| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-13/10 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 20 kwietnia 2010r.

stwierdzajace nieważność w części uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XLVI/316/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/2000 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata


Rozstrzygnięcie nadzorcze
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
§ 1 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XLVI/316/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/2000 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, z powodu istotnego naruszenia art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 3531 Kodeksu cywilnego.
UZASADNIENIE
Na sesji dnia 25 marca 2010 r., działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit a i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), Rada Powiatu w Lubinie podjęła uchwałę Nr XLVI/316/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/128/2000 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 31 marca 2010 r.
Podejmując przedmiotową uchwałę Rada dokonała nowelizacji uchwały Nr XXII/128/2000, mocą której określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Mocą § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/316/2010 Rada postanowiła w § 13 uchwały Nr XXII/128/2000 dodać ust. 5 w brzmieniu "Opłatę za ustanowienie służebności przesyłu ustala się w stosunku rocznym w wysokości 3% wartości gruntu zajętego pod służebność, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego".
W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XLVI/316/2010 organ nadzoru stwierdził, że dodając po ustępie 4 § 13 uchwały Nr XXII/128/2000 ustęp 5 w przytoczonym brzmieniu Rada naruszyła w sposób istotny art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 3531 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Powyższe oznacza, że do gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości przez zarząd powiatu stosuje się także art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do którego odsyła art. 25 ust. 2 tej ustawy. Tym samym czynności gospodarowania przez zarząd powiatu powiatowym zasobem nieruchomości obejmują m.in. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności (art. 25b w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Rada Powiatu, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, posiada wyłączną właściwość do podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Zdaniem organu nadzoru regulacja § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/316/2010 nie stanowi określenia zasady, jaką Zarząd Powiatu powinien kierować się gospodarując powiatowym zasobem nieruchomości, ale wskazuje w sposób jednoznaczny, w jakiej wysokości opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Zarząd zobowiązany jest ustalić i pobierać. Tymczasem to Zarząd Powiatu wykonując uchwałę Nr XXII/128/2000 i gospodarując mieniem powiatu, w tym również zawierając umowę służebności przesyłu będzie decydował, jak będzie się kształtowała wysokość tej opłaty i w jakich okresach będzie ona pobierana.
W ocenie organu nadzoru regulacja § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały narusza także art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zarząd Powiatu gospodarując mieniem powiatu i zawierając umowę służebności przesyłu może, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym Rada nie była władna wskazywać, w jakiej wysokości zostanie ustalona opłata z tytułu służebności przesyłu i że będzie ona stanowiła opłatę roczną.
Powyższe, zdaniem organu nadzoru, czyni zasadnym stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »