| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974 , Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 40 poz. 230, Dz.U. Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz.U. Nr 117 poz. 679, Dz.U. Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/68/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz.

§ 2. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż. Marek Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2011
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY INOWŁÓDZ

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Inowłódz przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami prawa lub w innych ważnych dla Gminy sprawach, w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na temat poddawany konsultacjom.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum lokalnego regulują odrębne przepisy.

§ 3. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest wójt Gminy.

2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje wójt w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie o którym mowa w ust. 2 musi określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) miejsce przeprowadzenia konsultacji, w przypadku konsultacji w formie określonej w § 7 ust. 1 pkt.3;

5) zasięg terytorialny.

4. Zarządzenie wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych, przed ich rozpoczęciem, winni być poinformowani radni Rady Gminy Inowłódz.

§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy, których dotyczy sprawa poddawana konsultacjom.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg ogólnogminny lub lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

2. Konsultacje mogą być prowadzone na wniosek Rady Gminy, grupy radnych w liczbie co najmniej 5 osób, wójta Gminy lub mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin i zakres konsultacji;

4) uzasadnienie.

4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać:

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych;

2) listę osób pełnoletnich stale zamieszkujących na terenie Gminy popierających wniosek, zawierających imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

5. Wójt dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, a w przypadku nie uzupełnienia w terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.

§ 6. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

§ 7. 1. Konsultacje społeczne, obligatoryjnie przeprowadza się przy:

1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego;

2) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz;

3) uchwalaniu statutów jednostek pomocniczych gminy Inowłódz.

2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 3.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

§ 8. 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie:

1) badania ankietowego /ankiety drukowane, na stronie internetowej urzędu gminy oraz BIP/;

2) sondażu internetowego;

3) zebrania z mieszkańcami;

4) imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzania konsultacji społecznych, każdorazowo dokonuje wójt Gminy.

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne w formie ankietowej polegają na:

1) publikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz adres mailowy lub adres zwrotny ,na którym można odsyłać wypełnione formularze.

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

§ 10. 1. Konsultacje społeczne w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie internetowej urzędu gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia.

2. Konsultacje w formie sondażu internetowego nie powinny trwać dłużej niż 14 dni od dnia opublikowania informacji.

§ 11. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w ramach otwartego zebrania mieszkańców, które zwołuje wójt Gminy.

1) zebranie uważa się za odbyte jeżeli w pierwszym terminie weźmie udział 10% uprawnionych mieszkańców;

2) zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę uczestników spotkania.

2. Konsultowane zagadnienie mogą być poddane pod głosowanie, którego zasady i tryb określa wójt w zarządzeniu.

3. Z otwartego zebrania sporządzony jest protokół, który wraz z załączoną listą obecności osób biorących udział w zebraniu odzwierciedla przebieg konsultacji.

§ 12. 1. Konsultacje w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag w spawie będącej przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej urzędu gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, formularza zgłoszenia opinii.

2. Wypełnione formularze będą składane w terminie określonym w zarządzeniu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 2 i pkt. 3, w sekretariacie urzędu gminy, przesłane drogą listową na adres urzędu gminy lub adres mailowy Urzędu Gminy Inowłódz.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wyniki konsultacji wójt Gminy przedstawia mieszkańcom Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 14. Wójt zapewnia niezbędne warunki organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia konsultacji.

§ 15. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 16. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy Inowłódz, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »