| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/231/10 Rady Miejskiej w Niemczy

z dnia 26 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/102/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury


Na podstawie art 40 ust 2 pkt 2 i art 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz 1591 z pózn. zm.) oraz art 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, Nr 13, poz 123 z pózn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/102/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie tworzenia gminnej instytucji kultury: zmienia się § 2, ust 2 w ten sposób, że załącznik do uchwały Nr XVI/102/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/231/10
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 26 lutego 2010 r.
STATUT NIEMCZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NIEMCZY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niemczański Ośrodek Kultury w Niemczy, zwany dalej Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją kultury realizującą obowiązkowe zadania gminy w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.
2. Organizatorem instytucji kultury, o której mowa w ust. 1 jest Miasto i Gmina Niemcza.
3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Miasto i Gmina Niemcza. Instytucja może wykonywać działalność w kraju i zagranicą.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Niemcza, Rynek 32.
3. Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.
§ 3. Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.
§ 5. Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem użyczonej bazy lokalowej oraz świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie Gminy Niemcza.
Rozdział 2
Zakres działalności Niemczańskiego Ośrodka Kultury
§ 6. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców gminy.
3. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna, z której korzyści przeznaczone zostaną na działalność statutową.
§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie programowania rozwoju kultury w gminie, doboru form, metod i środków działania oraz formułowania ofert kulturalnych.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego oraz ich promowanie.
5. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach :
1) organizowanie:
a) imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, wystaw, odczytów,spotkań i innych,
b) imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych,
2) prowadzenie:
a) świetlic środowiskowych,
b) ognisk i sekcji artystycznych, klubów i kół zainteresowań, nauki języków obcych, impresariatów artystycznych,działalności wydawniczej, wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, scenicznego, RTV, audiowizualnego i innego, sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
3) świadczenie usług:
a) poligraficznych, fotograficzno-filmowych, fonograficznych, plastycznych oraz innych z zakresu kultury,
4) realizowanie imprez zleconych - okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i innych.
6. Organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, walki z przemocą, narkotykami i nikotynizmem.
7. Współpraca z instytucjami, ośrodkami i domami kultury, klubami, szkołami, przedszkolami, organizacjami i stowarzyszeniami.
8. Promocja gminy.
Rozdział 3
Organy zarządzające
§ 8. 1. Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz, jest również przełożonym pracowników Ośrodka.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.
3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza i Rady Miejskiej. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
4. Organem opiniująco-doradczym może być powołana przez Dyrektora Społeczna Rada Programowa.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Źródłami finansowania działalności Ośrodka Kultury są:
1) dotacje z budżetu Miasta i Gminy Niemcza,
2) środki pozyskane z innych źródeł w tym z funduszy unijnych,
3) przychody z własnej działalności.
3. Budżet Ośrodka Kultury może być wzbogacony dochodami własnymi, środkami przekazywanymi na jego działalność w formie dotacji celowych i darowizn wznoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz środkami z innych źródeł w tym z działalności gospodarczej:
1) wynajmu pomieszczeń,
2) handlu detalicznego i gastronomicznego,
3) punktu informacji turystycznej,
4) wypożyczenia sprzętu i innych ruchomości,
5) prowadzenia działalności rekreacyjnej i turystycznej,
6) usług reklamowych,
7) działalności hotelowej.
§ 10. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11. Statut nadaje Rada Miejska w Niemczy.
§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Prokop
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »