| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w spraiwe Statutu Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniewicach

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach


Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/139/04 Rady Gminy Czerniewice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Czerniewice


Wiesława Koczywąs


Załącznik

do Uchwały Nr XVII/85/11
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerniewicach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Statucie - oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach,

2) Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Czerniewice,

3) Radzie - oznacza to Radę Gminy Czerniewice,

4) Ośrodku - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach

5) Kierowniku - oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniewicach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

4) uchwały Nr VI/55/99 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.

2. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Łódzki.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy w Czerniewicach przy ul. Mazowieckiej 42.

§ 5. Ośrodek obejmuje terenem działania Gminę Czerniewice.

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) praca socjalna, rozpoznawanie socjalnych potrzeb społecznych;

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, weryfikacji świadczeń oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym pomoc psychospołeczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

§ 9. Ośrodek w trakcie realizacji zadań statutowych współpracuje z domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, służbą zdrowia, Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klubami abstynenta, Caritas, Policją, sądami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym w formie zarządzenia.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458).

§ 11. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

§ 12. Do zadań Kierownika należy:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) kierowanie podległymi pracownikami,

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

4) dbałość o powierzone mienie,

5) wydawanie decyzji administracyjnych,

6) reprezentowanie Ośrodka.

§ 13. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt.

§ 14. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE OŚRODKA

§ 15. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ośrodek jest dysponentem III stopnia w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

§ 16. Kierownik Ośrodka składa corocznie plan wydatków Ośrodka w formie i terminach ustalonych uchwałą budżetową.

§ 17. Kierownik Ośrodka składa Radzie co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »