| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 57
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2014–2015.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 57 Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenia wynikające z istniejącej struktury własności (grunty prywatne na terenie Parku)

Wykupy gruntów prywatnych na terenie Parku wynikające z potrzeb, w ramach ustawowego prawa pierwokupu i kompensacji przyrodniczych

2

Zabudowa gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach Parku.

2. Opracowanie planu ochrony Parku

3

Niezgodność składu gatunkowego, struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów z siedliskiem

1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie luk i przerzedzeń.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów (we własnej szkółce) do odnowień i zalesień, poprawki i uzupełnienia.

4. Porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, pielęgnacja upraw.

5. Wprowadzanie podszytów.

6. Utrzymanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego, cięcia pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne.

7. Odnowienie lasu w drodze sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów

4

Zamieranie drzewostanów powodowane przez czynniki biotyczne (owady)

1. Prognozowanie występowania owadów, m.in. przez wykładanie pułapek.

2. Wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących.

3. Usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych.

4. Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni.

5. Ograniczanie ilości owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, chwytanie owadów w pułapki

 

5

Zamieranie drzewostanów powodowane przez czynniki biotyczne (pasożytnicze grzyby)

Zwalczanie huby korzeniowej poprzez usuwanie drzew porażonych

6

Szkody wyrządzane przez zwierzęta w ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez wykonanie nowych ogrodzeń, naprawianie istniejących, zastosowanie indywidualnych zabezpieczeń.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez stosowanie repelentów.

3. Regulacja populacji zwierząt

7

Zagrożenie pożarowe

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów.

4. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

5. Porządkowanie terenów zagrożonych z materiałów łatwopalnych.

6. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych oraz utrzymywanie dyżurów przeciwpożarowych

8

Zarastanie zbiorowisk nieleśnych drzewami i krzewami

1. Utrzymanie i koszenie łąk.

2. Usuwanie niepożądanych drzew i krzewów, w celu zachowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

3. Utrzymanie gruntów uprawnych – zespołów tradycyjnych upraw i związanych z nimi zbiorowisk segetalnych.

4. Odtwarzanie nieleśnych siedlisk przyrodniczych poprzez usuwanie roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz gatunków obcych

9

Opanowywanie przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia siedlisk właściwych dla rodzimych roślin i zwierząt

Usuwanie mechaniczne najbardziej ekspansywnych gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo L.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia))

10

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną grup zwierząt

11

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie niewystępujących, a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

 

12

Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Ograniczenie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych.

4. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i bardzo niskich temperatur.

5. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

13

Obniżenie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

1. Wspieranie naturalnej retencji na obszarach wodnych, bagiennych i leśnych poprzez budowę, odbudowę i konserwację zastawek na ciekach wodnych Parku.

2. Rewitalizacja głównych cieków Parku.

3. Ograniczenie ilości ujęć wody powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

4. Badanie poziomu i jakości wód

14

Zagrożenie dla zwierząt spowodowane przez narastający ruch samochodowy

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Starania o budowę przejść dla zwierząt nad lub pod szlakami komunikacyjnymi

15

Zagrożenie wścieklizną

1. Ograniczanie liczebności lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides).

2. Szczepienia przeciw wściekliźnie

16

Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury

Konserwacja i rewaloryzacja obiektów będących własnością Parku

 

II. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku, nielegalna zabudowa w obszarze przylegającym do jezior Parku wpływająca negatywnie na przedmioty ochrony i walory krajobrazowe, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód

1. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę w wybranych miejscach Parku oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych (w granicach Parku i otuliny), zapewniających połączenia z Parkiem.

2. Starania o lokalizowanie nowej zabudowy w odległości minimum 30 m od granicy Parku oraz minimum 20 m od cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), na obszarach nieposiadających planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Eliminacja nielegalnej zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2

Presja obcych gatunków roślin i zwierząt na terenie Parku

1. W otulinie preferowanie hodowli roślin i zwierząt rodzimych.

2. Ograniczanie populacji gatunków obcych

 

3

Presja turystyczna na terenu Parku

1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez budowę, modernizację i konserwację infrastruktury turystycznej.

2. Jednolite, czytelne oznakowanie granicy Parku.

3. Konserwacja szlaków pieszych, zgodnie z potrzebą ewentualne korekty przebiegu.

4. Konserwacja szlaków rowerowych oraz Nordic walking.

5. Kontynuacja wyznaczania sieci szlaków rowerowych.

6. Oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej oraz wykonanie kolejnych – według potrzeb.

7. Konserwacja szlabanów, instalowanie nowych w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione.

8. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów.

9. Monitoring natężenia ruchu w obszarach uczęszczanych turystycznie – ścieżki turystyczne i drogi

4

Zanieczyszczenie wód

1. Działania na rzecz rozbudowy systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę.

2. Działania na rzecz wprowadzenia systemów oczyszczania ścieków opadowych.

3. Działania na rzecz ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

4. Działania na rzecz budowy szczelnych zbiorników na nieczystości na obszarach zabudowy rozproszonej, na których nie ma możliwości podłączenia do gminnego systemu kanalizacji oraz na ograniczenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie zagraża jakości wód podziemnych lub powierzchniowych i nie ma możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego.

5. Starania o wprowadzenie zakazu indywidualnego wprowadzania ścieków, oczyszczonych do gruntu i wód powierzchniowych oraz budowy szamb w przypadku możliwości technicznej podłączenia się do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, w ramach inwestycji uzgadnianych przez dyrektora Parku.

6. Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia jezior biogenami i innymi zanieczyszczeniami poprzez odpowiednie kształtowanie ich zlewni (tworzenie stref buforowych, włączanie się w proces planowania inwestycji stwarzających potencjalne zagrożenie dla wód Parku).

5

Zanieczyszczenie powietrza

1. Ocieplanie budynków stanowiących własność Parku.

2. Działania na rzecz modernizacji systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła

6

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Nadzór nad zbiórką, segregacją i wywozem odpadów stałych

 

III. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Brak ciągłości powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem

1. Przeciwdziałanie powstawaniu zwartej i rozproszonej zabudowy w istniejących korytarzach ekologicznych (w ramach uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), łączących Park z otoczeniem, w korytarzach o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, a w szczególności, w przypadku korytarzy:

1) Góry Dymaczewskie (Park) – Będlewo/Grzybno (Nadleśnictwo Konstantynowo),

2) Góry Puszczykowskie (Park) – Wiórek (Nadleśnictwo Babki),

3) Wypalanki (Park) – Krąplewo/Trzcielin (Park).

2. Wykonanie pod i nad trasami komunikacyjnymi przepustów i przejść (umożliwiających migrację zwierząt).

3. Działanie na rzecz poprowadzenia odcinka drogi krajowej S5 według optymalnego wariantu, najmniej szkodliwego dla ekosystemów Wielkopolskiego Parku Narodowego, w okolicach wsi Krąplewo/Trzcielin oraz budowa odpowiednich przejść dla zwierząt (dużych i małych) na tym odcinku

2

Modernizacja linii kolejowej E59 relacji Poznań – Wrocław (poprzez zwiększenie prędkości)

Działania na rzecz budowy przejść dla zwierząt i przepustów

3

Budowa drogi ekspresowej S5

Działania na rzecz budowy przejść dla zwierząt

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona przeciwpożarowa

Modernizacja oraz bieżące utrzymanie przejezdności dróg pożarowych – według potrzeb

Drogi pożarowe zlokalizowane przy obszarach ochrony ścisłej

2

Remont urządzeń turystycznych

Naprawa, konserwacja i budowa tablic edukacyjno-informacyjnych – według potrzeb

Szlaki turystyczne zlokalizowane przy obszarach ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Odnowienia pod osłoną drzewostanów, odnowienia halizn i płazowin

Sadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi na podstawie przyjętej klasyfikacji fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu na powierzchni – 5,49 ha

Oddziały – 19b, 165i, 168b, 177g, 189a, 185f, 187b, 198d

2

Dosadzanie drzew w uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia)

Sadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sadzonek na powierzchni 2,62 ha oraz na uprawach, na których potrzeba dokonania poprawek wynika z przeprowadzonej oceny udatności

1. Oddziały – 15c, 19b, 36f, 51b, 52a, 57d, 58a, 112k, 123Kf, 128Ac.

2. Działki – 227/5, 227/6, 227/7, w miejscach wynikających z oceny upraw

3

Pielęgnowanie upraw leśnych

Stwarzanie warunków do wzrostu i rozwoju upraw leśnych, poprzez wykaszanie i motyczenie chwastów na uprawach o powierzchni 277,45 ha (w jednym roku lub corocznie)

1. Oddziały – 2d, 8i,k,n, 15c, 19b, 28Aa, 30g, 31a, 33d, 36b, f, 39f,5 1b, 52a, 58a, 57d, 59a, 71a, b, 73k, 75i, 78AJ, 78Cd, 82j, 91C, 91 Dl, 92a, 106f, 112k, 117k, l, 118Aa, c, f, 118Dd, 118Kl, 121, j, 123Kf, 127c, 128Aa, 142b, 155h, 160j, 163a, 165d, f, i, 167a, 168b, d, 170h, 174f, 177g, 179b, 181f, 182c, 185a, f, 186c, 187b, 189a, 192b, 198d, 210a.

2. Działki – 743/53, 227/5, 227/6, 227/7, 264/5

 

4

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów (zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych)

1. Wycięcie drzew niepożądanych.

2. W razie potrzeby ogławianie i obrączkowanie w uprawach leśnych i młodnikach w wieku 5–10 lat, na powierzchni 6,94 ha

Oddziały – 28Aa, 32h, 65d, 67a, 103a,112i, 117d, 119a, 126j

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów (zabieg o charakterze czyszczeń późnych)

Wycięcie drzew niepożądanych w młodnikach w wieku 11–20 lat, na powierzchni 15,57 ha

Oddziały – 10d, 28j, 40h, 65b, d, 91c, 118Dc, 122b, 126Ad, 211a, 221a,

6

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych o charakterze trzebieży w młodszych klasach wieku)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu, z pozostawieniem drzew obumarłych, na powierzchni 7,15 ha

Oddziały – 141h, 154Ak, 154Ar, 155a, 159h

7

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych o charakterze trzebieży w starszych klasach wieku)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu, z pozostawieniem drzew obumarłych i dziuplastych, na powierzchni 457,32 ha

Oddziały – 1p, 1r,4b, 4m, 4n, 8b, 8c, 8f, 8g, 19a, 20a, 20c, 28i, 33b, 37d, 38d, 38f, 38g, 39c, 49c, 52b, 54c, 55a, 58a, 60a, 61b, 62f, 72b, 74a, 77a, 77h, 77i, 78Ah, 79a, 79b, 79f, 80b, 85c, 85f, 85g, 85j, 91a, 91Ad, 91Bf, 91Cd, 91Cn, 91Cr, 95a, 97a, 110b, 114f, 114g, 114h, 115a, 117Kc, 118Da, 118Dc, 122b, 124Kc, 125Kc, 130a, 130b, 130c, 130f, 130g, 130h, 131c, 131f, 138a, 138d, 138f, 138g, 144a, 144c, 144d, 144f, 145a, 145b, 146a, 153b, 154Ab, 154Aj, 155b, 155c, 155d, 155g, 155i, 158a, 158b, 160i, 161i, 161l, 161f, 162b, 162c, 162d, 162f, 162g, 162j, 163l, 164g, 164r, 170a, 176g, 180d, 180b, 180c, 185j, 185k, 192Al

8

Przebudowa drzewostanów

Przebudowa drzewostanów mająca na celu zmianę gatunkową składu drzewostanu stosownie do siedliska, zmianę struktury biologicznej drzewostanu na powierzchni 21,23 ha

Oddziały – 165i, 187b, 198d

 

9

Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów

Usunięcie z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które poprzez liczne występowanie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu, powodując jego gwałtowny rozpad – zabieg nie dotyczy drzew z dziuplami, zmurszałych leżących drzew lub ich części i stojących drzew obumarłych – według potrzeb

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

10

Usuwanie gatunków obcych

Mechaniczne usuwanie gatunków obcych z podsadzeniem gatunków stanowiących dla nich konkurencję – według potrzeb

1. Oddziały – 1p, 1r, 4b, 4m, 4n, 8b, 8c, 8f, 8g, 10d, 19a, 20a, 20c, 28i, 28j, 33b, 37d, 38d, 38f, 38g, 39c, 40h, 49c, 52b, 54c, 55a, 58a, 60a, 61b, 62f, 65b, 72b, 74a, 77a, 77h, 77i, 78Ah, 79a, 79b, 79f, 80b, 85c, 85f, 85g, 85j, 91a, 91Ad, 91Bf, 91c, 91Cd, 91Cn, 91Cr, 95a, 97a, 110b, 114f, 114g, 114h, 115a, 117Kc, 118Da 118Dc, 122b, 124Kc, 125Kc, 126Ad, 130a, 130b, 130c, 130f, 130g, 130h, 131c, 131f, 138a, 138d, 138f, 138g, 141h, 144a, 144c, 144d, 144f, 145a, 145b, 146a, 153b, 154Ab, 154Aj, 154Ak, 154Ar, 155a, 155b, 155c, 155d, 155g, 155i, 158a, 158b, 159h, 160i, 161i, 161l, 161f, 162b, 162c, 162d, 162f, 162g, 162j, 163l, 164g, 164r, 165i, 170a, 176g, 180d, 180b, 180c, 185j, 185k, 187b, 192Al, 198d, 211a, 221a.

2. Miejsca faktycznego zagrożenia ustalone na podstawie obserwacji terenowych

11

Likwidacja zagrożeń ze strony owadów

1. Prognozowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom, około 210 prób:

1) wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi,

2) korowanie surowca drzewnego,

3) rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna,

4) wykładanie pułapek feromonowych – około 120 sztuk.

2. Wykonanie cięć przygodnych i sanitarnych – według potrzeb

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

12

Likwidacja zagrożeń ze strony grzybów pasożytniczych

Usuwanie drzew opanowanych, zagrażających trwałości drzewostanów – według potrzeb

W miejscach faktycznego zagrożenia ustalonych na podstawie obserwacji terenowych

 

13

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez jelenie i sarny

1. Wykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych, powierzchnia grodzenia około 16,50 ha przed zwierzętami.

2. Naprawa istniejących grodzeń do 88 km (w jednym roku lub corocznie).

3. Indywidualne mechaniczne zabezpieczenie sadzonek około 30 ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddziały – 28Aa, 165i, 168b, 177g, 185f, 187b, 189a, 198d, 210a

Istniejące ogrodzenia

Oddziały – 2b,c, 15c, 19b, 57d, 71a,b, 73k, 82a, 112a, 118Aa,c,f, 160j

14

Ochrona przeciwpożarowa

1. Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) – na długości ok. 2,5 km (w jednym roku lub corocznie).

2. Poszerzenie pasów przeciwpożarowych do 4 m:

1) na długości około 1,25 km (wykonywanych przez Park),

2) na długości około 6,5 km (wykonywanych przez Polskie Koleje Państwowe).

3. Modernizacja punktów czerpania wody – 2 punkty.

4. Utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg pożarowych.

5. Oczyszczenie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna na powierzchni około 21,50 ha (w jednym roku lub corocznie).

6. Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi.

7. Naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych.

8. Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu według potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego.

9. Budowa nowych i naprawa starych rogatek, w celu ograniczenia możliwości wjazdu pojazdów do lasu – około 102 sztuk (w jednym roku lub corocznie).

10. Utrzymanie dróg umożliwiających dojazd wozów straży pożarnej do siedlisk Natura 2000

Teren całego Parku w strefie ochrony czynnej

 

B. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczenie odpływu wód powierzchnio­wych

Poprawa stosunków wodnych poprzez regulacje poziomu wód płynących rzeki Trzebawki, Samicy oraz rowów melioracyjnych przy wykorzystaniu istniejących urządzeń melioracyjnych, ich modernizację, budowę nowych, konserwację koryta oraz retencję wody, w tym w ramach kompensacji przyrodniczej

1. Rzeki Trzebawka i Samica na całej długości w granicach Parku wraz ze związanymi z nimi terenami (w tym zbiornikami wodnymi, obszarami łąkowymi i leśnymi) i istniejącą infrastrukturą hydrotechniczną.

2. Sieć rowów melioracyjnych wraz z istniejącą na nich infrastrukturą hydrotechniczną

2

Zapobieganie zanieczyszczaniu wód i degradacji ekosystemów wodnych

1. Utrzymywanie i konserwowanie własnych oczyszczalni ścieków – według potrzeb.

2. Monitorowanie stanu ekosystemów wodnych.

3. Wykrywanie ewentualnych zagrożeń oraz podejmowanie kroków zmierzających do ich usunięcia.

4. Analizowanie i opiniowanie inwestycji wpływających na stan środowiska wodnego Parku.

5. Sprzątanie odpadów z brzegów jezior i rzek na obszarze Parku

Miejscowości Wiry, Wypalanki, Jeziory, Górka, Jarosławiec, Łódź, Kątnik i Rusałka oraz wszystkie ekosystemy wodne Parku

3

Eliminacja z ichtiofauny gatunków obcych oraz bioregulacja ekosystemów wodnych poprzez ograniczanie sukcesji ryb karpiowatych (zwłaszcza leszcza, płoci i krąpia), zarybienia oraz inne działania wpływające na poprawę różnorodności i struktury gatunkowej fauny i flory wodnej

1. Odłowy kontrolno-regulacyjne na jeziorach, z zastosowaniem tradycyjnych narzędzi rybackich i technik połowu – do 15 t ryb rocznie.

2. Zarybianie wód Parku m.in. gatunkami: szczupak (Esox Lucius), węgorz (Anguilla Anguilla), sum (Silurus glanis) , sandacz (Stizostedion lucioperca), lin (Tinca tinca),karaś pospolity (Carassius carassius), w celu poprawy różnorodności biologicznej oraz struktury ichtiofauny, zdominowanej przez leszcza (Abramis brama), płoć (Rutilus rutilus) i krąpia (Blicca bjoerkna) – ilość wprowadzanego materiału zarybieniowego do 3000 kg rocznie. Dopuszcza się stosowanie różnych sortymentów materiału zarybieniowego oraz wymianę ryb między jeziorami w obrębie Parku.

3. Połów tarlaków w Parku w celu uzyskania materiału do zarybienia własnych wód (z możliwością przekazania tarlaków lub uzyskanych z nich produktów płciowych zewnętrznym podmiotom w celu wylęgu i dalszego podchowu, możliwe jest również uzyskiwanie tego materiału w Parku).

4. Prześwietlanie litoralu (wykaszanie części roślinności szuwarowej) w celu tworzenia siedlisk dla roślinności zanurzonej, miejsc bytowania i rozrodu ryb oraz innych organizmów wodnych – fragmenty do 500 m2 – według potrzeb.

5. Wykonywanie krześlisk dla ryb – według potrzeb

Jeziora objęte ochroną czynną

4

Ochrona i inwentaryzacja rodzimych gatunków fauny i flory wodnej, monitorowanie stanu zdrowotnego ryb

1. Wykonywanie wizji terenowych i połowów inwentaryzacyjno-kontrolnych na wodach Parku.

2. Badanie zdrowotności ryb (corocznie)

Ekosystemy wodne Parku

5

Rewitalizacja Jeziora Góreckiego

Prowadzenie rekultywacji jeziora z wykorzystaniem aeratora pulweryzacyjnego zasilanego energią wietrzną oraz mobilnego aeratora w celu natleniania wody, ograniczenia ilości substancji biogennych poprzez wykonanie zabiegów inaktywacji fosforu przy użyciu koagulantu oraz uruchomienia procesów samooczyszczania jeziora w celu poprawy jakości wody, kształtowania, odtwarzania i utrzymania właściwej struktury gatunkowej fauny i flory wodnej

Jezioro Góreckie

 

C. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja leśnych mogił z okresu Wiosny Ludów i II Wojny Światowej

Zadanie realizowane przez Park – według potrzeb

Oddziały – 69, 75, 185

2

Budowa i remont urządzeń turystycznych

Coroczna naprawa i konserwacja lub budowa nowej infrastruktury turystycznej w tym wiat, zadaszeń, ławostołów, ławek, punktów widokowych, ogrodzeń, oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych oraz tablic edukacyjno-informacyjnych

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach na terenie całego Parku

3

Odtworzenie siedliska priorytetowego – muraw napiaskowych 6120 na terenie Ozu Budzyńskiego

Usuwanie niepożądanej roślinności (drzewiastej i krzewiastej) w tym gatunków obcych inwazyjnych z powierzchni 1,7 ha, z wywiezieniem biomasy oraz uprzątnięciem terenu

Oddział 91D-s

4

Działania przygotowawcze do zarządzania informacją przyrodniczą

Budowa wewnętrznej sieci informatycznej (światłowodowej) wraz z przyłączem zewnętrznym

Obwody ochronne Parku (Wiry, Wypalanki, Jeziory, Osowa Góra, Górka)wraz siedzibą Dyrekcji Parku, przejście dla zwierząt nad drogą krajową nr 5

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów (spowolnienie rozpadu drzewostanów)

Usunięcie według potrzeb z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio- i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które poprzez liczne pojawienie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu (zabieg nie dotyczy drzew z dziuplami), zmurszałych leżących drzew lub ich części i stojących drzew obumarłych - według potrzeb

W miejscach faktycznego zagrożenia

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykup gruntów prywatnych i wymiana gruntów

Realizacja prawa pierwokupu w odniesieniu do położonych na terenie Parku gruntów stanowiących własność innych podmiotów – według potrzeb

W miejscach faktycznych potrzeb

2

Produkcja materiału sadzeniowego

Powierzchnia całkowita 6,89 ha, produkcyjna 3,71 ha

Szkółka w Jarosławcu oddział 112b

3

Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta w uprawach rolnych

Zabezpieczanie upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta – zakup środków odstraszających i grodzenie pól – według potrzeb

Uprawy rolne w granicach strefy ochrony krajobrazowej Parku

4

Ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg pożarowych – według potrzeb.

2. Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych – według potrzeb.

3. Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi – według potrzeb.

4. Naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych – według potrzeb.

5. Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu, wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego – według potrzeb.

6. Kontynuowanie współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Mosinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu, Komendą Miejską PSP w Poznaniu jako wiodącą w zakresie prewencji i udziału w akcjach bezpośrednich na obszarze Parku

Teren całego Parku w strefie ochrony krajobrazowej

5

Ochrona gatunków ptaków wyprowadzających lęgi w ekosystemach półnaturalnych, aktualnie użytkowanych jako łąki

1. Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych, stanowiących tereny lęgowe ptaków.

2.Wykaszanie ręczne lub mechaniczne z usunięciem siana.

3. Przestrzeganie postanowień umów (zakaz stosowania przyorywania, wałowania, dosiewu nasion, itp.).

4. Zachowanie techniki koszenia od środka łąki do zewnątrz – dla łąk stanowiących tereny lęgowe ptaków, najwyżej jeden pokos rocznie po 15 czerwca, dla pozostałych dwa (pierwszy po 15 maja); łączna powierzchnia 147,79 ha

Ekosystemy łąkowe Parku

6

Zalesienia gruntów użytkowanych rolniczo

14,86 ha

Oddziały – 28Aa, 118Aa,c,f, 210a

7

Utrzymanie siedlisk łąk trzęślicowych 6410

Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu odtworzenie i trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych z siedliskiem łąk trzęślicowych 6410

Oddziały – 208r, 208 t

8

Utrzymanie siedlisk łąk selernicowych 6440

Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu odtworzenie i trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych z siedliskiem łąk selernicowych 6440 w ramach umów dzierżawnych

Oddział 5B a

9

Utrzymanie siedlisk ziołorośli okrajkowych

Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu odtworzenie i trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych z siedliskiem ziołorośli okrajkowych 6430 w ramach umów dzierżawnych

Oddziały – 9k,f, 122Af,g, 208 t,

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podziału dokonano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów, według stanu na 01.01.1998 rok, sporządzonej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Dyrekcji Parku w Jeziorach.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Właściwe dla Parku gatunki dziko występujących roślin, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81)

Monitorowanie stanowisk gatunków roślin podlegających ochronie oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem

Stosownie do gatunku i stopnia zagrożenia

2

1. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris (L.) Crantz).

2. Goździk pyszny (Dianthus superbus L.).

3. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe (L.).

4. Starodub łąkowy (Ostericum palustre Besser).

5. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

6.Storczyki (Orchidaceae)

Monitoring stanu siedliska gatunku i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom

Corocznie:

1) utrzymanie ekosystemu łąkowego w oddziale 208 r, t w celu ochrony wskazanych gatunków roślin,

2) podcinanie gałęzi drzew sąsiadujących z łąką na powierzchni: 1,47 ha

3

1. Wężymord stepowy

(Scorzonera purpurea).

2.Dzwonek boloński (Campanula bononiensis L.)

Monitoring stanu siedliska gatunku i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom

1. Utrzymanie zbocza kserotermicznego w oddziale 135g w celu ochrony chronionych gatunków roślin (corocznie).

2. Wycięcie części krzewów i podrostu, wyniesienie poza zbocze, podkrzesanie gałęzi na powierzchni 1 ha

4

1. Kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina L.).

2. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

3. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.).

4. Starodub łąkowy (Ostericum palustre Besser).

5. Wężymord stepowy (Scorzonera purpurea).

6. Fiołek mokradłowy (Viola persicifolia Schreb.)

Zbiór nasion i wegetatywnych części roślin do hodowli in situ, przenoszenie gatunków na nowe dogodne dla nich stanowiska w granicach Parku

Ręczny zbiór nasion oraz wegetatywnych części roślin do rozmnażania i hodowli w warunkach kontrolowanych w celu odtwarzania i zasilania populacji naturalnych osobnikami pochodzącymi z hodowli

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Sarna (Capreolus capreolus).
2.
Jeleń (Cervus elaphus).
3. Dzik (Sus strofa)

Utrzymanie liczebności populacji zwierząt na ustalonym poziomie (teren całego Parku ), według stanu na dzień 31.12.2013:

1. Monitoring występowania.
2. utrzymanie właściwej struktury populacji – odstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226), zgodnie z planem redukcji

1) sarny (Capreolus capreolus) – 400 osobników,

2) jelenie (Cervus elaphus) – 60 osobników,

3) dziki (Sus strofa) – 100 osobników

2

Ptaki (Aves)

Zachowanie siedlisk i polepszanie warunków bytowych zwierząt

1. Ochrona drzew dziuplastych.
2. Wywieszanie 442 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków.
3. Wykaszanie łąk.
4. Odstrzały redukcyjne lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes procyonoides) i norki amerykańskiej (Neovison vison) na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

3

Nietoperze (Chiroptera)

Zachowanie siedlisk i polepszanie warunków bytowych zwierząt

1. Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub ich części dla zachowania środowiska bytowania innych grup organizmów.
2. Wywieszenie 98 sztuk skrzynek dla nietoperzy

4

Właściwe dla Parku gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)

Monitorowanie gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem miejsc ich występowania i rozrodu

Podjęcie działań ochronnych stosownie do biologii gatunku i stopnia zagrożenia populacji

5

Właściwe dla Parku gatunki dziko występujących zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, oraz gatunki zwierząt łownych wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Monitoring przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 Poznań-Wrocław

Zestaw obserwacyjny, stosownie do biologii gatunku i stopnia zagrożenia populacji

6

Lisy (Vulpes vulpes)

Szczepienia przeciw wściekliźnie

Na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w ramach Realizacji Krajowego Programu Zwalczania Wścieklizny u Lisów Wolnożyjących realizowanego w cyklu 10-letnim

7

1. Jelenie (Cervus elaphus) ,
2. Sarny (Capreolus capreolus)

Wykładanie pokarmu w miejscach bytowania zwierzyny w okresie niedostępności żeru naturalnego, celem odciągnięcia jeleniowatych i minimalizacji nasilających się szkód w uprawach leśnych

Wyłożenie 2001 karmy w miejscach faktycznego bytowania zwierząt

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony krajobrazowej

A. Ochrona gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Właściwe dla Parku gatunki dziko występujących roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Zabezpieczenie przed zniszczeniem stanowisk gatunków roślin podlegających ochronie

Monitoring występowania oraz zabiegi, stosownie do gatunku i stopnia zagrożenia

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt

Ograniczenie liczebności drapieżników w obrębie gatunków stanowiących zagrożenie dla populacji zwierząt rzadkich i zagrożonych

Odstrzały redukcyjne lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes procyonoides) i norki amerykańskiej (Neovison vison) na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

2

1. Sarna (Capreolus capreolus).
2. Jeleń (Cervus elaphus).
3. Dzik (Sus strofa)

Utrzymanie liczebności populacji zwierząt na ustalonym poziomie (grunty rolne w granicach Parku):

1. Monitoring występowania
2.Stosowanie środków odstraszających.
3. Redukcja liczebności oraz kształtowanie właściwej struktury wiekowej i płciowej, zgodnie z planem redukcji.
4. Odstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

1) jelenie (Cervus elaphus) – 60 osobników,

2) sarny (Capreolus capreolus) – 400 osobników,

3) dziki (Sus strofa) – 100 osobników

3

Lisy (Vulpes vulpes)

Szczepienia przeciw wściekliźnie

Na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w ramach Realizacji Krajowego Programu Zwalczania Wścieklizny u Lisów Wolnożyjących realizowanego w cyklu 10-letnim

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

Ochrona ścisła

Działki położone w granicach miejscowości:
1) Trzcielin (działka nr 330),
2) Rosnówko-Walerianowo (działki nr – 382, 408),
3) Wiry (działki nr – 792, 802),
4) Jeziory (działki nr – 126, 129, 136, 141, 147, 148, 154, 164, 165),
5) Trzebaw (działki nr – 362, 363, 375, 378, 379, 387, 389, 390, 416, 421,423,427,432),
6) Mosina (działka nr 3171),
7) Puszczykowo (działka nr 2161/2),
8) Puszczykowo Stare (działki nr – 757, 778, 791, 798),
9) Stęszew (działki nr – 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054)

260 ha


 

Ochrona czynna

Działki położone w granicach miejscowości:
1) Konarzewo (działki nr 594, 595, 596),
2) Trzcielin (działki nr 330, 332, 334, 337, 338, 342, 64/2, 82/2, 119/10, 119/21),
3) Chomęcice (działka nr 534),
4) Komorniki (działki nr 595, 596, 7511, 594/1),
5) Łęczyca (działki nr 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 214/1, 214/2),
6) Rosnowo Szreniawa (działki nr 49, 50, 52, 53, 51/2),
7) Rosnówko Walerianowo (działki nr 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408),
8) Wiry (działki nr 718, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 793, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 804, 806, 807, 808, 809, 811, 819, 820, 624/97, 624/98, 713/10, 715/2, 717/18, 719/4, 743/53, 776/1, 776/2, 776/3, 791/1, 791/2, 791/3, 805/1, 805/2, 805/3,
9) Dymaczewo Nowe (działka nr 318),
10) Dymaczewo Stare (działki nr 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372),
11) Jeziory (działki nr 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166),
12) Krosinko (działki nr 20, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 62/3),
13) Dębienko (działki nr 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 418/1, 418/2),
14) Krąplewo (działki nr 90, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 316, 317, 288/4),
15) Łódź (działki nr 229, 50/2, 51/1),
16) Trzebaw (działki nr 101, 118, 121, 123, 204, 206, 212, 216,218, 220, 222, 224, 225, 250, 251, 252, 260, 268, 269, 270, 276, 278, 290, 292, 295, 316, 319, 320, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 467, 468, 94/2, 112/7, 113/3, 119/1, 119/2, 208/1, 208/2, 227/5, 227/6, 227/7, 245/4, 245/6, 259/1, 262/2, 262/3, 262/4, 264/4, 264/5, 265/2, 266/5, 266/6, 274/1, 277/4, 287/1, 289/1, 321/2, 321/4, 321/5, 414/1, 414/2, 414/3, 428/1, 428/2, 438/1, 438/2, 453/1, 453/2),
17) Witobel (działki nr 343, 344, 345, 346, 347),
18) Mosina (działki nr 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3171, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191), 2155, 2158, 2159, 2163, 2164, 2165, 2166, 2171, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2184, 2185, 2187, 2188, 2156/1, 2156/2, 2157/1, 2157/2, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2186/1, 2186/2, 2189/2, 2189/3, 2190/1, 2190/2),
19) Puszczykowo Stare (działki nr 756, 757, 758, 760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 71/2, 759/1, 759/2), 20) Stęszew (działki nr 2047, 2055, 2056, 2057)

4 789 ha

Ochrona krajobrazowa

Tereny w użytkowaniu wieczystym Parku:
1) Trzcielin, działki nr – 82/4, 82/6, 86/2, 86/3, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/3, 119/5, 119/6, 119/8), Chomęcice (działka nr 533,
2) Łęczyca, działki nr 287, 288, 290, 294, 298, 214/2,
3) Rosnowo Szreniawa, działki nr – 42, 36/9, 39/4, 19/1,
4) Rosnówko Walerianowo, działki nr – 290, 388,
5) Wiry (działki nr 631, 739, 781, 797, 798, 803, 624/116, 624/124, 624/125, 624/126, 624/127, 624/128, 624/58, 624/75, 624/76, 624/77, 624/89, 719/4, 737/25, 740/2, 743/51, 743/55, 759/3),
6) Dymaczewo Stare (działki nr 345, 355, 367, 370, 371),
7) Jeziory (działki nr 150, 160), Dębienko (działki nr 417, 427, 430),
8) Łódź (działki nr 60/2, 62/1, 62/2),
9) Trzebaw (działki nr 93, 95, 96, 115, 120, 122, 229, 255, 268, 291, 293, 296, 323, 325, 348, 372, 405, 421, 433, 92/1, 92/3, 94/1, 94/3, 112/6, 113/2, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 119/3, 207/1, 211/1, 215/1, 227/8, 245/2, 245/3, 245/5, 248/3, 259/1, 262/4, 264/6, 266/6, 272/1, 272/2, 272/3, 274/1, 289/1, 313/1),
10) Mosina (działki nr 3164, 3170, 3174, 3176, 3183),
11) Puszczykowo (działki nr 2170, 2154/1, 2154/2, 2154/3, 2154/4, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2183/7),
12) Stęszew (działka nr 2052)

1 547 ha

Ochrona krajobrazowa

Tereny stanowiące własność innych podmiotów, położone w granicach miejscowości:
1) Konarzewo (działki nr 582, 583, 584/2, 584/3, 584/5, 584/6, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6),
2) Trzcielin (działki nr 84, 110, 82/3, 82/5, 82/7, 119/11, 119/7, 119/9, 125/10, 125/11, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9),
3) Chomęcice (działki nr 509, 510, 532, 242/1, 242/3, 242/4, 269/4, 511/1, 511/2, 514/2, 514/3, 514/4),
4) Komorniki (działki nr 563, 564, 566, 569, 570, 573, 574, 577, 578, 581, 582, 585, 1054/11, 1054/12, 1054/4, 1054/8, 1054/9),
5) Łęczyca (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 262, 438, 17/1, 25/1, 17/2, 25/3, 25/5, 207/6, 208/1, 208/2, 209/1, 209/3, 209/4, 210/2, 210/3, 210/4, 212/1, 212/2, 224/4, 224/5, 225/3, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 226/1, 226/2, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 229/2, 247/2, 250/3, 250/4, 251/2, 254/2, 255/2, 258/2, 260/2),
6) Rosnowo Szreniawa (działki nr 38, 41, 43, 36/3, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 19/2, 20/2),
7) Rosnówko Walerianowo (działki nr 193, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 385, 409, 292/1, 292/3, 292/4),
8) Wiry (działki nr 329, 335, 338, 629, 630, 633, 637, 709, 710, 716, 736, 741, 772, 792, 802, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 339/1, 341/3, 523/2, 524/3, 524/4, 525/4, 528/4, 529/4, 531/4, 533/4, 536/1, 536/2, 571/1, 571/2, 575/1, 575/2, 576/2, 578/1, 578/2, 721/2, 738/2, 743/30, 743/32, 743/33, 743/34, 743/35, 743/36, 743/37, 743/38, 743/39, 743/40, 743/41, 743/42, 743/43, 743/47, 743/48, 743/49, 743/54, 759/1, 759/2),
9) Jeziory (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 127),
10) Krosinko (działki nr 14, 26, 31, 92, 334, 30/2, 63/5, 63/6, 30/1, 29/3, 29/5, 63/14),
11) Wiórek (działki nr 1, 2),
12) Dębienko (działki nr 395, 397, 404, 406),
13) Krąplewo (działki nr 83, 286, 291, 306, 310, 312, 313, 314, 85/2),
14) Łódź (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 66, 67, 80, 81, 82, 218, 220, 30/2, 33/2, 33/3, 33/4, 35/1, 35/2, 37/1, 37/3, 37/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 50/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/3, 58/4, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 68/1, 68/2, 69/2, 69/3, 69/4, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77/2, 77/3, 77/4, 78/1, 78/2, 78/3, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 83/4, 83/5, 83/6, 84/4, 84/6, 84/7, 84/9, 84/11, 84/12, 86/1, 87/1, 13/1, 29/1, 30/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 13/8, 8/14, 8/15, 8/16, 13/9, 13/10, 13/11, 29/2, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 219/1, 234/2, 234/3, 234/4, 85/18),
15) Trzebaw (działki nr 2, 3, 7, 9, 11, 13, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 83, 89, 91, 97, 102, 104, 111, 117, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 177, 178, 184, 219, 228, 232, 254, 256, 263, 267, 273, 294, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 311, 322, 324, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 346, 353, 354, 355, 417, 436, 463, 464, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 58/1, 58/2, 58/3, 60/2, 60/3, 61/2, 61/3, 71/1, 74/3, 74/4, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/5, 79/1, 79/3, 80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 81/2, 81/3, 81/4, 85/1, 86/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 88/2, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/8, 90/9, 92/2, 99/2, 99/3, 99/4, 1/1, 1/2, 18/1, 25/1, 25/2, 25/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 25/4, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 25/5, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 25/6, 25/7, 10/1, 10/2, 12/1, 12/3, 103/1, 103/2, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/23, 105/28, 105/29, 105/3, 105/30, 105/31, 105/32, 105/33, 105/6, 105/7, 105/8, 112/2, 112/3, 114/1, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 125/1, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 131/1, 131/2, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 146/1, 146/2, 156/1, 156/2, 156/3, 158/1, 158/2, 160/1, 160/3, 160/4, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/2, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 176/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/3, 182/5, 182/6, 182/9, 185/1, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 186/2, 209/1, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 264/1, 264/3, 266/1, 266/2, 266/3, 303/1, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14, 303/15, 303/16, 303/17, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 305/1, 305/2, 305/3, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 307/8, 307/9, 309/1, 309/2, 310/1, 310/2, 328/3, 328/4, 328/5, 332/2, 332/3, 340/1, 340/2, 465/1, 465/2),
16) Witobel (działki nr 244, 245, 248, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 279, 246/1, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 247/1, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/10, 251/11, 251/12, 251/2, 251/3, 251/5, 251/6, 251/7, 251/9, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 265/1, 265/2, 270/1, 270/10, 270/12, 270/13, 270/14, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/2, 270/20, 270/21, 270/22, 270/23, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 274/11, 274/12, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7, 274/9, 280/2, 280/3, 280/4, 281/10, 281/11, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/22, 281/23, 281/25, 281/26, 281/28, 281/29, 281/31, 281/32, 281/33, 281/34, 281/35, 281/36, 281/37, 281/38, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42, 281/44, 281/46, 281/48, 281/50, 281/51, 281/6, 281/7,281/8,281/9),
17) Lasek (działka nr 99),
18) Mosina (działki nr 63, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 156, 161, 162, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 231, 235, 36/1, 108/1, 108/2, 121/1, 129/1, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 138/1, 138/2, 155/2, 155/3, 155/4, 157/3, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/2, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 163/2, 163/4, 164/1, 164/4, 165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 168/1, 169/2, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 178/1, 178/2, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 261/2, 284/1, 287/1),
19) Puszczykowo (działki nr 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 573, 1067, 1111, 1112, 1113, 1652, 1804, 2126, 2134, 2145, 2147, 2148, 2167, 2168, 2169, 2172, 2191, 16/2, 2110/1, 2110/3, 2110/4, 2110/5, 2112/1, 2112/3, 2112/5, 2112/6, 2112/8, 2112/9, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2128/1, 2128/3, 2128/4, 2129/1, 2129/3, 2129/4, 2183/4, 2183/5, 1068/1, 2112/13, 557/3, 721/5),
20) Puszczykowo Stare (działki nr 22, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 525/2, 752/5)

1 001 ha

Razem

 

7 597 ha

 

1) Działki ewidencyjne według stanu na maj 2013 r.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane10)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Teren całego Parku

Bez limitu

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stacja turystyczna w Osowej Górze, oddział 91Cw

200

2

Stacja turystyczna w Jarosławcu, oddział 110c

100

3

Stacja turystyczna w Puszczykowie, oddział 19d

50

4

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Puszczykowo, oddziały 12i, 19d

100

5

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Jeziory, oddziały 84b, 75f

300

6

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Wiry, oddział 94a

300

7

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Wiry, oddziały 103a, 104a,c, 116Aa

150

C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stacja turystyczna z polem biwakowym w Wypalankach, oddział 166 d, f

100

2

Jezioro Łódzko – Dymaczewskie, oddział 135Aa,b

250

3

Jezioro Witobelskie, oddział 193A

150

4

Jezioro Wielkowiejskie, oddział 122K1

40

5

Jezioro Chomęcicko-Rosnowskie, oddział 166Aa

120

6

Jezioro Jarosławieckie, oddział 107f

300

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »