REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 17 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej (Dz. Urz. MEiN poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2, w § 2 w pkt 1, w § 7 i w § 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i Nauki”;

2) w § 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Rady - Pani Barbara Nowacka, Minister Edukacji;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady - Pani Joanna Mucha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;”,

b) w pkt 3:

- lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) osoba wskazana przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii, spośród osób działających w polskim środowisku oświatowym,”,

- lit. s otrzymuje brzmienie:

„s) osoba wskazana przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, spośród osób działających w polskim środowisku oświatowym,”,

- lit. y-zd otrzymują brzmienie:

„y) przedstawiciel Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

z) przedstawiciel Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

za) przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

zb) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

zc) Pani Claudia Torres-Bartyzel, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

zd) Pan Adam Kalbarczyk, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,”,

- dodaje się lit. ze w brzmieniu:

„ze) Pani Urszula Starakiewicz-Krawczyk, Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 6, zwraca się koszty podróży związane z udziałem w posiedzeniu Rady. Zwrot kosztów następuje na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki, oraz oświadczeń o wysokości poniesionych kosztów, przedstawionych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady. Wzór oświadczenia Departament Współpracy Międzynarodowej udostępnia członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 6, którzy ponieśli koszty.”;

4) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-19
  • Data obowiązywania: 2024-06-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA