realizowanego z wykorzystaniem aplikacji HERMES. Dopuszcza się składanie wniosku w postaci papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.";

2) w § 4:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zmiana użytkownika telefonu komórkowego, urządzenia komórkowego lub wymiana karty SIM dokonywana jest na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 albo ust. 3, oraz wymaga uzyskania akceptacji dyrektora BT.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy zmiana użytkownika telefonu komórkowego, urządzenia komórkowego lub wymiana karty SIM nie jest związana z ustaniem stosunku służbowego albo stosunku pracy, do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 albo ust. 3, dołącza się przekazywany telefon komórkowy, urządzenie komórkowe lub kartę SIM.

5b. Użytkownik odchodzący ze służby albo pracy przekazuje telefon komórkowy, urządzenie komórkowe lub kartę SIM na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 albo w ust. 3, wyznaczonej osobie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi w jednostce organizacyjnej tego użytkownika.";

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed wydaniem telefonu komórkowego, urządzenia komórkowego lub karty SIM użytkownik składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przyznawania i użytkowania w CBA telefonów komórkowych, urządzeń komórkowych i kart SIM oraz z przyznanymi limitami usług. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3.";

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Andrzej Stróżny

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/23
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 31 maja 2023 r.

WZÓR - OŚWIADCZENIE

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA