REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz. Urz. MEN poz. 29, Dz. Urz. MEiN z 2020 r. poz. 19, z 2021 r. poz. 122 oraz z 2023 r. poz. 91) zawarte w uchwale nr 16/2023 Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [UCHWAŁA NR 16/2023 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji
z dnia 5 marca 2024 r. (Dz. Urz. ME poz. 21)

UCHWAŁA NR 16/2023
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH

z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. wprowadzonego zarządzeniem nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz. MEN. 2017.29 z dnia 2017.12.11), zmienionym zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.Z020.19 z dnia 2020.12.14) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2021.122 z dnia 2021.10.18) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2023.91 z dnia 2023.08.29) i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Rada Naukowa Instytutu Badań Edukacyjnych działając na podstawie przepisu art. 6 ust. 2 w związku z przepisem art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 498 ze zm.), uchwala:

§ 1. W Statucie z dnia 8 maja 2017 r. wprowadzonym zarządzeniem nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEN.2017.29 z dnia 2017.12.11), oraz zmienionym zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2020.19 z dnia 2020.12.14) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2021.122 z dnia 2021.10.18) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2023.91 z dnia 2023.08.29), wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1a Otrzymuje brzmienie:

„§ 1a Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania oraz trybowi pracy jego organów i komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych”.

2)     § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor i Rada Naukowa wykonują pracę w trybie stacjonarnym lub zdalnym, w zależności od potrzeb Instytutu. Szczegółowy tryb pracy organów Instytutu określa regulamin organizacyjny”.

3)     § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie 4 osób. W przypadku, gdy liczba tych osób wynosi 4 lub mniej osób, wówczas wchodzą one w skład Rady Naukowej i nie przeprowadza się wyborów w celu ich powołania do Rady Naukowej”

4)     § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat w liczbie nie mniejszej niż 5 osób. Jeżeli liczba pracowników, o których mowa w ust. 3 jest mniejsza niż 4 osoby, wówczas liczba członków Rady Naukowej z niniejszej grupy pracowników ulega odpowiedniemu zwiększeniu w taki sposób, aby łączna liczba członków Rady Naukowej określona w § 7 ust. 2 pkt 1 wynosiła 9 osób.

§ 2. Ogłasza się tekst jednolity statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEN.2017.29 z dnia 2017.12.11), oraz zmienione zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2020.19 z dnia 2020.12.14) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2021.122 z dnia 2021.10.18) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (Dz.Urz.MEiN.2023.91 z dnia 2023.08.29), o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-06
  • Data obowiązywania: 2024-03-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA