REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 23
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie trybu wydawania broni wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia z magazynu uzbrojenia Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z magazynów uzbrojenia delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czas ogłoszenia stopnia alarmowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, w magazynie uzbrojenia prowadzonym w Biurze Logistyki ABW oraz w magazynach uzbrojenia delegatur ABW, wydziela się broń przeznaczoną do wydania na czas ogłoszenia w ABW:

1) trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE),

2) czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA)

- zwanych dalej „stopniami alarmowymi”, wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia.

2. Ilość zabezpieczonej broni wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia określa się na podstawie otrzymanych pisemnych zgłoszeń z:

1) jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie;

2) Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW;

3) komórek organizacyjnych w delegaturach ABW.

3. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, są przesyłane w systemie ESOD2 do:

1) dyrektora Biura Logistyki ABW - dla funkcjonariusza ABW pełniącego służbę w jednostce organizacyjnej ABW, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) dyrektora delegatury ABW - dla funkcjonariusza ABW pełniącego służbę w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, podlegają aktualizacji w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

§ 2.

1. Broń wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia wydaje się funkcjonariuszom ABW na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej ABW o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia uzupełniającego do uzbrojenia, zwanego dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1194).

2. Wypełniony i zatwierdzony wniosek do czasu ogłoszenia stopnia alarmowego jest przechowywany we właściwej jednostce organizacyjnej w ABW, o której mowa w § 1 ust. 2, bez rejestracji w systemie ESOD2.

3. Po ogłoszeniu stopnia alarmowego, funkcjonariusz ABW z wnioskiem zgłasza się odpowiednio do magazynu uzbrojenia Biura Logistyki ABW lub magazynu uzbrojenia delegatury ABW w celu odbioru broni wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia.

§ 3.

1. Magazynier na podstawie wniosku, wydaje funkcjonariuszowi ABW broń wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia.

2. Amunicja jest wydawana w ilości odpowiadającej dwukrotnej pojemności magazynka wydanej broni.

3. Wydanie broni wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia zostaje odnotowane w książce wypożyczeń.

4. Biuro Logistyki ABW lub komórka organizacyjna delegatury ABW właściwa w sprawach logistycznych, po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-3, niezwłocznie dokonuje rejestracji wniosku w systemie ESOD2.

§ 4.

Broń wraz z amunicją i wyposażeniem uzupełniającym do uzbrojenia należy zwrócić do odpowiedniego magazynu uzbrojenia bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od dnia odwołania stopnia alarmowego.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 95 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie trybu wydawania broni z magazynu uzbrojenia Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czas ogłoszenia stopnia alarmowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Rafał Syrysko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA